МОВНІ ТА ПОЗАМОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМІЧНОГО ДИСКУРСУ
PDF

Ключові слова

дискурс
гумор
мовні та позамовні особливості
комічне
жарт

Як цитувати

Марченко, В., & Марченко, В. (2019). МОВНІ ТА ПОЗАМОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМІЧНОГО ДИСКУРСУ. Молодий вчений, 11 (75), 971-974. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-207

Анотація

Стаття присвячена лінгвістичним та екстралінгвістичним особливостям притаманним англомовному комічному дискурсу. Зважаючи на специфіку англомовного гумористичного виду дискурсу та дослідження, які вже було проведено навколо цього явища, у запропонованій роботі було систематизовано та висвітлено головні мовні та позамовні чинники комічного дискурсу на матеріалі кінематографу, зокрема було проаналізовано комічні ситуації американського телесеріалу «Друзі». Під час аналізу було визначено головні лінгвістичні особливості, які сприяють утворенню комічних ситуацій та їхньому чіткому розумінню глядачем. У статті розглянуто мовні (лексичні, морфологічні та синтаксичні) й позамовні (жести, міміка) особливості комічного. Під час аналізу було з’ясовано, що мовні чинники переважають над позамовними, оскільки їх легше сприймати та розуміти.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-207
PDF

Посилання

Бабич В.М. Лінгвокраїнознавча інтерпретація англомовного тексту. Київ : Либідь. 1990. 153 с.

Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Москва : Искусство, 1976. 282 с.

Самохіна В.О. Проблема типології англомовних жартів. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів : [кол. монографія] / за ред. проф. С.О. Швачко. Суми : Вид-во СумДУ, 2008. С. 113–123.

Риффатер М. Критерии стилистического анализа. Москва : Прогресс, 1979. Вып. IX. С. 69–97.

Кузьмич О. Я. Мовні засоби творення комічного. М-во Освіти та науки України, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк. 2015. URL: https://ra.eenu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Kuzmych-O.-YA_dysertatsiya.pdf (дата звернення: 30.10.2019).

Шумейко О.В. Невербальні засоби вираження емоцій в сучасній англійській мові. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна. 2012. URL: http://www.rusnauka.com/26_SSN_2010/Philologia/71523.doc.htm (дата звернення 05.11.2019).

Солощук Л.В. Невербальні компоненти комунікації як засоби створення комічного ефекту у сучасному англомовному дискурсі. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна. 2017. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/l._v._soloshchuk_non-verbal_components_of_communication_as_means_of_creating_the_comic_effect_in_the_modern_english_discourse.pdf (дата звернення 10.11.2019).

Babych, V.M. (1990). Lingvokrainoznavcha interpretatsija anglomovnogo teksty [Linguistic interpretation of English texts]. Kyiv: Lybid.

Propp, V.Ia. (1997). Problemy komizma i smekha [Problems of the comical and laughter]. Saint-Peterburg: Aletheia.

Samokhina, V.O. (2008). Problema typoligii anglomovnykh zhartiv [Problems of typology of English jokes]. Lingvokognityvni aspekty malyh tekstiv [Lingvo cognitive aspects of small texts]. [collective monograph]. S O. Shvachko ed. Sumy: National University of Sumy.

Rifatter, M. (1979). Kryterii dlya stilisticheskogo analiza. [Criteria for stylistic analysis’]. Moskow: Progress, vol. 10.

Kuzmych, O.Ia. (2015). Movni zasoby tvorennja komichnoho [Linguictic means of expessing huomour]. EENU: Lutsk. Retrieved from: https://ra.eenu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Kuzmych-O.-YA_dysertatsiya.pdf

Shumeiko, O.V. (2012). Neverbalni zasoby vyrazhennia komichnogo v anglijskij movi [Non-verbal means of expressing humor in English]. ChNU : Chernivtsi. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/26_SSN_2010/Philologia/71523.doc.htm

Soloshchuk, L.V. (2018). Neverbalni komponenty komunikatsiji iak zasoby stvorennia komichnogo u suchasnomy anglomovnomu dyskursi [Non-verbal components of communication as means of causing comic effect in modern English discourse]. KNU n/a N.V. Karazin – Kharkiv, Ukraine. Retrieved from: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/l._v._soloshchuk_non-verbal_components_of_communication_as_means_of_creating_the_comic_effect_in_the_modern_english_discourse.pdf