ПРАГМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВОЇ ЛЕКСИКИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СИТКОМІ «ТЕОРІЯ ВЕЛИКОГО ВИБУХУ»
PDF

Ключові слова

наукова лексика
термінологія
термін
модуляція
транскодування
диференціація
еквівалент
генералізація

Як цитувати

Прокопенко, А., & Семак, В. (2019). ПРАГМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВОЇ ЛЕКСИКИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СИТКОМІ «ТЕОРІЯ ВЕЛИКОГО ВИБУХУ». Молодий вчений, 11 (75), 990-994. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-212

Анотація

У статті розглядаються особливості використання та перекладу наукової лексики, яка супроводжує героїв серіалу «Теорія великого вибуху». Увага фокусується на іронічному ефекті загальновживаної мови персонажів, адже наукова термінологія поєднується з комедійним характером ситкому. Через це, при перекладі, виникають труднощі, оскільки гумор непритаманний науковій лексиці і таке поєднання є незвичним. Аналізується спеціальна література і лексика героїв серіалу, тобто мова, для спеціальних цілей, з якою перекладач має справу майже в кожній репліці. Ці лексичні засоби, головним чином протиставлювані загальній лексиці літературної мови і пов'язані з професійною діяльністю персонажу. Причому, в таких випадках, зазвичай, обсяг спеціальної лексики в багато разів перевищує обсяг загальної лексики. З’ясовано, що спеціальна лексика, яку вживає той чи інший герой ситкому, є різноманітною і має особливу термінологію. У наведених прикладах визначено, які перекладацькі трансформації були використанні, до якої саме термінології належить лексика героїв і на які групи можна її поділити в залежності від наукової сфери їх походження.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-212
PDF

Посилання

. Борисова Л.І. Основні проблеми науково-технічного перекладу. Москва : МДУ, 2003. 208 с.

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. 4-е вид., виправлене. Вінниця : Нова книга, 2004. 574 с.

Квітко І.С. Термін у науковому документі. Львів : Вища школа, 1976. 128 с.

Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. Київ : Інкос, 2002. 317 с.

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. 2-е изд., испр. Москва : Р. Валент, 2011. 408 с.

Серіал «Теорія великого вибуху» українською мовою. URL: https://uaserials.pro/123-teorya-velikogo-vibuhu-sezon-1.html/ (дата звернення: 26.10.2019).

Словник української мови. Академічний тлумачний словник. URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 26.10.2019).

Столярская Е.В. Особенности перевода терминов в научно-технической литературе. Дніпро : Національний ТУ «Дніпровська політехніка», 2007. 256 с.

Циткіна Ф.О. Термінологія й переклад. Львів : ВЛІ, 2003. 187 с.

Big Bang Theory. Transcripts. URL: https://bigbangtrans.wordpress.com/ (accessed 26 October 2019).

Lee-Jahnke H. L’enseignement de la traduction médicale: un double défi? Meta: Journal des traducteurs. 2001. Vol. 46. № 1, pp. 147–148.

Nida E. Towards a science of translating. Leiden, 1964. 321 p.

Borysova, L.I. (2003) Osnovni problemy naukovo-tekhnichnoho perekladu [The main problems of scientific and technical translation]. Moscow: MSU. (in Ukrainian)

Karaban, V.I. (2004). Pereklad anhliiskoi naukovoi i tekhnichnoi literatury: Hramatychni trudnoshchi, leksychni, terminolohichni ta zhanrovo-stylistychni problemy [The translation of English scientific and technical literature: Grammar difficulties, lexical, terminological, genre and stylistic problems]. Vinnytsia: Nova knyha. (in Ukrainian)

Kvitko, I.S. (1976). Termin u naukovomu dokumenti [Term in a scientific paper]. Lviv: Vyshcha shkola. (in Ukrainian)

Kovalenko, A.Ya. (2002). Zahalnyi kurs naukovo-tekhnichnoho perekladu [General course of scientific and technical translation]. Kyiv: Inkos. (in Ukrainian)

Komissarov, V.N. (2011). Sovremennoye perevodovedeniye [Modern translation]. Moscow: R. Valent. (In Russian)

Serial «Teoriia velykoho vybukhu» ukrainskoiu movoiu [Sitcom The Big Bang Theory in Ukrainian]. Available at: https://uaserials.pro/123-teorya-velikogo-vibuhu-sezon-1.html/ (accessed 26 October 2019).

Slovnyk ukrainskoii movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk [Dictionary of the Ukrainian language. Academic explanatory dictionary]. Available at: http://sum.in.ua/ (accessed 26 October 2019).

Stolyarskaya, E.V. (2007). Osobennosti perevoda terminov v nauchno-tehnicheskoy literature [The features of terms translation in scientific and technical literature]. Dnipro: Dnipro University of Technology. (In Russian)

Tsytkina, F.O. (2003). Terminolohiia i pereklad [Terminology and translation]. Lviv: VLI. (in Ukrainian)

Big Bang Theory. Transcripts. Available at: https://bigbangtrans.wordpress.com (accessed 26 October 2019).

Lee-Jahnke, H. (2001). L’enseignement de la traduction médicale: un double défi? [The teaching of medical translation: a double challenge?] Meta: Journal of Translators. Vol. 46. № 1, pp. 147–148.

Nida, E. (1964). Towards a science of translating. Leiden.