ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
PDF

Ключові слова

іноземні мови
вища освіта
образотворче мистецтво
декоративно-прикладне мистецтво
живопис
методи

Як цитувати

Попова, Л. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ . Молодий вчений, 11 (75), 982-985. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-210

Анотація

Метою даного дослідження є визначення ролі образотворчого мистецтва, зокрема, живопису і декоративно-прикладного мистецтва, у вивченні англійської мови. Це дослідження було проведено, щоб з'ясувати, чи сприяє включення до програми вивчення англійської мови в вищих навчальних закладах таких завдань, як описування та обговорення предметів мистецтва досягненню кращих результатів. В якості методів збору даних використовувалися особисті спостереження, бесіди зі студентами, а також спеціалізовані професійні публікації. Результати показали, що мистецтво служить стимулом, активізує, направляє і полегшує вивчення англійської мови. З огляду на важливість візуального спілкування в реальному житті, обговорення ролі візуального в навчанні наступного покоління є завданням, яке постає перед викладачами, якщо англійська мова як предмет повинна грати роль в ширшому контексті громадянської освіти. Уміння студентів описати те, що вони бачать, є однією з основних навичок, яких потрібно навчати при вивченні мови. У статті підтверджується, що образотворче мистецтво покращує вивчення мови, пропонуючи невербальні методи спілкування та розуміння, надаючи студентам платформу для створення ментальних образів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-210
PDF

Посилання

Белоцерковская В. В. Изучение английского языка посредством искусства. Гуманитарные научные исследования. 2017. № 1. URL: http://human.snauka.ru/2017/01/18913 (дата звернення: 26.03.2019).

Ковальська І.В. Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів): автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладоздавство». Київ, 2001. 19 с.

Попова Л.І. Текст в сучасному образотворчому мистецтві: мовний та практичний аспекти. Молодий вчений. 2019. №5. С. 388–390.

Попова Л.І. Типи текстів в області мистецтва: прагматичний та теоретичний аспекти. Наука, исследования, развитие. Филология, социология и культурология: сборник научных докладов (Белград (Сербия), 30-31.05.2019). Варшава. 2019. С. 12–13.

Сільваші Т. Есе. Тексти. Діалоги. Київ: Huss, 2015. 204 с.

Уваров Ю.В. Панно Ніни Рудецької «Співдружність троянд». Science, research, development. Philology, sociology and culturology (London, 30.-31.10.2019): Monografia poconferencyjna. 2019. № 22. С. 38–40.

Фалькович М.М., Лебединская Е.М., Стрелкова Н.С., Цигельная А.Д. Пособие по развитию навыков устной речи. (How to Speak about Art in English.) М.: Междунар. отношения, 1976. 216 с.

Швець Т.А. Колірна палітра мовної картини світу німецької народної казки. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство. 2019. № 11. С. 160–166.

Artspeak. Английский язык для мира искусства. URL: http://futuresay.net/ru/groups/artspeak (дата звернення: 15.11.2019).

Chi C. Integrating the Arts into English Learning: A Case Study of EFL Learners in a Canadian University. Electronic Theses and Dissertations. 5974. 2017. 102 p. URL: https://scholar.uwindsor.ca/etd/5974 (дата звернення: 10.11.2019).

Belotserkovskaya, V.V. (2017). Izuchenie angliyskogo yazyka posredstvom iskusstva [Learning English through Art]. Humanities scientific researches. URL: http://human.snauka.ru/en/2017/01/18913 (accessed 10.11.2019). (in Russian)

Koval's'ka, I.V. (2001). Kolorystyka yak perekladoznavcha problema (na materiali ukrainskykh i anhlomovnykh khudozhnikh tekstiv) [Colour terms as a problem of Translation Studies (based on Ukrainian and Anglophone fiction)]. Manuscript. A thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Philology in Speciality 10.02.16. – Translation Studies. Kyiv Taras Shevchenko National University. Kyiv. 19 p. (in Ukrainian)

Popova, L.I. (2019). Tekst v suchasnomu obrazotvorchomu mystetstvi: movnyi ta praktychnyi aspekty [Text in contemporary fine arts: linguistic and practical aspects]. Young Scientist, vol. 5, pp. 388–390. (in Ukrainian)

Popova, L.I. (2019). Typy tekstiv v oblasti mystetstva: prahmatychnyi ta teoretychnyi aspekty [Types of texts in the field of art: pragmatic and theoretical aspects]. Science, research, development. Philology, Sociology and Culturology: a collection of scientific reports (Belgrade (Serbia), 30-31.05.2019). Warsaw, pp. 12–13. (in Ukrainian).

Silvashi, T. (2015). Ese. Teksty. Dialohy [Essay. Lyrics. Dialogues]. Kyiv: Huss, 204 p. (in Ukrainian)

Uvarov, Y.V. (2019). Panno Niny Rudetskoi «Spivdruzhnist troiand» [Pictorial panel by Nina Rudetska "Commonwealth of Roses"]. Science, research, development. Philology, sociology and culturology (London, 30.-31.10.2019): Monografia poconferencyjna, vol. 22, pp. 38–40. (in Ukrainian)

Falkovich, M.M., Lebedinskaya, E.M., Strelkova, N.S., & Tsigelnaya, A.D. (1976). Posobie po razvitiyu navykov ustnoy rechi. (How to Speak about Art in English.) [Handbook for the development of oral speech skills. (How to Speak about Art in English.)]. Moskva: Mezhdunar. Otnosheniya, 216 p. (in Russian)

Shvets, T.A. (2019). Kolirna palitra movnoi kartyny svitu nimetskoi narodnoi kazky [Colour palette of linguistic world-image in german folk fairy tales]. Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series “Philology” (Linguistics), vol. 11, pp. 160–166. (in Ukrainian).

Artspeak. Angliyskiy yazyk dlya mira iskusstva [Artspeak. English for the world of art]. URL: http://futuresay.net/ru/groups/artspeak (accessed: 15.11.2019).

Chi, C. (2017). Integrating the Arts into English Learning: A Case Study of EFL Learners in a Canadian University. Electronic Theses and Dissertations. 5974. 102 p. URL: https://scholar.uwindsor.ca/etd/5974 (accessed: 10.11.2019).