ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
PDF

Ключові слова

грошово-кредитна політика
долар
міжнародні резерви
облікова ставка
інфляція

Як цитувати

Татарин , Н., Баїк, А., & Огірко, О. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Молодий вчений, 3 (79), 264-268. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-55

Анотація

У статті розглянуто стан грошово-кредитної політики Національного банку України на сучасному етапі. Досліджено сутність поняття “грошово-кредитна політика” згідно різних джерел та нормативних документів. Окрім цього, визначено основну мету грошово-кредитної політики НБУ на сучасному етапі. Розглянуто стан та динаміку показників, що дають можливість оцінити грошово-кредитну політики НБУ. Відзначено, що в сучасних умовах основним інструментом реалізації політики НБУ виступає зміна ключової процентної ставки грошово-кредитної політики, адже саме вона чинить найбільш суттєвий вплив на стан грошово-кредитного ринку. Розглянуто досвід управління рівнем ключової процентної ставки центрального банку як основним інструментом досягнення внутрішньої рівноваги; проаналізовано динаміку процентної ставки та її взаємозв’язок з іншими економічними процесами. Визначено основні загрози та недоліки сучасної монетарної політики НБУ, що стоять на заваді ефективного грошово-кредитного регулювання. Зокрема, розглянуто такі проблеми, як високий рівень невизначеності, значна доларизація економіки, нестабільність валютного курсу та девальвація гривні, низький рівень золотовалютних резервів. Так, досліджено динаміку показника інфляції протягом досліджуваного періоду 2015-2019 років. Визначено динаміку показника облікової ставки Національного банку України протягом досліджуваного періоду, а також визначено першочергову причину її зниження в сучасних умовах. Простежено динаміку курсу долара протягом 2015-2019 років, відмічено про відмінності курсу долара на чорному ринку та офіційному ринках. Також проаналізовано показник міжнародних резервів – високоліквідних активів банку в іноземній валюті та золоті, які використовуються в першу чергу для проведення валютних інтервенцій та забезпечують платежі органів державної влади протягом останніх років, розглянуто структуру міжнародних резервів. Розглянуто проблему падіння попиту на національну валюту та підвищення рівня доларизації економіки України, проблему девальвації та нестабільності національної грошової одиниці і проблему порівняно низького рівня золотовалютних резервів в країні. На основі проаналізованих показників, зазначеної динаміки, було чітко визначено та охарактеризовано основні проблеми та недоліки існуючої грошово-кредитної політики України на сучасному етапі та запропоновано перспективні шляхи удосконалення монетарної політики, а також усунення проблем, що спричиняють нестабільність функціонування грошово-кредитного ринку України, а також поглиблюють макроекономічні диспропорції в подальшому.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-55
PDF

Посилання

Закон України «Про Національний банк України» № 533-IX від 17.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (дата звернення: 15.03.2020).

Зоря С.П. Грошово-кредитна політика: сутність та особливості реалізації. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4406 (дата звернення: 15.03.2020).

Інструменти грошово-кредитної політики НБУ у 2020 році. URL: https://minfin.com.ua/ua/2019/09/17/39035325/ (дата звернення: 18.03.2020).

Харун О.А., Грицина Л.А. Розвиток грошово-кредитної політики України в умовах глобалізації. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2019. Випуск 41. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/41_2019/34.pdf (дата звернення: 18.03.2020).

Національний банк України. Офіційний сайт. Монетарна політика. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 18.03.2020).

Королюк Т.О. Роль монетарної політики у забезпеченні національної безпеки України. Економiка та держава. 2019. № 6. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2019/9.pdf (дата звернення: 21.03.2020).

Zakon Ukrayiny “Pro Natsionalʹnyy bank Ukrayiny” (17.03.2020.) № 533-IX [Law of Ukraine “On the National Bank of Ukraine”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (accessed 15 March 2020).

Zorya, S.P. (2015). Hroshovo-kredytna polityka: sutnistʹ ta osoblyvosti realizatsiyi [Monetary Policy: Essence and Features of Implementation]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4406 (accessed 15 March 2020).

Instrumenty hroshovo-kredytnoyi polityky NBU u 2020 rotsi [NBU monetary policy instruments in 2020]. Available at: https://minfin.com.ua/en/2019/09/17/39035325/ (accessed 18 March 2020).

Kharun, O.A., & Hrytsyna, L.A. (2019). Rozvytok hroshovo-kredytnoyi polityky Ukrayiny v umovakh hlobalizayi [Development of monetary policy of Ukraine in the conditions of globalization]. Available at: http://bses.in.ua/journals/2019/41_2019/34.pdf (accessed 18 March 2020).

Natsionalʹnyy bank Ukrayiny. Ofitsiynyy sayt. Monetarna polityka[National Bank of Ukraine. Official site. Monetary policy]. Available at: https://bank.gov.ua/ (accessed 18 March 2020).

Korolyuk, T.O. (2019). Rolʹ monetarnoyi polityky u zabezpechenni natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [The role of monetary policy in ensuring national security of Ukraine]. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2019/9.pdf (accessed 21 March 2020).