КОНЦЕПТ МЕТАМОРФОЗИ У ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ БАЛАД АНДРІЯ МАЛИШКА
PDF

Ключові слова

балада
метаморфоза
фольклор
міф

Як цитувати

Мельничук , І., & Помазан, О. (2019). КОНЦЕПТ МЕТАМОРФОЗИ У ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ БАЛАД АНДРІЯ МАЛИШКА. Молодий вчений, 11 (75), 975-978. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-208

Анотація

У статті досліджуються художні особливості баладної творчості Андрія Малишка. Увага зосереджується на мотиві метаморфози та особливостях його трансформації у художньому просторі сучасної літературної балади. Використання концепту метаморфози у художньому просторі балад Андрія Малишка цілком підпорядковане художній меті: загострити увагу на трагізмі конфліктів, збільшити емоційне напруження та смислову виразність твору. Найбільшого поширення концепт метаморфози набуває у баладах воєнного циклу. Механізм перетворення у літературній баладі будується згідно з концепцією анімістичних уявлень про тотожність природного і людського, зв'язок макрокосму з мікрокосмом, засвідчених у баладі фольклорній.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-208
PDF

Посилання

. Гнатюк В.М. Деякі уваги над байкою: Вибрані статті про народну творчість: на 110-річчя від дня народження. Нью-Йорк, 1981. 185 с.

Дей О.І. Українська народна балада. Київ: Наукова думка, 1986. 263 с.

Костомаров М.І. Славянская мифология: Слов’янська міфологія: вибрані праці з фольклористики й літературознавства. Київ : Либідь, 1994. 201 с.

Малишко А.С. [Серія «Бібліотека української літератури»] ред. Б. Олійник. Київ, 1988.732 c.

Ящуржинский Х.П. О превращениях в малорусских сказках: Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ : Либідь, 1991. 554 с.

Hnatyuk, V.M. (1981). Deyaki uvahy nad baykoyu: Vybrani statti pro narodnu tvorchistʹ: na 110-richchya vid dnya narodzhennya [Some highlights over the fable: Selected articles on folk art: the 110th anniversary of his birth]. New-York.

Dey, O.I. (1986). Ukrayinska narodna balada [Ukrainian folk ballad]. Kyiv: Naukova dumka.

Kostomarov, M.I. (1994). Slavyanskaya myfolohyya: Slov`yans`ka mifolohiya : vybrani pratsi z fol`klorystyky y literaturoznavstva [Slavic Mythology: Slavic Mythology: Selected Works in Folklore and Literary Studies]. Kyiv: Lubid`.

Malyshko, A.S. (1988). Seriya «Biblioteka ukrayins`koyi literatury» [Series of the Library of Ukrainian Literature] red. B. Oliynyk. Kyiv.

Yashchurzhynskyy, Kh.P. (1991). O prevrashchenyyakh v malorusskykh skazkakh: Ukrayintsi: narodni viruvannya, povir`ya, demonolohiya [On Transformations in Little Russian Tales: Ukrainians: Folk Beliefs, Beliefs, Demonology]. Kyiv: Lubid`.