ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
PDF

Ключові слова

британські цінності
національна ідентичність
громадянська освіта
патріотизм
традиції

Як цитувати

Кравченко , Т. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ . Молодий вчений, 11 (75), 907-911. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-192

Анотація

У цьому дослідженні були розглянуті як сучасна, так і історична література з метою визначення особливостей патріотичного виховання та формування патріотизму. Було з’ясовано, що з історичних причин більшість європейських країн використовують ненав'язливий метод розвитку патріотичного виховання молоді. Зауважено, що для Великобританії, як для багатонаціонального суспільства, має важливість конструктивний і демократичний патріотизм. На основі дослідженого матеріалу узагальнено, що патріотичне виховання, яке підкреслює національну гордість і некритичне повагу до влади, дає лише поверхневі прояви єдності - фасад, який насправді може привести до поділу. Навпаки, патріотичне виховання, яке сприяє критичному діалогу і демократичного процесу, здатне об'єднати людей у всьому різноманітті багатонаціонального суспільства. Зроблено висновок, що вищі навчальні заклади можуть і повинні відігравати провідну роль у формуванні патріотизму. Підсумовується, що громадянська активність і патріотичне виховання молоді є найважливішими завданнями інтелектуального стратегічного розвитку країни.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-192
PDF

Посилання

Абрамчук О.В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів засобами соціально-гуманітарних дисциплін: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання. Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2006. 20 c.

Кравченко Т.В. Громадянська ідентичність як компонент полікультурного виховання в закладах вищої освіти Великої Британії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». 2018. Вип. 19. С. 58–65.

Кравченко Т.В. Громадянське виховання у працях українських та британських учених. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest. 2018. VI (68). Issue 164, pp. 29–32.

Кравченко Т.В., Семида О.В. Аспекти патріотичного виховання у Великій Британії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2019. № 4 (88). С. 164–176.

Павловская А.В. 5 O’clock и другие традиции Англии. Mосква : Алгоритм. 2014. 285 с.

Паксман Д. Англия: Портрет народа. Санкт-Петербург : Амфора, 2009. 384 с.

Стратегія національно-патріотичного виховання: Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n15 (дата звернення: 20.11.2019).

ТВ-Новости. Юнкер назвал брексит кульминацией континентальной трагедии (13 сентября 2019). URL: https://ru.rt.com/ebgs (дата звернення: 20.11.2019).

Elgot J. English patriotism on the rise, research shows. The Guardian. (10 Jan. 2017). URL: https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/10/english-patriotism-on-the-rise-research-shows (дата звернення: 20.11.2019).

Peterson A. Civic patriotism as a legitimate aim of education for citizenship in England. Citizenship Teaching & Learning. 2012. Vol. 8, № 1, pp. 5–20(16).

Samuel E.R. Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity. London : Routledge, 1989. Vol. 1–3.

Sant E., Hanley C. Political assumptions underlying pedagogies of national education: The case of student teachers teaching ‘British values’ in England. British Educational Research Journal. 2018. Vol. 44, pp. 319–337.

Ward P. Socialists and ‘True’ Patriotism in Britain in the Late 19th and Early 20th Centuries. National Identities, 1(2), 1999, pp. 179–194.

Harrison A. How British People Talk About Patriotism. VICE. 2017. Vol. 2.

Moore N. A very British patriotism. Independence Daily (19.07.2014). URL: https://independencedaily.co.uk/british-patriotism/ (дата звернення: 20.11.2019).

Abramchuk, O.V. (2006). Patriotychne vykhovannia studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Patriotic upbringing of students of higher technical educational institutions]: Manuscript of dys. ... kandydata ped. nauk: 13.00.07. T., 20 p.

Kravchenko, T.V. (2018). Hromadianska identychnist yak komponent polikulturnoho vykhovannia v zakladakh vyshchoi osvity Velykoi Brytanii [Civil identity as the policultural education component in the higher education of Great Britain]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia “Kulturolohiia”, vol. 19, pp. 58–65.

Kravchenko, T.V. (2018). Hromadianske vykhovannia u pratsiakh ukrainskykh ta brytanskykh uchenykh [Civil education in views of Ukrainian and British scientists]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest. VI (68), Issue 164, pp. 29–32.

Kravchenko, T.V., & Semyda, O.V. (2019). Aspekty patriotychnoho vykhovannia u Velykii Brytanii [Peculiarities of upbringing patriotism in the modern education system of Great Britain]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. SumDPU imeni A.S. Makarenka, vol. 4 (88), pp. 164–176.

Pavlovskaya, A.V. (2014). 5 O’clock i drugie traditsii Anglii [5 O’clock and other traditions of England]. Moskva: Algorithm Publishing House, 285 p.

Paxman, J. (2009). Angliya: Portret naroda [The English: a portrait of a people]. Sankt-Peterburg: Amfora, 384 p.

Stratehiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 18.05.2019 № 286/2019 [Strategy of national patriotic education: Decree of the President of Ukraine of 18.05.2019 № 286/2019]. Database "Legislation of Ukraine"/ VR of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n15 (accessed: 20.11.2019). (in Ukrainian)

TV-Novosti. Yunker nazval Breksit kul'minatsiey kontinental'noy tragedii [TV News. Juncker called Brexit the culmination of a continental tragedy]. (2019, September, 13). URL: https://ru.rt.com/ebgs (accessed: 20.11.2019). (in Russian)

Elgot, J. (2017). English patriotism on the rise, research shows. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/10/english-patriotism-on-the-rise-research-shows (accessed: 20.11.2019).

Peterson, A. (2012). Civic patriotism as a legitimate aim of education for citizenship in England. Citizenship Teaching & Learning, vol. 8, no. 1, pp. 5–20(16).

Samuel, E.R. (1989). Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity. London: Routledge, vol. 1–3.

Sant, E., Hanley, C. (2018). Political assumptions underlying pedagogies of national education: The case of student teachers teaching ‘British values’ in England. British Educational Research Journal, vol. 44, pp. 319–337.

Ward, P. (1999). Socialists and ‘True’ Patriotism in Britain in the Late 19th and Early 20th Centuries. National Identities, no. 1(2), pp. 179–194.

Harrison, A. (2017). How British People Talk About Patriotism. VICE. Vol. 2.

Moore, N. (2014). A very British patriotism. Independence Daily (19.07.2014). URL: https://independencedaily.co.uk/british-patriotism/ (accessed: 20.11.2019).