ПОЄДНАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
PDF

Ключові слова

дистанційне навчання
викладання фізико-математичних дисциплін
методичні підходи
вища освіта
вищий фармацевтичний навчальний заклад

Як цитувати

Шейкіна, Н., Жовтоніжко, І., Фролова, Н., & Дягілева , Ф. (2019). ПОЄДНАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Молодий вчений, 11 (75), 929-933. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-197

Анотація

Наведено теоретичне обґрунтування проблеми поєднання методичних підходів (поведінкового, когнітивного, конструктивістського, кон’юнктивістського) ви-кладання фізико-математичних дисциплін в умовах дистанційної освіти у вищо-му навчальному закладі (НФаУ). Дистанційна форма навчання забезпечує сво-боду вибору місця, часу та темпу навчання, а також дозволяє отримувати осві-ту бажаного профілю для студентів з регіонів. Застосування інформаційних те-хнологій у навчальному процесі дозволяє забезпечити доступ до знань з нав-чальної дисципліни, пропонуючи спілкування з викладачем в Інтернеті. Так вчитель може визначити, що головним фактором у виборі того чи іншого під-ходу є студент, а головна мета навчання – результат, а саме сприймати інфор-мацію та вміти застосовувати її поза навчальними закладами.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-197
PDF

Посилання

Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Красношапка В.О. та ін. Концепція проекту «Дис-танційне навчання школярів» [Електронний ресурс]. Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. № 5 (13). URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/krio/Bogachkov.pdf (дата звернення: 30.03.2019).

Положення про дистанційне навчання. URL: http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/ (дата звернення: 30.03.2019).

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : моногра-фія. Київ : Атіка, 2008. 684 с.

Полат Є.С., Моїсеєва М.В., Петров А.Є. Педагогічні технології дистан-ційного навчання / за ред. Є.С. Полат. Москва : «Академія», 2006. 400 с.

Holmberg B. The Evolution, Principles and Practices of Distance. Oldenburg: Bibliotheks und Informationssystem der Universitat Oldenburg, 2005. 171 p.

Simpson O. Supporting students in online, open and distance learning. London: Kogan page Limited, 2002. 237 р.

Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. та ін. Технологія ство-рення дистанційного курсу / за ред. В.М. Кухаренка. Київ : Міленіум, 2008. 324 с.

Кухаренко В.М., Биков В.Ю. Дистанційний навчальний процес : навча-льний посібник. Київ : Міленіум, 2005. 292 c.

Евсеева И.В. Комплексные единицы русского словообразования: когни-тивный подход. Москва : УРСС, 2012. 312с.

Скиннер Б. Наука и поведение человека. New-York : Macmillan, 1953. 325 р.

Скиннер Б. Теория обучения. New-York: Appleton – Century – Crofts, 1968. 263 р.

Ljosa E., Delling R.M. Distant study as an opportunity for learning. The systems of distance education. Malmo : Kesdoms, 1975. 521 р.

Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Олійник Н.Ю., Олійник Т.О., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. Теорія та практика змішаного навчання : монографія. Харків : «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.

Presentations online.2019. URL: https://prezi.com (дата звернення: 04.02.2019).

Interactive images, videos&media. URL: https://www.thinglink.com (дата звернення: 12.12.2019).

Bohachkov, Yu.M., Bykov, V.Yu., Krasnoshapka, V.O. ta in. (2009). Kontseptsiia proektu «Dystantsiine navchannia shkoliariv» [Concept of the project "Distance studding of students"]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [In-formation technology and studding tools], vol. 5, no 13. Available at: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/krio/Bogachkov.pdf (accessed 30 March 2019).

Polozhennia pro dystantsiine navchannia [Distance Learning Regulations]. Available at: http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/ (accessed 30 March 2019).

Bykov, V.Yu. (2008). Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity: mon-ohrafiia [Models of Open Education Organizational Systems: A Monography]. Ky-iv: Atika. (in Ukrainian)

Polat, Ye.S., Moiseieva, M.V., & Petrov, A.Ye. (2006). Pedahohichni tekhnolohii dystantsiinoho navchannia [Pedagogical technologies of distance learn-ing]. Moscow: Akademiia. (in Russian)

Holmberg, B. (2005). The Evolution, Principles and Practices of Distance. Oldenburg: Bibliotheks und Informationssystem der Universitat Oldenburg.

Simpson, O. (2002). Supporting students in online, open and distance learn-ing. London: Kogan page Limited.

Bykov, V.Yu., Kukharenko, V.M., Syrotenko, N.H., etc. (2008). Tekhnolo-hiia stvorennia dystantsiinoho kursu [Technology for creating a distance course]. Ky-iv: Millennium. (in Ukrainian)

Bykov, V.Yu., Kukharenko, V.M. (2005). Dystantsiinyi navchalnyi protses: navchalnyi posibnyk [Distance Learning Process: a Tutorial]. Kyiv: Milenium. (in Ukrainian)

Evseeva, Y.V. (2012). Kompleksnye edinitsy russkoho slovoobrazovanyia: Kohnitivnyi podkhod [Complex units of Russian word formation: a cognitive ap-proach]. Moskow: URSS. (in Russian)

Skynner, B. (1953). Nauka y povedenye cheloveka [Science and human be-havior]. New-York: Macmillan. (in Russian)

Skynner, B. (1968). Teoryia obuchenyia [Studding theory]. New-York: Appleton – Century – Crofts. (in Russian)

Ljosa, E., Delling, R.M. (1975). Distant study as an opportunity for learn-ing. The systems of distance education. Malmo: Kesdoms.

Kukharenko V.M., Berezenska S.M., Buhaichuk K.L., Oliinyk N.Iu., Oliinyk T.O., Rybalko O.V., Syrotenko N.H., Stoliarevska A.L. (2016). Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia: monohrafiia [Blended Learning Theory and Prac-tice: Monography]. Kharkiv: «Miskdruk», NTU «KhPI», 284 p. (in Ukrainian)

Presentations online.2019. Available at: https://prezi.com (accessed 04 Fabruary 2019).

Interactive images, videos&media. Available at: https://www.thinglink.com (accessed: 12 December 2019).