ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ БІБЛІЙНИХ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
PDF

Ключові слова

інтертекстуальність
інтертекстуальний елемент
біблеїзм
стратегії й тактики перекладу
одомашнення та очуження біблеїзмів

Як цитувати

Білоус, І., & Ікалюк, Л. (2019). ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ БІБЛІЙНИХ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ . Молодий вчений, 11 (75), 938-943. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-199

Анотація

Стаття присвячена проблемі перекладу біблеїзмів як особливого виду інтертекстуальних елементів з однієї мови на іншу. У ході дослідження з’ясовано, що таке інтертекстуальність в літературі, чому вона є важливою для розуміння смислового плану твору. Розглянуто праці філологів, які зробили внесок у вирішення цієї наукової проблеми, а також дослідників, які розглядали явище біблійних інтертекстуальних елементів; зроблено спробу узагальнити стратегії і тактики перекладу біблеїзмів. Установлено, що в загальному переклад біблеїзмів зводиться до двох основних стратегій: очуження та одомашнення біблеїзмів. Серед основних тактик перекладу біблійних інтертекстуальних елементів виділяють еквівалентний / аналоговий переклад, заміну, додавання, відкидання чи пропущення біблеїзму, антонімічний та описовий переклади.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-199
PDF

Посилання

Барт Р. От произведения к тексту. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Москва : Прогресс, 1989. С. 413–423.

Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. Москва : Худож. лит., 1975. 504 с.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Сост. С. Бочаров, примеч. С. Аверинцев и С. Бочаров. Москва : Искусство, 1979. 424 с.

Верещагин Е.М. Библейская стихия русского языка. Русская речь. 1993. №1. С. 90–98.

Воронкова В.Г., Швачко С.О. Лінгвофілософські аспекти інтертекстуальності: архетипне й символічне. Рецензія на монографію Переломової О.С.: Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього дискурсу: діахронічний аспект: Монографія. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 208 с. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_35_24.pdf (дата звернення: 06.06.2019).

Гак В.Г. Особенности библейских фразеологизмов в русском языке (в сопоставлении с французскими библейскими фразеологизмами). Вопросы языкознания: сборник научных статей. 1997. №5. С. 55–65.

Гринишина І.І., Марченко Т.М. Інтертекстуальність та її роль в аналізі літературного твору. Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Літературознавство». 2012. №12. С. 31–35.

Денисова Г. Интертекстуальность и семиотика перевода: возможности и способы передачи интекста. Текст. Интертекст. Культура: сб. докл. междунар. науч. конф. Москва, 4-7 апреля 2001. Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; ред.-сост.: В.П. Григорьев, Н.А. Фатеева. Москва: Азбуковник, 2001. С. 112–128.

Дзера О.В. Біблема як одиниця біблійного інтертексту: перекладознавчий підхід. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2018. №9. С. 61–67.

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. Пер. з англ. М. Гірняк. Львів : Літопис, 2004. 384 с.

Жевнерович Е.Э. Библеизмы как лексические единицы в русской и английской лингвистике. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/189893 (дата звернення: 07. 06. 2019).

Женетт Ж. Палимпсесты: Литература во второй степени. Фигуры: Работы по поэтике: в 2 т. Москва, 1998. С. 79–93.

Климович Н. В. Библеизмы в художественном тексте: типологический, функциональный и переводческий аспекты. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Иркутск, 2011. URL: http://cheloveknauka.com/v/343165/a?#?page=1 (дата звернення: 13.06.2019).

Климович Н.В. К вопросу об определении библеизма в лингвистике. URL: https://freedocs.xyz/docx-170771102 (дата звернення: 12.06.2019).

Климович Н. В. Особенности перевода интертекстуальных элементов библейского происхождения в художественном тексте. Вестник ТГПУ. 2013. №10 (138). С. 141–147.

Климович Н. К вопросу о приемах перевода библеизмов-слов в художественном тексте. URL: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/22975/1/К_вопросу_о_приемах_перевода_библеизмов-слов.PDF (дата звернення: 14.06.2019).

Клюкина Т.П. Особенности употребления и перевода английских и русских библеизмов. Альманах «Столпотворение». 2003. № 8–9. URL: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/klyuk-bible-phrases.shtml (дата звернення: 15.06.2019).

Копєйцева Л.П., Дрібноход І.О. Структуротворчі модуси змістової організації художнього тексту. С. 157–160. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/954/1/1.pdf (дата звернення: 02.06.2019).

Кремнева А.В., Обнорская М.Е. Библейские мотивы в произведении Д. Стейнбека «На восток от Эдема». URL: https://cyberleninka.ru/article/v/bibleyskie-motivy-v-proizvedenii-d-steynbeka-na-vostok-ot-edema (дата звернення: 15.06.2019).

Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г. Косикова. Москва : ИГ Прогресс, 2000. С. 427–457.

Cвяте Письмо Старого та Нового Завіту. Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies, 1991. 324 c.

Статкевич Л. П. Форми реалізації інтертекстуальності в тексті художнього твору. URL: http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_936/content/statkevich.pdf (дата звернення: 05.06.2019).

Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности. Москва, 2007. 280 с.

Фока М.В. Інтертекстуальність як спосіб формування підтексту. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. 2017. № 2 (49). С. 10–13.

Шкуран О.В. Біблеїзми: етимологія та реалії. Мовна парадигма східнослов’янських мов. Міжнародна науково-практична конференція. Збірник матеріалів (Луганськ, 21–22 квітня 2016 року). Луганськ, 2016. С. 55–58.

Кing James Bible. URL: https://www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-Chapter-2/ (дата звернення: 17. 06. 2019).

Klimovich N.V. Intertextual Elements and Methods of Translation (on the Basis of Translation of English and American Fiction from English into Russian). Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 4. 2010. № 3. Pp. 509–517.

Klimovich N.V. Phenomenon of Intertextuality in Translation Studies. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences 2. 2014. №7. Pp. 255–264. URL: http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/10227/06_Klimovich.pdf;jsessionid=458347092791293776DEB8B055D1C568?sequence=1 (дата звернення: 05. 06. 2019).

Bart, R. (1989). Ot proizvedeniia k tekstu [From the Literary Work to the Text]. Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika [Selected Works: Semiotics. Poetics]. Moscow: Progress, pp. 413–423. (in Russian)

Bahtin, M.M. (1975). Voprosy literatury i estetiki: Issledovaniia raznyh let [Literature and Aesthetics Issues: Studies of Different Years]. Moscow: Hudozh. lit., 504 p. (in Russian)

Bahtin, M.M. (1979). Estetika slovesnogo tvorchestva [The Aesthetics of Verbal Creation]. (Compiler S. Bocharov, сomment by S. Averintsev i S. Bocharov). Moscow: Iskusstvo, 424 p. (in Russian)

Vereschchagin, E.M. (1993). Bibleiskaia stihiia russkoho yazyka [Biblical Force of the Russian Language]. Russkaia rech [The Russian Speech], no. 1, pp. 90–98. (in Russian).

Voronkova, V.H., & Shvachko, S.O. (2008). Linhvofilosofski aspekty intertekstualnosti: arkhetypne y symvolichne. Retsenziia na monohrafiiu Perelomovoi O.S.: Linhvokulturni kody intertekstualnosti ukrainskoho khudozhnoho dyskursu: diakhronichnyi aspect: Monohrafiia. Sumy: Vyd-vo SumDU, 208 s. [Linguophilosophical Aspects of Intertextuality: Archetypal and Symbolic. Review of the Monograph by Perelomova O.S: Linguocultural Codes of Intertextuality of Ukrainian Art Discourse: Diachronic Aspect: Monograph. Sumy: SumDU Publishers, 208 p.] Available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_35_24.pdf (accessed 6 June 2019). (in Ukrainian)

Gak, V.G. (1997). Osobennosti bibleiskih frazeologizmov v russkom yazyke (v sopostavlenii s francuzskimi bibleiskimi frazeologizmami) [Features of Biblical Phraseology in the Russian Language (in Comparison with the French Biblical Phraseology). Voprosy yazykoznaniia: sbornik nauchnyh statei [Linguistics issues: a Collection of Scientific Articles], no. 5, pp. 55–65. (in Russian)

Hrynyshyna, I.I., & Marchenko, T.M. (2012). Intertekstualnist ta yii rol v analizi literaturnoho tvoru [Intertextuality and Its Role in the Analysis of a Literary Work]. Naukovi vydannia Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Seriia «Filolohichni nauky. Literaturoznavstvo» [Scientific publications of Lesia Ukrainka Eastern European National University. Series «Philological Sciences. Literary Studies»], no. 12, pp. 31–35. (in Ukrainian)

Denisova, G. (2001) Intertekstualnost i semiotika perevoda: vozmozhnosti i sposoby peredachi inteksta. Tekst. Intertekst. Kultura [Intertextuality and Semiotics of Translation: Possibilities and Methods of the Intext Transmission. Text. Intertext. Culture]. Proceedings of the International scientific conference (Russia, Moscow, Russian Science Academy, V.V. Vinogradov Russian Language Institute, April 4–7, 2001) (eds. V.P. Grigoryev, N.A. Fateeva), Moscow: Azbukovnik, pp. 112–128. (In Russian)

Dzera, O.V. (2018). Biblema yak odynytsia bibliinoho intertekstu: perekladoznavchyi pidkhid [Biblical Element as the Unit of the Biblical Intertext: Translation Approach]. Naukovyi visnyk DDPU imeni I. Franka. Seriia «Filolohichni nauky». Movoznavstvo [Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series «Philological Studies». Linguistics], no. 9, pp. 61–67. (in Ukrainian)

Eko, U. (2004) Rol chytacha. Doslidzhennia z semiotyky tekstiv [The Role of the Reader. Research on Text Semiotics]. (Translation from English by M. Hirniak). Lviv: Litopys, 384 p. (in Ukrainian)

Zhevnerovich, E.E. Bibleizmy kak leksichiskiie yedinitsy v russkoi i angliiskoi lingvistike [Biblical Expressions as Lexical Units in Russian and English Linguistics]. Available at: http://elib.bsu.by/handle/123456789/189893 (accessed 7 June 2019). (in Russian)

Zhenett, Zh. (1998). Palimpsesty: Literatura vo vtoroi stepeni [Palimpsests: Literature in the Second Degree]. Figury: Raboty po poetike: v 2 t. [Figures: Works on Poetics: in 2 vol.]. Moscow, pp. 79–93. (in Russian)

Klimovich, N.V. (2011). Bibleizmy v hudozhestvennom tekste: tipologicheskii, funkcionalnyi i perevodcheskii aspekty. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata filologicheskih nauk [Biblical Elements in a Literary Work: Typological, Functional and Translation Aspects. Synopsis of the Thesis for the Degree of the Candidate of Philological Sciences]. Irkutsk. Available at http://cheloveknauka.com/v/343165/a?#?page=1 (accessed 13 June 2019). (in Russian)

Klimovich, N.V. K voprosu ob opredelenii bibleizma v lingvistike [On the Question of the Definition of a Biblical Expression in Linguistics]. Available at: URL: https://freedocs.xyz/docx-170771102 (accessed 12 June 2019). (in Russian)

Klimovich, N.V. (2013). Osobennosti perevoda intertekstualnyh elementov bibleiskogo proiskhozhdeniia v hudozhestvennom tekste [The Features of the Translation of Intertextual Elements of the Biblical Origin in a Literary Work]. Vestnik TGPU [TSPU Bulletin], no. 10 (138), pp. 141–147. (in Russian)

Klimovich, N. K voprosu o priemah perevoda bibleizmov-slov v hudozhestvennom tekste [On the Question of the Approaches of the Translation of Biblical Words in a Literary Work]. Available at: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/22975/1/К_вопросу_о_приемах_перевода_библеизмов-слов.PDF (accessed 14 June 2019). (in Russian)

Kliukina, T.P. (2003). Osobennosti upotrebleniia i perevoda angliiskih i russkih bibleizmov [The Features of the Usage and Translation of English and Russian Biblical Expressions]. Almanah «Stolpotvorenie» [Almanac «Stolpotvorenie»], no. 8-9. Available at: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/klyuk-bible-phrases.shtml (accessed 15 June 2019). (in Russian)

Kopieitseva, L.P., & Dribnokhod, I.O. Strukturotvorchi modusy zmistovoi orhanizatsii khudozhnoho tekstu [Structure Creation Forms of the Content Organization of a Literary Work]. Pp. 157–160. Available at: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/954/1/1.pdf (accessed at 2 June 2019). (in Ukrainian)

Kremneva, A.V., & Obnorskaia, M.E. Bibleiskie motivy v proizvedenii D. Steinbeka «Na vostok ot Edema» [Biblical Motifs in «East of Eden» by Steinbeck]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/v/bibleyskie-motivy-v-proizvedenii-d-steynbeka-na-vostok-ot-edema (accessed 15 June 2019). (in Russian)

Kristeva, Yu. (2000). Bahtin, slovo, dialog i roman [Bahtin, Word, Dialogue and Novel]. Frantsuzskaia semiotika: Ot strukturalizma k poststrukturalizmu [French Semiotics: From Structuralism to Poststructuralism]. (Translation from French, compilation, introductory article by G. Kosikova). Moscow: IG Progress, pp. 427–457. (in Russian)

(1991). Sviate Pysmo Staroho i Novoho Zavitu [Holy Bible of the Old and the New Testiment]. Ukrainian Bible 63 DC, United Bible Societies, 324 p. (in Ukrainian)

Statkevych, L.P. Formy realizatsii intertekstualnosti v teksti khudozhnoho tvoru [Forms of Intertextuality Realization in a Literary Work Text]. Available at: http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_936/content/statkevich.pdf (accessed 5 June 2019). (in Ukrainian)

Fateeva, N.A. (2007). Intertekst v mire tekstov: Kontrapunkt intertekstualnosti [Intertext in the World of Texts: Counterpoint of Intertextuality]. Moscow, 280 p. (in Russian)

Foka, M.V. (2017). Intertekstualnist yak sposib formuvannia pidtekstu [Intertextuality as the Way of Implication Formation]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Humanitarni nauky [State and Regions. Series: Humanities], no. 2 (49), pp. 10–13. (in Ukrainian)

Shkuran, O.V. (2016). Bibleizmy: etymolohiia ta realii [Biblical Expressions: Etymology and Realia]. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Movna paradyhma skhidnoslovianskykh mov. Collection of materials (Luhansk, April 21–22, 2016), Luhansk, pp. 55–58. (in Ukrainian)

Кing James Bible. Available at: https://www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-Chapter-2/ (accessed 17 June 2019).

Klimovich, N.V. (2010). Intertextual Elements and Methods of Translation (on the Basis of Translation of English and American Fiction from English into Russian). Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, no. 3, pp. 509–517.

Klimovich, N.V. (2014). Phenomenon of Intertextuality in Translation Studies. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences 2, no. 7, pp. 255–264. Available at: http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/10227/06_Klimovich.pdf;jsessionid=458347092791293776DEB8B055D1C568?sequence=1 (accessed 5 June 2019).