ВІДБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ
PDF

Ключові слова

відбір та організація матеріалів
зміст навчання
освіта
іноземна мова
студент

Як цитувати

Рубінська , Б., & Бондар, В. (2019). ВІДБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ . Молодий вчений, 11 (75), 925-928. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-196

Анотація

Досліджено відбір та організацію змісту навчання студентів-перекладачів, що є одним із важливих компонентів вищої освіти для майбутніх переклада-чів, котрі навчаються на першому курсі. В наш час немає єдиного розуміння поняття «зміст навчання» в методиці викладання іноземним мовам. Предста-вники різних підходів по різному відповідають на це запитання, відбір його компонентів, в тому числі мовного матеріалу, залежить від того, якому зміс-ту пропонують навчати студентів. Для того щоб забезпечити сучасну підго-товку майбутніх філологів необхідно застосовувати сучасні досягнення педа-гогічних та методичних досліджень, які здійснювались відповідно до поло-жень Болонської декларації. У зв’язку із зростаючою значимістю освітніх процесів, які відбуваються в Європі і світі, необхідно шукати нові підходи до підготовки перекладачів, які б були конкурентоспроможними на ринку пра-ці, в тому числі й відбору змісту навчання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-196
PDF

Посилання

Ильясов Д.Ф., Сериков Г.Н. Принцип регулируемого эволюциониро-вания в педагогике. Москва : ВЛАДОС, 2003. 336 с.

Локшина О.І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід. Педагогіка і психологія. 2003. № 1. С. 108–116.

Моніторинг стандартів освіти / за ред. А. Тайджмана, Т.Н. Послтвейта. Львів : Літопис. 2003. 328 с.

Павленко К.В. Оценка качества образования в вузе: институциональ-ный подход к исследованию. Высшее образование в России. 2009. №11. С. 132–137.

Рубінська Б.І. Відбір варіантів англійської мови для викладання прак-тичної фонетики англійської мови перекладачам у ВНЗ. Молодий вче-ний. 2017. № 12. С. 453–456. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/12/106.pdf (дата звернення: 15.09.2019).

Рубінська Б.І. Діяльнісні характеристики спілкування студентів: вищий рівень аналізу. Проблеми освіти. 2013. Вип. 74. Ч. 1. С. 235–236.

Рубінська Б.І. Інтеграція у відборі змісту навчання англійської мови. Нові Технології Навчання. №86. С. 95–97.

Рубінська Б.І. Про відбір змісту навчання та методику викладання де-кламаційного стилю за допомогою казок з використанням мультиме-дійних засобів. Науковий вісник Національного університету біоресур-сів і природокористування України. Київ. 2017. Вип. 272. C. 140–150.

Рубінська Б.І. Спонукальні акти мовлення та матеріал, що забезпечує їх реалізацію в процесі спілкування. Науковий вісник Національного уніве-рситету біоресурсів і природокористування України. 2018. Вип. 281. С. 94–100. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9669836 (дата звернення: 13.09.2019).

Тарнаева Л.П. Перевод и межкультурная коммуникация. Лингво-дидактический аспект : моногр. 2008. Санкт-Петербург : Изд-во фак-та филологии и искусств СПбГУ. 2008. C. 191.

Iliasov, D.F., & Serikov, G.N. (2003). Printsyp reguliruemogo evolutsionirovaniya v pedagogike [The priciple of controlled evolution in pedagogy]. Moscow: VLADOS, 336 p.

Lokshyna, O.I. (2003). Monitorynh yakosti osvity: svitovyi dosvid [Monitoring quality of education: a global experience]. Pedagogy and psychology, no. 1, pp. 108–116. (in Ukrainian)

Taidzhman, A. (ed.), & Posltveit, T.N. (ed.) (2003). Monitorynh standartiv osvity [Monitoring education standards]. Lviv: Litopys, 328 p. (in Ukrainian)

Pavlenko, K.V. (2009). Otsenka kachestva obrazovaniya v vuze: institutsional'nyy podkhod k issledovaniyu [Assessment of the quality of education at a university: an institutional approach to research]. Higher Education in Russia, no. 11, pp. 132–137. (in Russian)

Rubinska, B.I. (2017). Vidbir variantiv anhliiskoi movy dlia vykladannia praktychnoi fonetyky anhliiskoi movy perekladacham u VNZ [Selection of English language options for teaching practical phonetics to English translators in higher education]. Molodyi vchenyi [Young Scientist] (electronic journal), vol. 11, pp. 453–456. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/12/106.pdf (accessed 15 September 2019)

Rubinska, B.I. (2013). Diialnisni kharakterystyky spilkuvannia studentiv vyshchyi riven analizu [Student communication performance characteristics: Higher level of analysis]. Problems of education, vol. 74, no. 1, pp. 235–236. (in Ukrainian)

Rubinska, B.I. intehratsiia u vidbori zmistu navchannia anhliiskoi movy [Integration in the content selection of English language learning]. New Learning Technologies, no. 86, pp. 95–97. (in Ukrainian)

Rubinska, B.I. (2017). Pro vidbir zmistu navchannia ta metodyku vykladannia deklamatsiinoho styliu za dopomohoiu kazok z vykorystanniam multymediinykh zasobiv [About choosing content learning and teaching methods of teaching style using fairy tales using multimedia tools]. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, vol. 272, pp. 140–150. (in Ukrainian)

Rubinska, B.I. (2018). Sponukalni akty movlennia ta material shcho zabezpechuie yikh realizatsiiu v protsesi spilkuvannia [Encouraging acts of speech and the material that ensures their implementation in the communication process]. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Universytetu Bioresursiv i Pryrodokorystuvannia Ukrainy [Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine] (electronic journal), vol. 281, pp. 94–100. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9669836 (accessed 13 September 2019)

Tarnaeva, L.P. (2008). Perevod i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. Lingvodidakticheskiy aspekt: monogr. [Translation and intercultural communication. Linguodidactic aspect: monogram]. Saint Petersburg: Publishing House of the Faculty of Philology and Arts of Saint Petersburg National University, 191 p. (in Russian)