ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА
PDF

Ключові слова

авторський стиль
ідіостиль
індивідуальний стиль
індивідуальне мовлення
статистичний підхід

Як цитувати

Гладун, З., & Кульчицький, І. (2019). ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА. Молодий вчений, 11 (75), 944-946. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-200

Анотація

В сучасному мовознавстві філологи намагаються детальніше вивчити проблему авторського стилю, що не є дослідженою на достатньому рівні. У статті висвітлено поняття індивідуального стилю письменника, базуючись на працях відомих мовознавців. Порівняно поняття ідіолекту та ідіостилю в сучасній лінгвістиці, проаналізовано їхні відмінності та тотожності. Доведено, що ідіостиль може охоплювати як і сукупність усіх творів, так і декілька творів з творчого доробку письменника. Описано різні підходи щодо дослідження індивідуального стилю письменника. Встановлено, що проблема ідіостилю є однією з найактуальніших у лінгвістиці при дослідженні художнього тексту. Виокремлено підходи, які найбільш точно дають змогу вивчити поняття ідіостилю на базі текстів письменника Висвітлено різні пояснення таких понять як індивідуальний стиль, ідіолект.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-200
PDF

Посилання

Белл Р.Т. Социолингвистика: цели, методы и проблемы. Москва, 1980. 320 с.

Болотнова Н.С. Изучение идиостиля в современной коммуникативной стилистике художественного текста. Москва, 2004. 25 с.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Москва, 1996. 416 с.

Виноградов В.В. О языке художественной прозы. Москва : Высшая школа, 1980. 340 с.

Волощук В.І. Мова і художня творчість. Суми, 2002. C. 42–49.

Гіков Л В. Особливості вживання лексико-граматичних і лексичних одиниць в авторському стилі (на матеріалі німецької художньої прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2003. 20 с.

Индивидуально-художественный стиль и его исследования / заг. ред. В.А. Кухаренко, Київ 1980. 168 с.

Карасик В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. 477 с.

Кокіна В.В. Статистичний аналіз дієслівної лексики в авторському стилі. Тернопіль 2003. С. 63–69.

Кононенко В.І. Мова у контексті культури. Івано-Франківськ : Плай, 2008. 389 с.

Липина Е.А. Реализация лингвокультурного концепта «Время военное Kriegszeit» в идиолектах К.М. Симонова и Э.М. Ремарка: на материале текстов военной прозы: дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» Тюмен. гос. ун-т. Тюмень, 2008. 164 с.

Маслова В.А. Лингвокультурология. Москва : Академия, 2001. 208 с.

Науменко А.М. Від рецепції через інтерпретацію до аналізу. Запоріжжя : ЗДУ, 2000. С. 305–319.

Павличко О.О. Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2010. С. 186–191.

Павлишенко О. Маркери авторського ідіолекта в лексико-семантичних полях дієслів англомовної художньої прози. Київ, 2004. С. 314–315.

Стельмах Б. Індивідуальний стиль як об’єкт лінгвостилістичних досліджень. Вісник Уман. педуніверситету. Серія: «Філологія (мовознавство)». Київ : Знання України, 2004. С. 228–233.

Bloomfield L. Language London, 1973. 566 p.

Hazen K. Idiolect. Keith Brown. (Еditor-in-Сhief) Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition. Vol. 2006, pp. 512−513.

Bell, R.T. (1980). Sociolingvistika: celi, metody i problem. [Sociolinguistics: goals, methods and problems]. Moscow. (in Russian)

Bolotnova, N. (2004). Izuchenie idiostilya v sovremennoj kommunikativnoj stilistike hudozhestvennogo teksta [The Study of Idiostyle in the Modern Communicative Stylistics of the Art Text]. Moscow. (in Russian)

Vezhbitskaya, A. (1996). Yazyk. Kultura [Language. Culture]. Moscow. (in Russian)

Vinogradov, V. (1980). O yazyke hudozhestvennoj prozy [On the language of fiction]. Moscow: Higher School. (in Russian)

Voloshchuk, V. (2002). Mova i hudozhnya tvorchist [Language and Art]. Sumy. (in Ukrainian)

Gikov, L. (2003). Osoblivosti vzhivannya leksiko-gramatichnih i leksichnih odinic v avtorskomu stili (na materiali nimeckoyi hudozhnoyi prozi) [Features of the use of vocabulary and lexical units in the author's style (on the material of German prose)] (PhD Thesis), Lviv: Lviv Ivan Franko National University. (in Ukrainian)

Kukharenko, V.A. (Ed.) (1980). Individualno-hudozhestvennyj stil i ego issledovaniya [Individual-artistic style and its researches]. Kyiv. (in Ukrainian)

Karasik, V.I. (2002). Yazykovoj krug : lichnost, koncepty, diskurs [The linguistic circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd: Changes. (in Russian)

Kokina, V.V. (2003). Statistichnij analiz diyeslivnoyi leksiki v avtorskomu stili [Statistical analysis of verbal vocabulary in the author's style]. Ternopil. (in Ukrainian)

Kononenko, V.I. (2008). Mova u konteksti kulturi [Language in the Context of Culture]. Ivano-Frankivsk: Play. (in Ukrainian)

Lipina, E.A. (2008). Realizaciya lingvokulturnogo koncepta “Vremya voennoe Kriegszeit” v idiolektah K.M. Simonova i E.M. Remarka: na materiale tekstov voennoj prozy [Realization of the linguocultural concept "Military Time / Kriegszeit" in idiolects K.M. Simonov and E.M. Remark: on the material of military prose texts] (PhD Thesis). Tyumen: Tyumen state univ. (in Russian)

Maslova, V.A. (2001). Lingvokulturologiya [Linguocultural Studies]. Moscow. (in Russian)

Naumenko, A.M. (2000). Vid recepciyi cherez interpretaciyu do analizu [From reception through interpretation to analysis]. Zaporizhzhia. (in Ukrainian)

Pavlychko, O.O. (2010). Movni i konceptualni kartini svitu [Language and conceptual pictures of the world]. Kyiv University. (in Ukrainian)

Pavlyshenko, O. (2004). Markeri avtorskogo idiolekta v leksiko-semantichnih polyah diyesliv anglomovnoyi hudozhnoyi prozi [Markers of authorial idiolect in lexical-semantic fields of verbs of English-language prose]. Kyiv. (in Ukrainian)

Stelmach, B. (2004). Individual style as an object of linguostylistic research. Bulletin of Uman. of the University: Coll. Sciences. Ave. Series: Philology (Linguistics). Kyiv: Knowledge of Ukraine, pp. 228–233.

Bloomfield, L. (1973). Mova [Language]. London.

Hazen, K. (2006). Idiolect Keith Brown. (Editor-in-Chief) Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition, London.