АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ЛІНГВОСТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМЕННИКА РОМАНА ІВАНИЧУКА У РОМАНІ «ОРДА»
PDF

Ключові слова

ідіостиль
лінгвостатистичні дослідження
вживаність слів
статистика
структурне роззначення

Як цитувати

Бахурська, Л., & Лотоцька , Н. (2019). АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ЛІНГВОСТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМЕННИКА РОМАНА ІВАНИЧУКА У РОМАНІ «ОРДА». Молодий вчений, 11 (75), 934-937. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-198

Анотація

Стаття присвячена актуальності дослідження ідіостилю автора як способу володіння засобами мови, статистичного підрахунку вживаності слів у творі письменника Романа Іваничука «Орда». Дослідження індивідуального стилю автора дає змогу проаналізувати та визначити закономірності функціонування та розвитку мови в часі та просторі, а також оцінити внесок автора в систему художніх засобів. У статті досліджено використання статистичних даних у лінгвістичному профілі автора. Дані, які зібрані процедурами статистичної лінгвістики, використовуються для виявлення стилістичних особливостей письменника Романа Іваничука. У дослідження використано структурне роззначення, яке допомагає виявити індекси винятковості та різноманітності автора, багатогранності його словника та готує текст до процесу ідентифікації текстової форми слова як представника тої лексеми, що зберігається у словнику.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-198
PDF

Посилання

Белл Р.Т. Социолингвистика: цели, методы и проблемы. Москва : Международные отношения, 1980. 320 с.

Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. Москва : Наука, 1963. 255 с.

Перебийніс В.І. Що дає статистика мовознавцям? Вісник Київського лінгвістичного університету : зб. наук. праць. Серія : Філологія. Київ : Вид. центр 133 КНЛУ, 2003. Т. 6, № 2. С. 27–32.

Перебийніс В. С. Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови. Київ : Наукова думка, 1970. 270 с.

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. Київ : Либідь, 1993. 15 с.

Романюк С.К. Застосування статистичних методів у лінгвістичних дослідженнях. Рівне, 2015. 4 с.

Сас В.З. Маркери когерентності в ідіодискурсі Франца Кафки. 2017. 75 с.

Сидоренко І.A. Підходи до вивчення ідіостилю у лінгвістичних дослідженнях художнього тексту. Київ, 2105. 11 c.

Юсслер М. Социолингвистика. Київ : Вища школа, 1987. 273 с.

Vinogradov, V. (1990). Jazyk russkoj literatury v osveshhenii V.V. Vinogradova. [Russian literature language by V. Vinogradov]. Moskow, Russia: Nauka.

Pascual Cantos Gómez Do we need statistics when we have linguistics? DELTA vol.18 no.2 São Paulo, 2002.

Bell, R.T. (1980). Sotsyolynhvystyka: tsely, metody i problemy [Sociolinguistics: goals, methods and problems]. Moskva: International Relations, 320 p.

Vinogradov, V.V. (1963). Teoriya poetycheskoii rechy. Poetyka [Stylistics. The theory of poetic speech. Poetics]. Moskva: Science, 255 p.

Perebyinis, V.I. (2003). Shcho daie statystyka movoznavtsiam? [What gives statistics to linguists?]. Bulletin of the University of Kiev Linguistics: Coll. Sciences. wash. Series: Philology. Kyiv: Kind of. Center 133 KNLU, Vol. 6, No. 2, pp. 27–32.

Perebyinis, V.S. (1970). Kilkisni ta yakisni kharakterystyky systemy fonem suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Quantitative and qualitative characteristics of the phoneme system of modern Ukrainian literary language]. Kyiv: Scientific Thought, 270 p.

Ponomariv, O.D. (1993). Stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy [Stylistics of modern Ukrainian language]. Kyiv: Libid, 15 p.

Romaniuk, S.K. (2015). Zastosuvannia statystychnykh metodiv u linhvistychnykh doslidzhenniakh [Application of statistical methods in linguistic research]. Rivne, 4 p.

Sas, V.Z. (2017). Markery koherentnosti v idiodyskursi [Markers of coherence in Franz Kafka's idiocourse], 75 p.

Sydorenko, I.A. (2015). Pidkhody do vyvchennia idiostyliu u linhvistychnykh doslidzhenniakh khudozhnoho tekstu [Approaches to the study of idiostyle in linguistic studies of artistic text]. Kiev, 11 p.

Jussler, M. (1987). Sotsyolynhvystyka [Sociolinguistics]. Kyiv: High School, 273 p.

Vinogradov, V. (1990). Russian literature language by V. Vinogradov [Jazyk russkoy literatury v osveshhenii V.V. Vinogradova]. Moskow: Science.

Pascual Cantos Gómez (2002). Do we need statistics when we have linguistics? DELTA vol. 18 no. 2 São Paulo.