ЗАПОЧАТКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ У ДРАМАТИЧНИХ ВИСТАВАХ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
PDF

Ключові слова

український народний танець
фольклор
український театр
дивертисмент
мистецтво хореографії

Як цитувати

Черниш, Д., & Кундис, Р. (2019). ЗАПОЧАТКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ У ДРАМАТИЧНИХ ВИСТАВАХ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ. Молодий вчений, 11 (75), 887-889. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-187

Анотація

Розкривається значення українського танцю в умовах сьогодення, як невід’ємною складовою культури українського народу. Виявляється спорідненість українського хореографічного мистецтва з іншими видами і жанрами мистецтва. Визначається важливість впливу фольклорних танців у створенні театральних видовищ. Надається характеристика Українського театру, як самобутнього естетичного явища. Простежується ґенеза розвитку українського танець через призму обрядових ігор народів Характеризуються особливості використання народного танцю у драматичних виставах за творами провідних взірців української класики. Виділяються тенденції розвитку українського танцю на театральній сцені. Описується творчість Х. Ніжинського у постановці «Козак». Проаналізовано вплив народної хореографії на балетне мистецтво України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-187
PDF

Посилання

Асафьев Б.В. Люлли и его дело. De Musica. Ленинград, 1926. Вип. 2. С. 5–27.

Благова Т. О. Дослідження етапів професіоналізації народно-сценічної хореографії в історико-культурній динаміці. ScienceRise. Pedagogical Education. 2017. № 7. С. 36–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2017_7_9 (дата звернення: 25.10.2019)

Зайдель Т.В. Музика українського балету ХІХ–ХХ ст. Історія мистецтва (музики). Львів. 2013. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7391/1/6.pdf. (дата звернення: 29.09.2019).

Легка С. А. Українська народна хореографічна культура ХХ століття: автореф. дис. … канд. істор. наук: 17.00.01. Київ, 2003. 23 с.

Мудренко А. В. Пісенно-танцювальний фольклор у виставах корифеїв українського театру (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2013. Вип. 19 (1). С. 44–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19%281%29__11 (дата звернення: 25.10.2019)..

Семенова Н. М. Ґенеза та розвиток українських національних балетних вистав у першій половині ХХ століття. Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17–18 листопада 2011 р.). Луганськ, 2011. C. 115–120.

Станішевський Ю.О. Український радянський балетний театр (1925−1975). Київ, 1975. 223 с.

Станішевський Ю.О. Балетний театр Радянської України 1925–1985. Київ, 1986. 237 с.

Станішевський Ю.О. Український театр кінця XIX – початку XX століть: проблеми синтетичної природи і становлення національного режисерського мистецтва. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. Київ. 2006. С. 11–83.

Шабаліна О. М. Розвиток українського хореографічного мистецтва на початку ХХ ст.: джерела та тенденції. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2016. Вип. 28. С. 263–273. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/28/25.pdf. (дата звернення: 29.09.2019).

Asaf'ev, B.V. (1926). Ljulli i ego delo [Lully and his case]. De Musica. Vol. 2, pp. 5–27.

Blahova, T.O. (2017). Doslidzhennia etapiv profesionalizatsii narodno-stsenichnoi khoreohrafii v istoryko-kulturnii dynamitsi [Investigation of the stages of professionalization of folk-choreography in historical and cultural dynamics]. ScienceRise. Pedagogical Education (electronic journal), vol. 7, pp. 36–40. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2017_7_9 (accessed 25 October 2019)

Zaidel, T.V. (2013). Muzyka ukrainskoho baletu 19st.-20st. [Music of Ukrainian ballet 19th-20th century]. Istoriia mystetstva (muzyky). Available at: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7391/1/6.pdf. (accessed 29 September 2019)

Lehka, S.A. (2003). Ukrainska narodna khoreohrafichna kultura XX stolittia [Ukrainian folk choreographic culture of the twentieth century]. Extended abstract of candidate’s. Kyiv. (in Ukrainian)

Mudrenko, A.V. (2013). Pisenno-tantsiuvalnyi folklor u vystavakh koryfeiv ukrainskoho teatru (druha polovyna XIX – persha tretyna XX st.) [Song and dance folklore in performances of the luminaries of the Ukrainian theater (second half of XIX – first third of XX century)]. Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku (electronic journal), Vol. 19 (1), pp. 44–48. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19%281%29__11 (accessed 25 October 2019)

Semenova, N.M. (2011). Heneza ta rozvytok ukrainskykh natsionalnykh baletnykh vystav u pershii polovyni XX stolittia [The genesis and development of Ukrainian national ballet performances in the first half of the twentieth century]. Proceedings of the Problemy rozvytku suchasnoho khoreohrafichnoho mystetstva ta shliakhy yikh vyrishennia: materialy II Vseukrainskoji naukovo-praktychnoi konferencii (Luhansk, November 17–18, 2011), pp. 115–120.

Stanishevskyi, Yu.О. (1975). Ukrainskyi radianskyi baletnyi teatr (1925−1975) [Ukrainian Soviet Ballet Theater (1925–1975)]. Kyiv: Muz. Ukraina. (in Ukrainian)

Stanishevskyi, Yu.O. (1986). Baletnyi teatr Radianskoi Ukrainy 1925–1985 [Soviet Ukraine Ballet Theater 1925-1985]. Kyiv: Muz. Ukraina. (in Ukrainian)

Stanishevskyi, Yu.O. (2006). Ukrainskyi teatr kintsia XIX – pochatku XX stolit: problemy syntetychnoi pryrody i stanovlennia natsionalnoho rezhyserskoho mystetstva [Ukrainian theater of the late XIX – early XX centuries: problems of synthetic nature and the formation of national directing art]. Narysy z istorii teatralnoho mystetstva Ukrainy XX stolittia [Essays on the history of theatrical art of Ukraine of the twentieth century]. Kyiv: Intertekhnolohiia, pp. 11–83.

Shabalina, O.M. (2016). Rozvytok ukrainskoho khoreohrafichnoho mystetstva na pochatku XX st.: dzherela ta tendentsii [The development of Ukrainian choreographic art in the early twentieth century: sources and trends]. Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv. Vol. 28, pp. 263–273. Available at: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/28/25.pdf. (accessed 29 September 2019).