СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
PDF

Ключові слова

соціалізація
сучасний інформаційний простір
віртуальне середовище
молодший школяр

Як цитувати

Денисюк , О., & Зюзько , Д. (2019). СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Молодий вчений, 11 (75), 894-896. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-189

Анотація

Українське суспільство сьогодні переживає етап масштабних змін, викликаних істотними зрушеннями в соціально-політичному та економічному житті суспільства. Зміни сприяють появі нових поглядів на процес соціального й індивідуального становлення особистості. Процес соціалізації вимагає нового осмислення й практичного втілення. У зв’язку із актуалізацією віртуального середовища у житті людини науковці звертають увагу на неоднозначність медіавпливу на фізичний, психічний та соціальний розвиток особистості. Найактивнішими користувачами нових медіа є діти молодшого шкільного віку, оскільки вони народились в Інформаційному суспільстві і сприймають процес соціалізації у віртуальному середовищі (соціалізація в сучасному інформаційному просторі) як невід’ємну складову соціалізації. У даній статті представлений аналіз наукової літератури з питань процесу соціалізації у віртуальному середовищі, соціалізації дітей молодшого шкільного віку в сучасному інформаційному просторі. Розкрита сутність соціалізації дітей молодшого шкільного віку. Теоретично обґрунтувано систему соціально-педагогічного супроводу соціалізації дітей молодшого шкільного віку у віртуальному середовищі. Висвітлено негативні і позитивні аспекти впливу сучасного інформаційного простору на молодшого школяра. Аналізуються проблеми формування нового покоління, чия соціалізація проходить в умовах становлення інформаційного суспільства. Обґрунтовано та змістовно схарактеризовано новий структурний компонент соціальної компетентності молодших школярів – інформаційний – та виявлено його вплив на усталені для цього віку компоненти – комунікативний та громадянський.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-189
PDF

Посилання

Вакуленко О.В. Засоби масової інформації як особливий чинник впливу на формування способу життя особистості. Соціальний працівник. 2005. Вересень. С. 14–18.

Павелків Р.В. Вікова психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ, 2011. 468 с.

Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посібник. Суми : Університетська книга, 2010. 352 с.

Симхович В.А. Проблемы социализации молодежи в сетевом обществе. Сетевое общество – сетевая экономика в Центральной и Восточной Европе : сб. стат. XII международной науч.-конф. (Наленчов, 16-18 мая 2011 г.). Люблин, 2011. С. 201–205.

Скрипниченко О.В., Долинська Л.Р., Огороднійчук З.В., Вікова та педагогічна психологія : навч. посібник. Київ, 2007. 400 с.

Соціалізація. Енциклопедія освіти. Академія пед. наук України / заг. ред В. Г. Кремінь. Київ, 2008. С. 834–835.

Vakulenko, O.V. (2005). Zasoby masovoyi informatsiyi yak osoblyvyy chynnyk vplyvu na formuvannya sposobu zhyttya osobystosti. [Media as a special factor influencing the formation of a person's lifestyle]. Sotsial'nyy pratsivnyk. Veresen', рр. 14–18.

Pavelkiv, R.V. (2011). Vikova psykholohiya : pidruch. dlya stud. vyshch. navch. zakl. [Age psychology: a textbook for students in higher education]. Kyiv. (in Ukrainian)

Polishchuk, V.M. (2010). Vikova i pedahohichna psykholohiya : navch. рosibnyk [Age and pedagogical psychology: a manual]. Sumy : Universytet·s'ka knyha. (in Ukrainian)

Symkhovych, V.A. (2011). Problemы sotsyalyzatsyy molodezhy v setevom obshchestve [Problems of socialization of youth in a networked society]. Proceedings of the Networking – Network Economy in Central and Eastern Europe: XII mezhdunarodnoy nauch.-konf.( Nalenchuv, Lublin, May 16-18), Lublin, рр. 201–205.

Skrypnychenko, O.V., Dolyns'ka, L.R., & Ohorodniychuk, Z.V. (2007). Vikova ta pedahohichna psykholohiya : navch. posibnyk [Age and pedagogical psychology: a manual]. Kyiv .(in Ukrainian)

Kremin', V.H. (ed) (2008). Sotsializatsiya. Entsyklopediya osvity [Socialization. Encyclopedia of Education]. Kyiv: Akademiya ped. nauk Ukrayiny.