СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МОВЛЕННЯ Р. ІВАНИЧУКА НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТУ «МАНУСКРИПТ З ВУЛИЦІ РУСЬКОЇ»
PDF

Ключові слова

ідіолект
ідіостиль
статистика
довжина речення
роззначення

Як цитувати

Костельна, У., & Кульчицький , І. (2019). СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МОВЛЕННЯ Р. ІВАНИЧУКА НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТУ «МАНУСКРИПТ З ВУЛИЦІ РУСЬКОЇ». Молодий вчений, 11 (75), 960-963. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-204

Анотація

У статті висвітлено головні аспекти таких понять як ідіолект та ідіостиль. Охарактеризовано відмінності щодо термінологічного визначення цих двох термінів. Проаналізовано основні причини їхнього ототожнення, окреслено їхні відмінності. Зокрема, описано індивідуальний стиль Р. Іваничука у творі «Манускрипт з вулиці Руської» за допомогою структурного роззначення та статистичних методів дослідження. Індивідуальний авторський стиль – це спосіб упорядкування словесного матеріалу, що відображає художнє бачення автора, створюючи новий образ світу, властивий лише йому. Індивідуальний стиль письменника досліджувало багато науковців, наприклад: А. Вежбицька, В. Виноградов, Л. Фроляк, В.П. Григор’єв. В процесі аналізу було обчислено довжину речення та кількість букв у слові для визначення абсолютної та відносної частоти у творі Р. Іваничука.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-204
PDF

Посилання

Бойко Ю. Частота вживання підрядних речень як параметр авторського та функціонального стилів. Чернівці, 2003. C. 245–259.

Бурченя В.В. Категорія історизму та стильові пошуки в прозі Романа Іваничука. Одеса, 2010. 20 c.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание, 1996. 416 с.

Виноградов В.А. Идиолект. Русский язык. Энциклопедия, 1998. C. 144–145.

Виноградов В.В. О теории художественной речи. Москва : Высшая школа, 1971. 240 с.

Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ, 2001.

Кокіна В.В. Статистичний аналіз дієслівної лексики в авторському стилі. 2003. C. 63–69.

Никифоренко И.В. Роль статистического анализа при исследовании просодии звучащей речи. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2006. № 741. C. 105–109.

Оксфордський довідник англійською мовою, редактор Том Макартур; помічник редактора Рошан Макартур. Оксфорд; Нью-Йорк, 1996.

Перебейнос В.И. Роль моделей в разграничении значений многозначного глагола. Москва, 1962. 15 с.

Перебийніс В.І. Що дає статистика мовознавцям? Вісник Київського лінгвістичного університету. Київ, 2003. C. 27–32.

Перебийніс В.С. Статистичні параметри. Київ, 1967. 260 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава, 2006. 23 с.

Фроляк Л. Ідіолект гетерогенного походження у системі новоствореної говірки. Діалектологічні студії. Львів. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. C. 132–140.

Boiko, Yu. (2003). Frequency of use of contractual sentences as a parameter of author's and functional styles [Chastota vzhivannya pidryadnih rechen yak parametr avtorskogo ta funkcionalnogo stiliv]. Chernivci, pp. 245–259.

Burchenia, V.V. (2010). The category of historicalism and style searches in the prose of Roman Ivanychuk [Kategoriya istorizmu ta stilovi poshuki v prozi Romana Ivanichuka]. Odesa, 20 p.

Vezhbytska, A. (1996). Language. Culture. Cognition [Yazyk. Kultura. Poznanie], 416 p.

Vinogradov, V.A (1998). Idiolekt. Russian language [Idiolekt. Russkiy yasyik]. Encyclopedia, pp. 144–145.

Vinogradov, V.V. (1971). On the theory of artistic speech [O teorii hudozhestvennoj rechi]. Moskva. High school, 240 p.

Yermolenko, S.Ya., Bybyk, S.P., & Todor, O.G. (2001). Ukrainian language. A short explanatory dictionary of linguistic terms [Ukrayinska mova. Korotkij tlumachnij slovnik lingvistichnih terminiv]. Kyiv.

Kokina, V.V. (2003). Statistical analysis of the author's verbal vocabulary [Statistichnij analiz diyeslivnoyi leksiki v avtorskomu stili], pp. 63–69.

Nykyforenko, I.V. (2006). The role of statistical analysis in the study of prosody of sounding speech [Rol statisticheskogo analiza pri issledovanii prosodii zvuchashej rechi]. Bulletin of Kharkiv National University. V.N Karazin, no. 741, pp. 105–109.

Concise Oxford companion to the English language / editor, Tom McArthur; assistant editor, Roshan McArthur. Oxford; New-York, 692 p.

Perebyinis, V.I. (2003). What gives statistics to linguists? [Shcho daie statistika movoznavciam?]. Bulletin of the University of Kiev Linguistics, pp. 27–32.

Perebyinis, V.S. (1967) Statistical style options [Statistichni parametri stiliv]. Kyiv, 260 p.

Perebyinos, V.I. (1962). The role of models in the delineation of the values of the semantic verb [Rol modelej v razgranichenii znachenij mnogoznachnogo glagola]. Moskva, 15 p.

Selivanova, O.O. (2006). Modern linguistics: a terminological encyclopedia [Suchasna lingvistika: terminologichna enciklopediya]. Poltava, 23 p.

Froliak, L. (2003). Idiolect of heterogeneous origin in the system of newly created speech. Dialectological studies [Idiolekt geterogennogo pohodzhennya u sistemi novostvorenoyi govirki. Dialektologichni studiyi]. Lviv: Institute of Ukrainian Studies. I. Krypiakevich NAS of Ukraine, pp. 132–140.