ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
PDF

Ключові слова

страхування
страховий ринок
страхові премії
страхові виплати
активи страховиків

Як цитувати

Татарин , Н., Ігнатишина , В., & Скидан, У. (2020). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Молодий вчений, 3 (79), 269-272. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-56

Анотація

У статті відображено теоретичні та практичні аспекти страхового ринку України на сучасному етапі. Досліджено динаміку кількості страхових компаній в Україні у розрізі їх видів протягом останніх років. Наведено рейтинг страхових компаній за розмірами активів за 9 місяців 2019 року. Розглянуто стан страхового ринку України шляхом дослідження динаміки основних показників страхового ринку України за 2015-2019 рр. Опрацьовано динаміку укладених договорів страхування, що не включають в себе обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті, а також відзначено зміну кількості договорів страхування з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. Відстежено валові страхові премії, валові страхові виплати, та динаміку загальних активів страховиків. Проаналізовано рівень проникнення страхування в економіку України 2015-2018 рр., та розглянуто зарубіжний досвід даного показника. Визначено низку проблем діяльності страхового ринку, що стримують його розвиток та проблеми, які необхідно вирішити для конкурентоспроможного функціонування страхового ринку на даному етапі розвитку економіки країни. Зроблено відповідні висновки, представлено перспективи розвитку національного страхового ринку в умовах фінансової нестабільності та запропоновано шляхи вдосконалення страхової діяльності для подолання проблем та ефективного функціонування страхового ринку України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-56
PDF

Посилання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Офіційний сайт. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (дата звернення: 13.03.2020).

Пурій Г.М. Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/102018/60.pdf (дата звернення: 13.03.2020).

Статистика страхового ринку України. Фориншурер. URL: https://forinsurer.com/stat (дата звернення: 13.03.2020).

Фесенко Н.В., Яремченко Л.М. Стан та перспективи функціонування страхового ринку України в умовах глобалізації. Економiка та держава. 2019. № 8. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/82019/7.pdf (дата звернення: 13.03.2020).

Фориншурер. Рейтингове агентство. Офіційний сайт. URL: https://forinsurer.com/ratings/nonlife/19/9/3 (дата звернення: 13.03.2020).

National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets. Official site. Information on the state and development of the Ukrainian insurance market. URL: https: //www.nfp.gov.ua/en/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html

Puriy, G.M. Insurance market of Ukraine: current state and problems of development. Effective Economy. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/102018/60.pdf

Statistics of the insurance market of Ukraine. Foreshore. URL: https://forinsurer.com/stat

Fesenko, N.V., & Yaremchenko, L.M. (2019). State and prospects of functioning of the insurance market of Ukraine in the conditions of globalization. Economy and State. № 8. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/82019/7.pdf

Forinschurer. Rating agency. Official site. URL: https://forinsurer.com/ratings/nonlife/19/9/3