ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ САМОВЧИТЕЛІВ
PDF

Ключові слова

іноземна мова
студенти
самостійна робота
навчальні видання
самовчителі

Як цитувати

Кравченко , Т., & Огієнко , В. (2019). ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ САМОВЧИТЕЛІВ. Молодий вчений, 11 (75), 964-967. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-205

Анотація

У даній статті аналізується самостійна робота в процесі вивчення іноземних мов, а також вивчаються методи їх вивчення на прикладі англійської мови. Для цього в статті розглядаються особливості роботи з самовчителями, а також методи запам'ятовування англійських слів і фраз на основі властивостей довготривалої пам'яті, зокрема системи рознесеного повторення. З’ясовано, що останнім часом з'явилося багато книг і веб-продуктів, покликаних допомогти кожному вивчити мову. Звертається увага що найбільша проблема у вивченні іноземної мови – це проблема пам'яті. Авторами розглядається система, запропонована Габріелем Вайнером, зосереджена, в основному, на флеш-картках з використанням методу рознесених повторень для вивчення словникового запасу. В статті пропонується використовувати вищезазначений метод у відповідності до потреб людини, яка вивчає мову самостійно, в поєднанні з іншими методами для вивчення іноземної мови.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-205
PDF

Посилання

Бессонов А., Рубан М. Как учить иностранные языки. Разговорный уровень за 9 1/2 недель. Киев : АЙПИО, 2019. 208 с.

Бонк Н.А., Левина И.И., Бонк И.А. Английский шаг за шагом. (Курс для начинающих в 2-х т.). Москва : ООО «Издательство «Росмэн-Пресс», 2001. Т. 1. 558 с.; т. 2. 380 с.

Вайнер Г. Революционный метод быстрого изучения любого иностранного языка. Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2016. 400 с.

Карамышева Т.А., Волкова С.А. Музыка как средство эмоционального воздействия при обучении иностранному языку. Молодой ученый. 2017. № 5. С. 494–496.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Планування самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови та перекладу: навчально-виховні аспекти. Молодий вчений. 2018. № 5. С. 527–530.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Самовчителі як навчальні видання (Аналіз типів самовчителів для засвоєння іноземної мови). Science, research, development. Philology, sociology and culturology: Monografia poconferencyjna. 2019. № 22. С. 9–10.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Формування навичок самостійної роботи студентів з текстами на іноземній мові. Молодий вчений. 2019. № 3(2). С. 337–340.

Розподілені повторення / Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Розподілені_повторення (дата звернення: 11.11.2019).

Флеш-картки English Student В2.2 Upper-Intermediate. Картки для вивчення англійських слів. Львів : English Student TM, 2018. 500 с.

Эккерсли К.Э. Самоучитель английского языка (+MP3) с ключами и контрольными работами. Москва : Эксмо, 2019. 896 c.

Murphy R. Essential Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Learners of English: With Answers. Cambridge University Press, 2015. 320 p.

Wyner G. Fluent Forever. How to Learn Any Language Fast and Never Forget It. New York: Harmony Books, 2014. 336 p.

Bessonov, A., & Ruban, M. (2019). Kak uchit' inostrannye yazyki. Razgovornyy uroven' za 9 1/2 nedel' [How to learn foreign languages. Conversational level for 9 1/2 weeks]. Kyiv: IPIO, 208 p. (in Russian)

Bonk, N.A., Levina, I.I., & Bonk, I.A. (2001). Angliyskiy shag za shagom. (Kurs dlya nachinayushchikh v 2-kh t.) [English step by step. (A course for beginners in 2 volumes)]. Moskva: LLC "Publishing house "Rosman-Press". V.1 – 558 p.; V.2 – 380 p. (in Russian).

Wyner, G. (2016). Revolyutsionnyy metod bystrogo izucheniya lyubogo inostrannogo yazyka [A revolutionary method for quickly learning any foreign language]. Kharkov: Book Club "Klub Semeynogo Dosuga", 400 p. (in Russian)

Karamysheva, T.A., & Volkova, S.A. (2017). Muzyka kak sredstvo emotsional'nogo vozdeystviya pri obuchenii inostrannomu yazyku [Music as a means of emotional impact in teaching a foreign language]. Molodoy uchenyy [Young Scientist]. Vol. 5, pp. 494–496. (in Russian)

Kravchenko, T.V., & Ogienko, V.P. (2018). Planuvannia samostiinoi roboty v protsesi vyvchennia inozemnoi movy ta perekladu: navchalno-vykhovni aspekty [Planning of independent work in the process of learning a foreign language and translation: educational and educational aspects]. Molodyi vchenyi [Young Scientist]. Vol. 5, pp. 527–530. (in Ukrainian)

Kravchenko, T.V., & Ogienko, V.P. (2019). Samovchyteli yak navchalni vydannia (Analiz typiv samovchyteliv dlia zasvoiennia inozemnoi movy) [Teach-yourself book as educational publications (Analysis of types of teach-yourself books for learning foreign language)]. Science, research, development. Philology, sociology and culturology: Monografia poconferencyjna. Vol. 22, pp. 23–24. (in Ukrainian)

Kravchenko, T.V., & Ogienko, V.P. (2019). Formuvannia navychok samostiinoi roboty studentiv z tekstamy na inozemnii movi [Formation of skills of self-directed learning of students with the use of texts in a foreign language]. Molodyi vchenyi [Young Scientist]. Vol. 3(2), pp. 337–340. (in Ukrainian).

Rozpodileni povtorennia [Spaced repetition] / Wikipedia: The Free Encyclopedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Розподілені_повторення (accessed: 11.11.2019). (in Ukrainian)

English Student TM (2018). Flash Cards. English Student В2.2 Upper-Intermediate. Kartky dlia vyvchennia anhliiskykh sliv [Cards for learning English words]. Lviv, 500 p. (in Ukrainian)

Eckersley, C.E. (2019). Samouchitel' angliyskogo yazyka (+MP3) s klyuchami i kontrol'nymi rabotami [Essential English for Foreign Students (+MP3) with keys and tests]. Moskva: EKSMO, 896 p. (in Russian)

Murphy, R. (2015). Essential Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Learners of English: With Answers. Cambridge University Press, 320 p.

Wyner, G. (2014). Fluent Forever. How to Learn Any Language Fast and Never Forget It. New York: Harmony Books, 336 p.