ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
PDF

Ключові слова

іншомовні компетенції
ігровий метод
дидактична гра
методи навчання
методика викладання англійської мови

Як цитувати

Крохмальна, Г., & Клюфінська, О. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Молодий вчений, 11 (75), 912-916. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-193

Анотація

У статті здійснено аналіз можливих способів використання ігрових методів у процесі вивчення англійської мови здобувачами початкової освіти. Автори здійснили аналіз головних умов ефективності застосування ігор при вивченні англійської мови в початковій школі. Результативність дидактичних ігор залежить від методики їх організації та проведення. Акцентовано увагу на типах класифікацій ігор в сучасній педагогічній науці. Розглянуто три етапи організації навчальної діяльності школярів за допомогою дидактичних ігор з іноземної мови. За результатами анкетування виявлено, що учителі початкових класів використовують не всі можливості ігрових методів, а лише його частину і не усвідомлюють усієї важливості використання цього методу у початкових класах.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-193
PDF

Посилання

Артемова Л.В. Вчися граючись. Київ : Томіріс, 1990. 170 с.

Букатов В. Педагогічні таїнства дидактичних ігор. Київ : Ред. загальнопед. газ, 2004. 128 с.

Булигіна О. Ігрові технології: шляхи забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального розвитку молодших школярів. Початкове навчання та виховання. 2009. № 19–21. С. 2–14.

Державний стандарт початкової загальної освіти (Міністерство освіти і науки України). URL: http://www.mon.gov.ua.

Джелялова І. Гра як один з методів виховання учнів початкових класів. Початкова школа. 2016. №10. С. 52–53.

Кукушин В. Ігрові технології на уроках. Відкритий урок. 2006. № 11/12. С. 3–9.

Любченко О. Дидактичні ігри в навчально-виховному процесі. Методичний порадник. 2015. № 8. С. 14–17.

Марчій-Дмитраш Т.М. Дидактична гра як системотвірний метод організації навчальної діяльності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM

Мицик О. Гра як метод навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи. Англійська мова та література. 2013. № 22–23 (392–393). С. 40–49.

Пищик О. Ділова гра як інноваційний метод педагогічної діяльності. Педагогічна майстерня. 2013. №6. С. 2–5.

Рекомендація N R (98) 6 Комітету міністрів Ради Європи «Про сучасні мови». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_725

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підруч. [для студ. пед. факульт.]. Київ : Генеза, 2002. 368 с.

Сірош Г.І. Навчальна гра як засіб розвитку дитячих інтересів. URL: https://zosh5.org.ua/sites/default/files/gra.pdf.

Чехместрук Г. Дидактичні ігри на уроках української мови, читання. Початкове навчання та виховання. 2012. №33. С. 2–12.

Селевко Г.К. Современные образоватильные технологи : учеб. пособ. Москва : Народное образование, 1998. 256 с.

Artemova, L.V. (1990). Vchysia Hraiuchys [Learn by playing]. Kyiv: Tomiris. (in Ukrainian).

Bukatov, V. (2004). Pedahohichni tainstva dydaktychnykh ihor [Pedagogical mysteries of didactic games]. Kyiv: Redaktsiia Zalnopedahohichnykh Hazet (in Ukrainian).

Bulyhina, O. (2009). Ihrovi tekhnolohii: shliakhy zabezpechennia umov dlia intelektualnoho, sotsialnoho, moralnoho rozvytku molodshykh shkoliariv [Game technologies: ways of providing conditions for intellectual, social, moral development of younger students]. Primary education and upbringing, no. 19–21, pp. 2-14.

Derzhavnyi standart pochatkovoi zahalnoi osvity (Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy) [State standard of elementary general education (Ministry of Education and Science of Ukraine)]. URL: http://www.mon.gov.ua

Dzhelialova, I. (2016). Hra yak odyn z metodiv vykhovannia uchniv pochatkovykh klasiv [Play as one of the methods of education of elementary school students]. Elementary School, no. 10, pp. 52–53.

Kukushyn, V. (2006). Ihrovi tekhnolohii na urokakh [Game technologies during the lessons]. Open Lesson, no. 11–12, pp. 3–9.

Liubchenko, O. (2015). Dydaktychni ihry v navchalno-vykhovnomu protsesi [Didactic games in educational process]. Metodychnyi poradnyk, no. 8, pp. 14–17.

Marchii-Dmytrash, T.M. Dydaktychna hra yak systemotvirnyi metod orhanizatsii navchalnoi diialnosti molodshykh shkoliariv u protsesi vyvchennia inozemnoi movy [Didactic game as a systematic method of organizing educational activities of younger students in the process of learning a foreign language]. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM

Mytsyk, O. (2013). Hra yak metod navchannia inshomovnoho spilkuvannia uchniv pochatkovoi shkoly [Play as a method of teaching foreign language communication to elementary school students]. English language and literature, no. 22–23 (392–393), pp. 40–49.

Pyshchyk, O. (2013). Dilova hra yak innovatsiinyi metod pedahohichnoi diialnosti. [Business play as an innovative method of pedagogical activity]. Pedagogical workshop, no. 6, pp. 2–5.

Rekomendatsiia, N R (98) 6 Komitetu ministriv Rady Yevropy «Pro suchasni movy» [Recommendation N R (98) 6 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Modern Languages]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_725

Savchenko, O. (2002) Dydaktyka pochatkovoi shkoly: pidruchnyk dlia studentiv pedahohichnoho fakultetu [Primary school didactics: a textbook for students of the Faculty of Education]. Kyiv: Heneza. (in Ukrainian).

Sirosh, H.I. Navchalna hra yak zasib rozvytku dytiachykh interesiv [Educational game as a tool of developing children's interests]. URL: https://zosh5.org.ua/sites/default/files/gra.pdf

Chekhmestruk, H. (2012). Dydaktychni ihry na urokakh ukrainskoi movy, chytannia [Didactic games in the Ukrainian language, reading]. Primary education and upbringing, no. 33, pp. 2–12.

Selevko, H.K. Sovremennye obrazovatylnye tekhnolohyy: uchebnoe posobye [Modern educational technologies: a training manual]. Moskva: Public education. (in Russian)