ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО УЧНІВ
PDF

Ключові слова

толерантність
толерантне ставлення вчителя початкових класів
інтерактивні педагогічні технології
формування толерантного ставлення
взаємодія

Як цитувати

Люлька , Г. (2019). ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО УЧНІВ . Молодий вчений, 11 (75), 917-920. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-194

Анотація

Розкрито особливості використання інтерактивних технологій для формування толерантного ставлення вчителів початкових класів до учнів. Визначено педагогічну толерантність як інтегративну динамічна професійна особистісна якість, що виявляється в діяльності педагога і є засадою його особистісного і професійного розвитку, ціннісного ставлення до всіх суб'єктів освітнього процесу. Наголошено на необхідності формування толерантності в ході включення вчителів початкових класів в різні види діяльності через апробацію ціннісних орієнтацій. Вказано на провідні інтерактивні технології формування педагогічної толерантності, серед яких: групове обговорення, дискусія, мозковий штурм, робота в парах і мікрогрупах, обговорення конкретних ситуацій, круглий стіл, рольова гра, творче завдання та розробка проекту. Описано їх характеристики через самостійне і групове вирішення вчителями початкових класів заданих ситуацій як сприяння становленню толерантних установок і вираженню толерантної поведінки. Обґрунтовано роль інтерактивних технологій в ході оволодіння педагогом толерантністю для здійснення суб'єкт-суб'єктної діалогічної взаємодії зі школярами відповідно до принципів особистісно-орієнтованого підходу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-194
PDF

Посилання

. Дризлова В. Вчимося бути толерантними. Початкова школа. 2019. № 6. С. 48–51.

Козинець Н.П. Що таке толерантність? Класному керівнику. Усе для роботи. 2014. № 9. С. 38–42.

Котух Н. Особистість: від самоідентифікації до толерантності. Імідж сучасного педагога. 2016. № 2. С. 3–6.

Матієнко О. Виховання толерантності починається з учителя. Рідна школа. 2015. № 6. С. 29–32.

Стасюк Н. Формування толерантності у вчителів початкової школи. Директор школи. Україна. 2016. № 8. С. 46–48.

Ткачук В. Толерантність як складова гуманістичного виховання дитячих особистостей. Освіта України. 2016. № 20. С. 6.

Якухно І. Все про толерантність. Фундаментальна цінність відкритого суспільства. Управління освітою. 2017. № 20. С. 5–9.

Dryzlova, V. (2019). Vchymosia buty tolerantnymy [Learning to be tolerant]. Pochatkova shkola, no. 6, рр. 48–51.

Kozynets, N. P. (2014). Shcho take tolerantnist? [What is tolerance?]. Klasnomu kerivnyku. Use dlia roboty, no. 9, pp. 38–42.

Kotukh, N. (2016). Osobystist: vid samoidentyfikatsii do tolerantnosti [Personality: from self-identification to tolerance]. Imidzh suchasnoho pedahoha, no. 2, pp. 3–6.

Matiienko, O. (2015). Vykhovannia tolerantnosti pochynaietsia z uchytelia [Educating tolerance begins with the teacher]. Ridna shkola, no. 6, pp. 29–32.

Stasiuk, N. (2016). Formuvannia tolerantnosti u vchyteliv pochatkovoi shkoly [ Formation of tolerance in elementary school teachers]. Dyrektor shkoly. Ukraina, no. 8, рр. 46–48.

Tkachuk, V. (2016). Tolerantnist yak skladova humanistychnoho vykhovannia dytiachykh osobystostei [Tolerance as a component of humanistic upbringing of children's personalities]. Osvita Ukrainy, no. 20, р. 6.

Yakukhno, I. (2017). Vse pro tolerantnist. Fundamentalna tsinnist vidkrytoho suspilstva [All about tolerance. The fundamental value of an open society]. Upravlinnia osvitoiu, no. 20, рр. 5–9.