СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

фінансовий ринок
банківський сектор
страховий ринок
фондовий ринок
небанківські фінансові установи
фінансова нестабільность
поліпшення фінансового ринку

Як цитувати

Татарин , Н., Петрович, А., & Педченко, І. (2020). СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 3 (79), 273-277. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-57

Анотація

У статті розглянуто стан фінансового ринку України на сучасному етапі. Проаналізовано показники секторів фінансового ринку: банківського та страхового, ринку цінних паперів та діяльність небанківських фінансових установ. В роботі досліджено динаміку показників кількості банківських установ, активів банків, прибутків (збитків) банків, динаміка кількості договорів страхування, кількості випущених цінних паперів, динаміку кількості фінансових та лізингових компаній. Шляхом аналізу показників фінансового ринку визначені проблеми та недоліки фінансового ринку в сучасних умовах функціонування. Обґрунтовано, що у сфері підвищення ефективності функціонування фінансового ринку України потрібно впровадити системні реформи для ефективної роботи кожної сфери ринку. Наведено конкретні заходи для покращення роботи банківського сектору, страхового ринку, ринку цінних паперів та діяльності фінансових установ небанківського типу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-57
PDF

Посилання

Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін. Теорія фінансів : Підручник / за ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 576 с.

Національний банк України. Офіційний сайт. Основні показники діяльності банків України. URL: https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1 (дата звернення: 24.02.2020).

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Офіційний сайт. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (дата звернення: 24.02.2020).

Статистика страхового ринку України. Фориншурер. Офіційний сайт. URL: https://forinsurer.com/stat (дата звернення: 24.02.2020).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Офіційний сайт. Інформація про стан і розвиток фінансових компаній та лізингодавців. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html (дата звернення: 24.02.2020).

Шишпанова Н.О., Іванов А.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Modern Economics. 2017. №1. С. 66–72. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/1-2017/UKR/shyshpanova.pdf (дата звернення: 24.02.2020).

Iukhymenko, P.I., Fedosov, V.M., Lazebnyk, L.L. ta in. (2010). Teoriia finansiv: Pidruchnyk / za red. prof. V.M. Fedosova, S.I. Yuriia. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 576 s.

National Bank of Ukraine. Official site. Key performance indicators of Ukrainian banks. URL: https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1

National Securities and Stock Market Commission. Official site. Analytical data on stock market development. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/

Statistics of the insurance market of Ukraine. Foreshore. Official site. URL: https://forinsurer.com/stat

National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets. Official site. Information on the state and development of financial companies and lessors. URL: https://www.nfp.gov.ua/en/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html

Shishpanova, N.O., & Ivanov, A.A. (2017). Financial Market of Ukraine: Current State, Problems and Prospects for Development. Modern Economics, №1, pp. 66–72. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/1-2017/UKR/shyshpanova.pdf