ДОСЛІДЖЕННЯ ІДІОЛЕКТУ ПИСЬМЕННИКА: КОРПУСНО-СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД
PDF

Ключові слова

ідіостиль
ідіолект
корпусна лінгвістика
лінгвостатистика

Як цитувати

Кульчицький, І., & Гнатовська, К. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ІДІОЛЕКТУ ПИСЬМЕННИКА: КОРПУСНО-СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД. Молодий вчений, 11 (75), 968-970. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-206

Анотація

У статті розглянуто поняття ідіолекту та індивідуального стилю письменника на прикладі Р. Іваничука у сучасних мовознавчих дослідженнях. Розкрито суть термінів «ідіостиль» та «ідіолект», описано методи та підходи до аналізу індивідуального стилю автора у статистичній та корпусній лінгвістиці, порівняно дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців. Зазначено, що корпусна лінгвістика та статистичний підхід до вивчення ідіолекту письменника є передовими засобами технологій у лінгвістичних дослідженнях сучасних мовознавчих структур. Визначено низку основних підходів до вивчення ідіостилю автора: метод градуальних опозицій, лінгвостатистичний підхід та квантитивний методи, який і є ключовим у корпусній лінгвістиці.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-206
PDF

Посилання

Єсипенко Н.Г. Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик): автореф. дис. … канд. філол. наук.: спец. 10.02.04 «Германські мови» Нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2007. 20 с.

Костецька О.П. Індивідуальне мовлення автора як об’єкт лінгвістики та підходи до його дослідження. Наукові записки НУ «Острозька академія». 2014. №49.С. 196–199.

Кульчицький І.М. Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях : монографія / за ред. О.П. Левченко. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. С. 29–45.

Кульчицький І.М. Деякі аспекти створення корпусу художніх творів В.С. Стефаника. Київ, 2013. С. 143–148.

Кульчицький І.M. Корпуси текстів як лінгвотехнологічне підґрунтя виявлення змін в українській / за ред. А. Архангельська (голов. ред.), О. Левченко, О. Тищенко. Оломоуць: Ун-т ім. Ф. Палацького, 2016. С. 269–298.

Левицкий В.В. Квантитативные методы в лингвистике. Винница, 2007. 264 с.

Мухин Ю.М. Лексическая статистика и идиостиль автора: корпусное идеографическое исследование (на материале произведений В. Набокова, А. Платонова и М. Шолохова): автореф. дис. … канд. филол. наук. наук: спец. 10.02.19 «Теория язика». Екатеринбург, 2011. 22 с.

Мухин М.Ю. Лексическая статистика и идиостиль автора: корпусное идеографическое исследование (на материале произведений М. Булгакова, В. Набокова, А. Платонова, М. Шолохова): автореф. дис. … канд. филол. наук.: 10.02.19. Екатеринбург, 2011. 43 с.

Павличко О.О. Щодо статистичних параметрів авторського стилю (на матеріалі творів Е. М.Ремарка). Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010. Вип. 29. С. 186–191.

Bloch B. A set of postulates for phonemic analysis. Language. 1948, pp. 3–46.

Coulthard M. Author Identification, idiolect, and linguistic uniqueness. 2004, pp. 431–447.

Hazen K. Idiolect. / Keith Brown. (Еditor-in-Сhief). Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition. Vol. 5. 2006, pp. 512−513.

Stubbs M. Quantitative Methods in Literary Linguistics. Cambridge, 2014, pp. 46–62.

Vaughan E. Corpus Analysis. The International Encyclopedia of Language and Social Interaction. 2015, pp. 1–17.

Yesypenko, N.H. (2007). Leksyko-Semantychni komponenty avtorskoho styliu i movna kartyna svitu (na materiali anhlomovnoi prozy voiennoi ta myrnoi tematyk) [Lexical-semantic components of the author's style and the linguistic picture of the world (based on English-language prose of military and peace topics)](PhD Thesis), Chernivtsi: National university of Yurii Fedkovych.

Kostetska, O.P. (2014). Indyvidualne movlennia avtora yak obiekt linhvistyky ta pidkhody do yoho doslidzhennia [Author's Individual Speech as a Linguistic Object And Approaches To His Research]. Scientific Notes of Ostroh Academy, no. 49, pp. 196–199.

Kulchytskyi, I.M. (2015). Dani Tekstovykh korpusiv u linhvistychnykh doslidzhenniakh [Text enclosure data in linguistic studies] (eds. O.P. Levchenko), Lviv: Lviv Polytechnic, pp. 29–45.

Kulchytskyi, I.M. (2013). Deiaki aspekty stvorennia korpusu khudozhnikh tvoriv V.S. Stefanyka [Some aspects of creation of the corpus of artistic works of V.S. Stefanyk]. Kyiv, pp. 143–148.

Kulchytskyi, I.M. (2016). Korpusy tekstiv yak linhvotekhnolohichne pidgruntia vyiavlennia zmin v ukrainskii [Text corpora as a linguistic technological basis for detecting changes in Ukrainian] (eds. A. Arkhanhelska O. Levchenko O. Tyshchenko), Olomouts: University of F. Palatskyi, pp. 269–298.

Levytskyi, V.V. (2007). Kvantytatyvnye metody v lynhvystyke [Quantitative methods in linguistics]. Vynnytsa, 264 p.

Mukhin, M.Y. (2011). Leksicheskaya statistika i idiostil’ avtora: korpusnoye ideograficheskoye issledovaniye (na materiale proizvedeniy V. Nabokova, A. Platonova i M. Sholokhova) [The author's lexical statistics and idyll: a corpus ideographic study (based on works by V. Nabokov, A. Platonov, and M. Sholokhov)]. (PhD Thesis), Ekaterinburg.

Mukhin, M.Y. (2011). Leksicheskaya statistika i idiostil’ avtora: korpusnoye ideograficheskoye issledovaniye (na materiale proizvedeniy M. Bulgakova, V. Nabokova, A. Platonova, M. Sholokhova) [The lexical statistics and idiom of the author: corpus ideographic studies (based on the works of M. Bulgakov, V. Nabokov, A. Platonov, M. Sholokhov)]. (PhD Thesis), Ekaterinburg.

Pavlychko, O.O. (2010). Shchodo statystychnykh parametriv avtorskoho styliu (na materiali tvoriv E.M. Remarka). Movni i kontseptualni kartyny svitu [Regarding the statistical parameters of the author's style (on the material of works by E.M. Remark). Language and Conceptual Pictures of the World]. Kyiv: Kiev University, no. 29, pp. 186–191.

Bloch, B. (1948). A set of postulates for phonemic analysis. Language. pp. 3-46.

Coulthard, M. (2004). Author Identification, idiolect, and linguistic uniqueness, pp. 431–447.

Hazen, K. (2006). Idiolect. (eds. Keith Brown). Encyclopedia of Language and Linguistics, Second Edition, vol. 5, pp. 512−513.

Stubbs, M. (2014). Quantitative Methods in Literary Linguistics. Cambridge, pp. 46–62.

Vaughan, E. (2015). Corpus Analysis. The International Encyclopedia of Language and Social Interaction, pp. 1–17.