ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВІСТЕЙ РОМАНА ІВАНИЧУКА
PDF

Ключові слова

ідіолект
ідіостиль
статистичний метод
квантитативна лінгвістика
довжина слова

Як цитувати

Огородник, В., Лотоцька , Н., & Кульчицький, І. (2019). ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВІСТЕЙ РОМАНА ІВАНИЧУКА. Молодий вчений, 11 (75), 979-981. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-209

Анотація

В даній статті досліджено використання квантитативного методу в галузі лінгвістики. Розраховано довжину слів та розділів у повістях Романа Іваничука, а саме «Соло на флейті», «Неспокутне», «Лісова повість», «Погоня за Пегасом», «І земля, і зело, і пісня». Більшість досліджень творчості Романа Іваничук полягали у висвітленні жанрового аспекту творів автора. Кожен видатний автор, який є представником лінгвокультурного ареалу, демонструє унікальний стиль у своїх творах та виробляє свій неповторний почерк. Індивідуальний стиль автора кожен з вчених тлумачить по-своєму, але на основі численних досліджень можна стверджувати, що це унікальний «почерк» кожного письменника, своєрідний вияв творчості, прояв манери написання та прагнення втілити певні думки. На формування індивідуального стилю автора впливають також політичні рухи, тенденції розвитку літератури, певний колорит.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-209
PDF

Посилання

Альтман Ґ. Мода та істина в лінгвістиці. Проблеми квантитативної лінгвістики. Чернівці : Рута, 2005. 109 с.

Бук С. Основи статистичної лінгвістики : навчально-методичний посібник. Відп. ред. проф. Ф.С. Бацевич. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 124 с.

Васильев Л.М. Методы современной лингвистики. Уфа : Изд-во Башкирст, 1997. 182 с.

Головин Б.Н. Язык и статистика: Просвещение, 1971. 189 с.

Іваничук Р. І земля, і зело, і пісня: короткі повісті. Львів : Срібне слово, 2006. 160 с.

Іваничук Р. Одна хлібина на двох: новели про любов. Вид. друге, без змін. Львів : Срібне слово, 2010. 160 с.

Кульчицький І.М. Дослідження довжини речення та слова у творах Романа Іваничука. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2017. № 872. С. 139–148.

Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь : учеб. пособ., 3-е изд., перераб. Москва : Флинта, 2003. 320 с.

Перебийніс В.С. Теоретичні та прикладні проблеми структурно-математичної лінгвістики. 1981. № 4.

Хомицька І.Ю., Теслюк В.М. Метод статистичного аналізу англійських поетичних текстів. Зб. наук.-техн. пр.: Науковий вісник НЛТУ України. 2015. C. 350–356.

Altman, G. (2005). Moda ta istyna v linhvistytsi/Problemy kvantytatyvnoyi linhvistyky. [Fashion and Truth in Linguistics. Problems of Quantitative Linguistics]. Chernivtsi: Ruta, 109 p.

Buk, S. (2008). Osnovy statystychnoyi linhvistyky. [Fundamentals of Statistical Linguistics]: prof. F.S. Batsevich. Ivan Franko Publishing Center, 124 p.

Vasilyev, L.M. (1997). Metody sovremennoy lingvistiki. [Methods of Modern Linguistics]. Ufa: Bashkirst Publishing House, 182 p.

Golovin B.N. (1971). Yazyk i statistika [Language and statistics: Enlightenment], 189 p.

Ivanychuk, R. (2006). I zemlya, i zelo, i pisnya: korotki povisti. [And the earth, and the green, and the song: short stories]. Lviv: Silver Word, 160 p.

Ivanychuk, R. (2010). Odna khlibyna na dvokh: novely pro lyubov. [One loaf for two: stories about love]. View. second, unchanged. Lviv: Silver Word, 160 p.

Kulchytskii, I.M. (2017). Doslidzhennya dovzhyny rechennya ta slova u tvorakh Romana Ivanychuka [Investigation of sentence length and words in the works of Roman Ivanychuk]. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Information Systems and Networks. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, no. 872, pp. 139–148.

Neliubin, L.L. (2003). Tolkovyy perevodovedcheskiy slovar [Interpretive translation dictionary]: textbook. aids., 3rd ed., reworking. Moskva: Flint. 320 p.

Perebyinis, V.S. (1981). Teoretychni ta prykladni problemy strukturno-matematychnoyi linhvistyky [Theoretical and applied problems of structural and mathematical linguistics]. Vol. 4.

Khomytska, I.Y., Teslyuk, V.M. (2015). Metod statystychnoho analizu anhliysʹkykh poetychnykh tekstiv [Method of statistical analysis of English poetic texts]. Coll. scientific-technical BC: Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, pp. 350–356.