ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ПЕРЕДАЧІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
PDF

Ключові слова

політичний дискурс
політична комунікація
лінгвокультурологія
стилістичні прийоми перекладу
лексичні прийоми перекладу

Як цитувати

Прокопенко, А., & Артюшенко , В. (2019). ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ПЕРЕДАЧІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ. Молодий вчений, 11 (75), 986-989. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-211

Анотація

Стаття присвячена аналізу лінгвокультурологічної специфіки європейського політичного дискурсу, його передачі на українську мову, жанрової структури та основних підтипів. Розглянуто функціональні та стилістичні особливості європейського політичного дискурсу, а також лексичні та стилістичні прийоми перекладу текстів політичного дискурсу. У роботі постулюється думка про те, що мета застосування універсальних перекладацьких стратегій полягає у реконструюванні мовою перекладу всієї палітри авторського задуму, реалізованому у відповідних стильотворчих засобах політичного тексту; поряд із цим здійснюється адекватне перенесення світоглядних позицій автора повідомлення в іншу знакову систему. Дослідження підтверджує, що для актуалізації необхідних емотивних реакцій масової аудиторії та створення політичних міфів використовується низка метафор, що певною мірою спрощує роботу перекладача, оскільки арсенал таких стійких метафор напрацьований у кожній розвиненій мові і завдання перекладача полягає у релевантному підборі семантичного відповідника з уже готового матеріалу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-211
PDF

Посилання

Бутова І.С. Політичний дискурс як об'єкт лінгвістичних досліджень. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2009. Вип. 16. С. 232–238.

Загнітко А. Сучасний політичний газетний дискурс: риторика і синтаксис. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. 2007. Т. 16. С. 5.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Москва: ГНОЗИС, 2004. 390 с.

Ковалевська Т.Ю. Психолінгвістичні особливості політичного дискурсу. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2001. Вип. 33. Філологічні аспекти дослідження дискурсу. С. 237–242.

Дорофєєва М.С. Особливості самопрезентації суб'єкта в політичній промові. Проблеми семантики слова, речення та тексту. 2004. Вип. 11. С. 200–205.

Каспарова А.Ю. О некоторых основаниях выбора фразеологических единиц в англоязычном политическом дискурсе. Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2011. Вып. 627. С. 178–188.

Гнезділова Я.В. Реалізація емотивної функції в публічних промовах політичних діячів США та Великобританії. Мова і культура. 2003. Вип. 6. Т. ІІ. Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. С. 358–363.

Барт Р. Миф сегодня. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Москва: Прогресс, Универс. 1994. С. 72–130.

Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. Москва – Киев, 2000.

Дейк Т.А. ван., Кинч В. Стратегии понимания связного текста. Новое в зарубежной лингвистике. 1988. Когнитивные аспекты языка. Вып. 23, 44 с.

PTI to file reference against NAB chairman. URL: https://dailytimes.com.pk/15825/pti-to-file-reference-against-nab-chairman (accessed 26 October 2019).

Butova, I.S. (2009). Politychnyi dyskurs yak obiekt linhvistychnykh doslidzhen [Political discourse as the object of linguistic studies]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia inozemni movy, vol. 16, pp. 232–238. (in Ukrainian)

Zahnitko, A. (2007). Suchasnyi politychnyi hazetnyi dyskurs: rytoryka i syntaksys [Contemporary Political Newspaper Discourse: Rhetoric and Syntax]. Donetskyi visnyk Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, vol. 16, p. 5. (in Ukrainian)

Karasik, V.I. (2004). Yazykovoy krug: lichnost, kontcepty, diskurs [Language circle: personality, concept, discourse]. Moskva, GNOZIS. (in Russian)

Kovalevska, T.Iu. (2001). Psykholinhvistychni osoblyvosti politychnoho dyskursu [Psychological specialties of political discourse]. Visnyk KHNU im. V.N. Karazina. Filolohichni aspekty doslidzhennia dyskursu, vyp. 33, pp. 237–242. (in Ukrainian)

Dorofieieva, M.S. (2004). Osoblyvosti samoprezentatsii subiekta v politychnii promovi [Features of self-presentation of the subject in political speech]. Problemy semantyky slova, rechennia ta tekstu, vyp. 11, pp. 200–205. (in Ukrainian)

Kasparova, A.Yu. (2011). O nekotorykh osnovaniyakh vybora frazeologicheskikh edinits v angloyazychnom politicheskom diskurse [On some grounds for choosing phraseological units in the English-language political discourse]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta, vyp. 627. (in Russian)

Hnezdilova, Ya.V. (2003). Realizatsiia emotsionalnoi funktsii v publichnykh promovakh politychnykh diiachiv SShA ta Velykobrytanii [Implementation of emotional function in public speeches by US and UK politicians]. Mova i kultura. Vyp. 6. T. II. Psykholohiia movy i kultury. Mova i zasoby masovoii komunikatsii. (in Ukrainian)

Bart, R. (1994). Mif segodnya. – Izbrannye raboty: Semiotika, Poetika [Selected works: Semiotics. Poetics]. Moskva: Progress, Univers. (in Russian)

Pocheptsov, G.G. (2000). Kommunikativnye tekhnologii dvadtsatogo veka [20th Century Communicative Technologies]. Moskwa – Kiev. (in Russian)

Deyk, T.A. van., Kinch V. (1988). Strategii ponimaniya svyaznogo teksta[Strategies for understanding a coherent text]. Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Kognitivnye aspekty yazyka, vyp. 23, 44 p. (in Russian)

PTI to file reference against NAB chairman. URL: https://dailytimes.com.pk/15825/pti-to-file-reference-against-nab-chairman (accessed 26 October 2019).