СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ ТА ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

вихователь
дошкільна освіта
професійна
загально¬педагогічна
методична підготовка

Як цитувати

Мельник, І., & Заремба , Л. (2019). СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ ТА ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 11 (75), 921-924. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-195

Анотація

У статті акцентується, що вихователь дошкільної освіти формує цілісно зрілу особистість. Відтак від його підготовки залежить змістова сутність морально-вольових, фізичних якостей дитини. На основі аналізу сучасних досліджень у статті розкривається специфіка змісту професійної підготовки фахівця дошкільної освіти. Досліджувана проблема є досить актуальною, пріоритетною та багатоаспектною. Педагогічна підготовка фахівця дошкільної освіти у ЗВО має бути спрямована на досягнення головної мети навчання – становлення органічної цілісної системи, яка утверджує людину як найвищу соціальну цінність та забезпечує ґрунтовний гармонійний розвиток майбутнього педагога. Автор вказує на розмаїтті наукових підходів до висвітлення означеної проблеми; акцентує на важливості етапів та змістової структури підготовки фахівця дошкільної освіти.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-195
PDF

Посилання

Чайка В. Основи дидактики: тексти лекцій та завдання для само¬контролю : навч. посібник. Тернопіль : Астон. 2002. 244 с.

Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: Моно-графия. Волгоград : Перемена, 2001. 181 с.

Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів. Київ : Магістр–S, 1998. 201 с.

Петровська І.Р., Гулечко З.З., Губанюк Г.Г. Діагностика професіоналізму майбутніх педагогів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України. Ялта. 2009. Ч.2. С. 61–64.

Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования: Для пед. спец. высш. учеб. заведений 2-е изд. перераб. и доп. Москва : Просвещение. 1990. 141 с.

Семиченко В.А. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов вуза. Учебное пособие. Полтава, 1989. 86 с.

Мартиненко С.М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика : Монографія. Київ : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. 434 с.

Мельник І.М. Педагогічна діагностика – невід’ємний компонент професійної діяльності вчителя початкових класів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення вітчизняних вчених в галузі педагогічних та психологічних наук», 2-3 березня, м. Київ, 2018. С. 24–26.

Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. Москва : Воронеж, 1996. 384 с.

Chajka, V. (2002). Osnovy dydaktyky: teksty lekcij ta zavdannja dlja samokontrolju: navch. posibnyk [Fundamentals of Didactics: Lectures and tasks for self-control]. Ternopilj: Aston, 244 р.

Boryitko, N.M. (2001). V prostranstve vospitatelnoy deyatelnosti: Monografiya [In the space of educational activity]. Volgograd: Peremena, 181 р.

Homich, L.O. (1998). ProfesIyno-pedagogIchna pidgotovka vchitelya pochatkovih klasIv. [Vocational training of elementary school teacher]. Kyiv: Magistr–S, 201р.

Petrovska, I.R., Gulechko, Z.Z., & Gubanyuk, G.G. (2009). Dіagnostika profesionalizmu maybutnih pedagogiv [Diagnostics of professionalism of future teachers]. Materіaly Mіzhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi. Profesionalizm pedagoga v konteksti Evropeyskogo viboru Ukrayini. Yalta, vol. 2, рр. 61–64.

Abdullina, O.A. (1990). Obschepedagogicheskaya podgotovka v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya [General educational training in higher education]: Dlya ped. spets. vyissh. ucheb. zavedeniy 2-e izd. pererab. i dop. Moskva: Prosveschenie, 141 р.

Semichenko, V.A. (1989). Psihologicheskie osnovyi protsessa professionalnoy podgotovki studentov vuza, Uchebnoe posobie [Psychological foundations of the process of training university students]. Poltava, 86 р.

Martinenko, S.M. (2008). Diagnostichna diyalnist maybutnogo vchitelya pochatkovih klasiv: teoriya i praktika: Monografiya [Diagnostic activity of the future elementary school teacher: Theory and Practice]. Kyiv: KMPU imeni B.D. Grinchenka, 434 р.

Melnik, I.M. (2018). Pedagogichna diagnostika – nevidemniy komponent profesiynoyi diyalnosti vchitelya pochatkovih klasiv [Pedagogical diagnosis-an essential component of the professional activity of the elementary school teacher]. Materiali Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi “Suchasni dosyagnennya vitchiznyaniz vchenih v galuzi pedagogichnih ta spihologichnih nauk” March, 2-3. Kyiv, рр. 24–26.

Ananev, B.G. (1996). Psihologiya i problemyi chelovekoznaniya [Psychology and human science]. Moskva: Voronezh, 384 р.