ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ П.Г. ТИЧИНИ
PDF

Ключові слова

художній віршований переклад
П.Г. Тичина
перекладацька діяльність
вихідний / цільовий текст
адекватність перекладу

Як цитувати

Захарчук , В. (2019). ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ П.Г. ТИЧИНИ. Молодий вчений, 11 (75), 955-959. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-203

Анотація

Стаття присвячена висвітленню основних аспектів перекладацької діяльності українського поета П.Г. Тичини. У роботі розглядається діяльність поета як перекладача загалом, а також своєрідність його перекладів з урахуванням впливу різних чинників, зокрема освіти та власної творчості. За результатами проведеного теоретичного дослідження встановлено, що перекладач дотримувався збереження як формальної, зокрема ритмічної та інтонаційної складових, розміру, рими тощо, так і змістовної сторін оригіналів, ґрунтуючись на вивченні творчості окремого автора, з творами якого працює перекладач. Духовна ж спорідненість перекладача з поетом / письменником виступає запорукою адекватного в усіх відношеннях відтворення вихідного тексту у цільовій мові.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-203
PDF

Посилання

Барка В. Відхід П. Тичини // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. Київ : Рось, 1994. 703 с.

Булаховська Ю.Л. Творчість Павла Тичини і польська література. Київ : Т-во «Знання УРСР», 1989. 48 с.

Гнатюк М., Громовенко Л., Семака Л., Павленко Ю., Скорульська Р., Стус Д., Удовик С. Сто найвідоміших українців. Київ : Орфей; Москва: Вече, 2002. 580 с.

Григорьян К. Павло Тычина и Ованес Туманян. Известия Академии наук Армянской ССР. 1946. № 11-12. С. 125–131.

Губар О. Павло Тичина: Літературно-критичний нарис. Київ : Радянський письменник, 1981. 257 с.

Гуменюк В. Творчість Павла Тичини в контексті мистецьких віянь його доби. Дивослово. 2005. №4. С. 57−61.

Даниш Л.В. Роль П. Тичини в суспільному житті та культурному розвитку України. Література та культура Полісся. 2009. Вип. 51. С. 181–190.

Дунай П. Павло Тичина – знакова постать розчахнутої доби. Українська мова та література. 2004. №19. С. 3–9.

Заверталюк Н. П. Тичина – перекладач Христо Ботева. Всесвіт. 1961. № 6. С. 63–64.

Коломієць Л.В. Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу «Історія перекладу» : навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2015. 360 с.

Коляда І.А., Коляда Ю.І. Павло Тичина / худож.-оформлювач Л.П. Вировець. Харків : Фоліо, 2015. 120 с.

Кочур Г. Здобутки та перспективи // Література та переклад: Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв’ю / упоряд. А. Кочур, М. Кочур; передм. І. Дзюби, Р. Зорівчак. Київ : Смолоскип, 2008. Т 2. 560 с.

Крушинська О.Г. Відтворення особливостей дискурсу французького символізму у перекладі П. Тичини. Проблеми семантики слова, речення та тексту. 2014. № 32. С. 136–144.

Кузьменко В.І. Проблема художнього перекладу в літературознавчій концепції Павла Тичини. Література та культура Полісся. Серія «Філологічні науки». 2016. Вип. 82 (6). С. 124–130.

Мольнар М. Павло Тичина – перекладач чеських та словацьких пісень. Дукля (м. Прага), 1978. № 12. С. 20–21.

Фиалко Д. Непростой Тычина: что кроется в личности выдающегося поэта. Еспресо. 2016. URL: https://ru.espreso.tv/article/2016/01/27/neprostoy_tychyna_chto_kroetsya_v_lychnosty_vydayuschegosya_poeta (дата звернення: 30.08.2019).

Новікова М. Перегук у віках. О.С. Пушкін в перекладах П.Г. Тичини. Радянське літературознавство. 1975. № 1. С. 64–69.

Стріха М.В. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ : Факт – Наш час, 2006. 344 с.

Тельнюк С. Павло Тичина: Бібліографічна повість. Київ : Молодь, 1979. 336 с.

Тичина П.Г. Зібрання творів: у 12 т.: Худож. твори: Т. 1–7 / упоряд. та приміт. Н.П. Чамати; ред. Б.І. Олійник. Київ : Наук. думка, 1983. Т. 5. Кн. 2: Переклади, 1986. 632 с.

Фока М.В. Синтетичні образи О. Пушкіна в перекладі П. Тичини. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: філологічні науки. 2011. № 95 (1). С. 447–452.

Barka, V. (1994). Vidkhid P. Tychyny // Ukrainske slovo. Khrestomatiia ukrainskoi literatury ta literaturnoi krytyky XX st. [Departure of P. Tychyna // Ukrainian word. Readings of Ukrainian Literature and Literary Criticism of the 20th Century]. Kyiv: Ros., 703 p. (in Ukrainian)

Bulakhovska, Yu.L. (1989). Tvorchist Pavla Tychyny i polska literatura. [Pavel Tychyna's Artistic Activity and Polish Literature]. Kyiv: “Znannya SRSR”, 48 p. (in Ukrainian)

Hnatyuk, M., Hromovenko, L., Semaka, L., Pavlenko, Y., Skorulska, R., Stus, D., & Udovik, S. (2002). Sto naividomishykh ukraintsiv [One hundred of the most famous Ukrainians]. Kyiv: Orfey; Moskva: Veche, 580 p. (in Ukrainian)

Grigoryan, K. (1946). Pavlo Tychyna i Ovanes Tumanian [Pavel Tychina and Hovhannes Tumanyan]. Yzvestyia Akademyy nauk Armianskoi SSR, no. 11-12, pp. 125–131. (in Russian).

Gubar, O. (1981). Pavlo Tychyna: Literaturno-krytychnyi narys. [Pavel Tychyna: literary critical essay]. Kyiv: Radyanskiy Pysmennyk, 257 p. (in Ukrainian)

Humeniuk, V. (2005). Tvorchist Pavla Tychyny v konteksti mystetskykh viian yoho doby [Creativity of Pavel Tychyna in the Context of Artistic Trends at the Age of his Activity]. Dyvoslovo, no. 4. pp. 57-61. (in Ukrainian)

Danish, L.V. (2009). Rol P. Tychyny v suspilnomu zhytti ta kulturnomu rozvytku Ukrainy [The role of P. Tychyna in public life and cultural development of Ukraine]. Literatura ta kultura Polissia, issue 51, pp. 181–190. (in Ukrainian)

Dunai, P. (2004). Pavlo Tychyna – znakova postat rozchakhnutoi doby [Pavel Tychyna – a prominent figure of the dark literary age]. Ukrainska mova ta literatura, no. 19, pp. 3–9. (in Ukrainian)

Zavertalyuk, N.P. (1961). Tychyna – perekladach Khrysto Boteva [Tichina – the translator of Hristo Botev]. Vsesvit journal, no. 6, pp. 63–64. (in Ukrainian)

Kolomiets, L.V. (2015). Ukrainskyi khudozhnii pereklad ta perekladachi 1920-30-kh rokiv: materialy do kursu «Istoriia perekladu»: navchalnyi posibnyk [The Ukrainian Artistic Translation and Translators of the 1920s-30s: Materials to the Course of the Translation History: a textbook]. Vinnytsia: Nova Knyha, 360 p. (in Ukrainian)

Kolyada, I.A., & Kolyada, Yu.I. (2015). Pavlo Tychyna [Pavel Tychyna]. Kharkiv: Folio, 120 p. (in Ukrainian)

Kochur, G. (2008). Zdobutky ta perspektyvy [Achievements and Prospects]. Literatura ta pereklad: Doslidzhennia. Retsenzii. Literaturni portrety. Interviu. Kyiv: Smoloskyp, T 2. 560 p. (in Ukrainian)

Krushinskaya, O.G. (2014). Vidtvorennia osoblyvostei dyskursu frantsuzkoho symvolizmu u perekladi P. Tychyny [Reproduction of the features of the discourse of French symbolism in P. Tychyna's translation]. Problemy semantyky slova, rechennia ta tekstu, no. 32, pp. 136–144. (in Ukrainian)

Kuzmenko, V.I. (2016). Problema khudozhnoho perekladu v literaturoznavchii kontseptsii Pavla Tychyny [The Problem of the Artistic Translation in Pavel Tychyna's Literary Works]. Literatura ta kultura Polissia. Seriia «Filolohichni nauky», vol. 82 (6), pp. 124–130. (in Ukrainian)

Molnar, M. (1978). Pavlo Tychyna – perekladach cheskykh ta slovatskykh pisen [Pavel Tychyna – the Translator of Czech and Slovak songs]. Duklia, no. 12, pp. 20–21. (in Ukrainian)

Fialco, D. (2016). Neprostoi Tychyna: chto kroetsia v lychnosty vydaiushchehosia poeta [Difficult Tychina: What Hides Inside an Outstanding Poet // Ekspreso. Retrieved from: https://ru.espreso.tv/article/2016/01/27/neprostoy_tychyna_chto_kroetsya_v_lychnosty_vydayuschegosya_poeta (access date: 08.30.2019). (in Russian)

Novikova, M. (1975). Perehuk u vikakh. O.S. Pushkin v perekladakh P.H. Tychyny. [Call from the Past. O.S. Pushkin in P.G. Tychyna's translations]. Radianske literaturoznavstvo, no. 1, pp. 64–69. (in Ukrainian)

Striha, M.V. (2006). Ukrainskyi khudozhnii pereklad: mizh literaturoiu i natsiietvorenniam [The Ukrainian Artistic Translation: between literature and nationformation]. Kyiv: Fakt – Nash Chas, 344 p. (in Ukrainian)

Telnyuk, S. (1979). Pavlo Tychyna: Bibliohrafichna povist [Pavel Tychyna: A Bibliographical Story]. Kyiv: Molod, 336 p. (in Ukrainian)

Tychyna, P.G. (1983). Zibrannia tvoriv: u 12 t.: Khudozh. tvory: T. 1–7 [The Collection of Works: in 12 volumes: Artistic works: Vol. 1-7]. Kyiv: Naukova Dumka. T. 5. Vol. 2: Translations, 632 p. (in Ukrainian)

Foka, M.V. (2011). Syntetychni obrazy O. Pushkina v perekladi P. Tychyny [Synthetic images of O. Pushkin translated by P. Tychyna]. Naukovi zapysky KDPU im. V. Vynnychenka, no. 95 (1), pp. 447–452. (in Ukrainian)