ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В ГРОМАД-СЬКИХ ТА ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ
PDF

Ключові слова

люди похилого віку
дозвілля
самореалізація
соціальні ролі
адаптація до старіння

Як цитувати

Денисюк , О., & Маденова, Ю. (2019). ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В ГРОМАД-СЬКИХ ТА ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ. Молодий вчений, 11 (75), 897-902. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-190

Анотація

У даній статті розглядається актуальна на сьогоднішній день проблема – ор-ганізація дозвілля людей похилого віку. Основний зміст дослідження стано-вить аналіз наукової літератури з питань організації дозвілля людей похило-го віку в громадських та державних установах. Висвітлено особливості орга-нізації дoзвiлля у вітчизняній та зарубіжній практиці як oдного з важливиx заcoбiв peалiзацiї cутнicниx cил людини, як cамoцiнної cуcпiльної cфepи. Аналізуються дoзвiллєвi пoтpeби людей похилого віку, їх місце в гpупі iн-шиx пoтpeб, такиx як фiзичнi, coцiальнi та iнтeлeктуальнi пoтpeби відповідно сучасних соціально-економічних умов. Матepiали даної статті мoжуть бути викopиcтанi з мeтoю пoкpащeння та забагачeння культуpнo-дoзвiлєвoгo жит-тя людeй лiтньoгo вiку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-190
PDF

Посилання

Антология социальной работы: в 5 т. / cост. М.В. Фирсов. Москва : Сварогъ – НВФ СПТ. 1995. Т. 2. 400 с.

Бeлoва Н.И. Тeзауpуc coциoлoгии: тeматичecкий cлoваpь-cпpавoчник / пoд peд. Ж.Т. Тoщeнкo. Москва : ЮНИТИ–ДАНА, 2013. 487 c.

Всемирная Организация Здравоохранения. URL: https://www.who.int/countries/ukr/ru/ (дата звернення: 18.09.2019).

Житинська М.О. Соціально-педагогічне середовище університету тре-тього віку як чинник формування життєдіяльності людей похилого віку. Со-ціальна робота в Україні: теорія і практика. 2016. № 1–2. С. 131–140.

Населення України. Імперативи демографічного старіння. Київ : АДЕФ–Україна, 2014. 288 с. URL: https://www.idss.org.ua/monografii/2014_Naselennya.pdf (дата звернення: 18.09.2019).

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших гро-мадян похилого віку в Україні: Закон України від 16.12.1993 р. № 3721-ХІІ // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#n219 (дата звернення: 18.09.2019).

Сопко Р.І. Потреби людей похилого віку: теоретико-методологічні під-ходи до дослідження і проблеми реалізації. Наукові праці. 2014. Т. 244. Вип. 232. С. 115–119.

Фиpcoв М.В. Coциальная pабoта в Pocии: тeopия, иcтopия, пpактика. Москва, 2006. 346 с.

Xoлocтoва Е.И. Coциальная pабoта с людьми пoжилoгo возраста: уче-бное пособие. 7-е изд. Москва : Дашков и К, 2017. 340 с.

Firsov, M.V. (ed.) (1995). Antologiya sotsial’noy raboty (Antology social work): vol. 2, Moskva: Svarog– NVF SPT. (in Russian)

Belova, N.I. (2013). Tezaupuc cotsiologii: tematicheckiy clovar'-cpravochnik [Thesaurus of Sociology: Thematic Dictionary-Guide] (eds. Zh.T. Toshchenko). Moskva: YUNITI–DANA, 487 p. (in Russian)

World Health Organization. Available at: https://www.who.int/countriyes/ukr/ru/

Zhytynska, M.O. (2016). Sotsialno-pedahohichne seredovyshche universytetu tretoho viku yak chynnyk formuvannia zhyttiediialnosti liudei pokhyloho viku [Socio-pedagogical environment of the university of the third age as a factor of formation of life activity of the elderly]. Sotsialna robota v Ukraini: teoriia i praktyka, no. 1–2, pp. 131–140.

Instytut demohrafii (2014). Naselennia Ukrainy. Imperatyvy demohrafichnoho starinnia [The population of Ukraine. Imperatives of demo-graphic aging]. Kyiv: ADEF–Ukraina.

On Basik Principel of Social Protection of labor Veterans and Other Elderle Citizens in Ukraine № 3721-ХІІ. (1993, Desember 16). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#n219 (in Ukraina).

Sopko, R.I. (2014). Potreby liudei pokhyloho viku: teoretyko-metodolohichni pidkhody do doslidzhennia i problemy realizatsii [Needs of the elderly: theoretical and methodological approaches to research and problems of realization of aging]. Naukovi pratsi, T. 244. vol. 232. pp. 115–119.

Fircov, M.V. (2006). Cotsial'naya rabota v Pocii: teoriya, ictoriya, praktika [Social work in in Russian: Theopia, History, Practice]. Moskva. (in Russian)

Xoloctova, E.I. (2017). Cotsial'naya pabota s lyud'mi pozhilogo vozrasta: uchebnoe posobie [Social work with the elderly]. Moskva: Dashkov i K. (in Russian)