ФОНЕТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ СВЯТОСЛАВА ГОРДИНСЬКОГО
PDF

Ключові слова

ідіостиль
фонема
лексичне значення
звук
ідейний задум

Як цитувати

Доманова, І., & Кульчицький , І. (2019). ФОНЕТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ СВЯТОСЛАВА ГОРДИНСЬКОГО. Молодий вчений, 11 (75), 947-950. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-201

Анотація

У мові творів мистецтва звукова сторона відіграє значну роль. Не лише в поезії, а й у художній прозі письменники намагаються досягти, щоб мова була витонченою, легкою, плавною, без складних для вимови словосполучень. Перш за все, мова ідеться про дотримання загальних вимог милозвучності характерних для тієї чи іншої мови. Оригінальність індивідуального стилю Святослава Гординського засвідчують особливості мови його творів. Як відомо, звуки хоч і не є значущими частинами слова грають важливу роль в організації поетичного мовлення. Вміле використання звуків та їх комбінацій дає змогу поету доносити до читача найтонші імпульси його світовідчуття, втілювати їдейний задум, впливати на емоції читача. Все це й створює передумови для лінгвоестетичного розуміння певних фонетичних явищ. Психолінгвісти давно відзначають, що звучання слова часто впливає на образність.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-201
PDF

Посилання

Арнольд И.В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения. 1982. С. 83–91.

Гальперин И. Текст как объект лингвистического исследования. Москва, 1981. 112 с.

Гумбольдт В. Язык и философия культуры. Москва, 1985. 451 с.

Гординський С. Поезії. 1989. 447 с.

Качуровський І. Основи аналізу мовних форм (стилістика): Фігури і тропи. Мюнхен; Київ, 1995. 16 с.

Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту. Київ, 2008. 423 с.

Кухаренко В.А. Интерпретация текста. Москва, 1988. 292 с.

Мацько Л. Стилістика української мови. Київ, 2003. 462 с.

Мороховський О.М. Деякі основні поняття стилістики й лінгвістики тексту. Київ, 1981. С. 3–19.

Потебня А.А. Полное собрание сочинений. Мысль и язык. Москва, 1926. 38 с.

Тимофеев Л.И. Наш опыт поэтической лексикографии. Шадринск, 1971. С. 92–121.

Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Москва, 1965. 301 с.

Українець Л.Ф. Естетика психологічно мотивованих фонетичних одиниць (на матеріалі української поетичної мови ХХ – ХХІ ст.). Одеський лінгвістичний вісник. 2015. № 6. Т. 2. С. 122–125.

Чабаненко В. Стилістика експресивних засобів української мови. Запоріжжя, 2002. 351 с.

Щерба Л. Опыты лингвостилистического толкования стихотворений. Москва, 1957. 97 с.

Arnold, Y.V. (1982). Ymplykatsyia kak pryem postroenyia teksta y predmet fylolohycheskoho yzuchenyia [Implication as the admission of text construction and the subject of philological study].

Halperyn, Y. (1981). Tekst kak obъekt lynhvystycheskoho yssledovanyia [Text as an object of linguistic research]. Moscow. (in Russian)

Humboldt, V. (1985) .Yazyk y filosofiia kultury[Language and philosophy of culture]. Moscow: Prohress. (in Russian)

Hordynskyi, S. (1989). Poezii. [Poetry]

Kachurovskyi, I. (1995). Osnovy analizu movnykh form (stylistyka): Fihury i tropy.[ Fundamentals of the analysis of language forms (stylistics): Figures and tropes]. Miunkhen; Kyiv. (in Ukrainian)

Kochan, I. (2008). Linhvistychnyi analiz tekstu[Linguistic text analysis]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Kukharenko, V.A. (1988). Ynterpretatsyia teksta [. Text interpretation]. Moscow: Prosveshchenye. (in Russian)

Matsko, L. (2003). Stylistyka ukrainskoi movy [Stylistics of the Ukrainian language]. Kyiv : Vyshcha shkolas. (in Ukrainian)

Morokhovskyi, O.M. (1981). Deiaki osnovni poniattia stylistyky y linhvistyky tekstu [Some basic concepts of stylistics and linguistics of the text]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Potebnia, A.A. (1926). Polnoe sobranye sochynenyi mysl i yazyk [Complete collection of works. Thought and language]. Moscow: Prosveshchenye. (in Russian)

Tymofeev, L.Y. (1971). Nash opyt poeticheskoi leksykohrafyy [Our Experience in Poetic Lexicography]. Shadrinsk. (in Russian)

Tynianov, Yu.N. (1965). Problema stikhotvornoho yazyka [The problem of verse language]. Moscow: Sov. Pisatel. (in Russian)

Ukrainets, L.F. (2015). Estetyka psykholohichno motyvovanykh fonetychnykh odynyts (na materiali ukrainskoi poetychnoi movy KhKh – KhKhI st.) [Aesthetics of psychologically motivated phonetic units (on the material of the Ukrainian poetic language of the XX – XXI centuries)]. Odeskyi linhvistychnyi visnyk, vol. 2, no. 6, pp. 122–125.

Chabanenko, V. (2002). Stylistyka ekspresyvnykh zasobiv ukrainskoi movy [Stylistics of expressive means of the Ukrainian language]. Zaporizhzhia. (in Ukrainian)

Shcherba, L. (1957). Opyty lynhvostilistichieskoho tolkovaniia stykhotvorienyi [Experiments of linguostylistic interpretation of poems]. Moscow: Nauka. (in Russian)