ПОСТМОДЕРНІ МОДЕЛІ ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ ЯК СЦЕНІЧНИЙ ОБРАЗ КУЛЬТУРИ: МОДА І ЖИТТЯ
PDF

Ключові слова

культура
мода
авангард
кубізм
рух
віталізм

Як цитувати

Сорока , М. (2019). ПОСТМОДЕРНІ МОДЕЛІ ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ ЯК СЦЕНІЧНИЙ ОБРАЗ КУЛЬТУРИ: МОДА І ЖИТТЯ. Молодий вчений, 11 (75), 862-865. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-183

Анотація

Мета статті – визначити мистецькі форми ідентичності людини як продуцента мистецьких цінностей у культурі постмодернізму, що утворюються як сценічні артефакти культури. Методологія статті ґрунтується на застосуванні сценічних архетипів культури в просторі сучасних інтроверсій культуротворення. Наукова новизна полягає у визначенні постмодерної ідентичності людини як специфічного сценічного ефекту. Висновки. Постмодернізм як мегасцена комунікативного зразка є певною системою створення фрактального простору, що у сучасній технології сценоведення є проблемними епіцентрами формотворення. Найголовнішою є проблема взаємодії сценічно-пластичних і вербально-екранних ознак сценічного синтезу, що відображуються у сучасній практиці театрального мистецтва.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-183
PDF

Посилання

Барна Н.В. Дизайн у контексті художньої культури ХХ – ХХІ століть. Київ : «Університет «Україна», 2015. 353 с.

Бауман З. От пилигрима к туристу, или краткая история идентичности. URL: http://www.leg-urbanistes.blogsport.com/2008/11/blog-post.html

Бычков В., Манковская Н., Иванов В. Триалог. Москва : Прогресс – Традиция, 2012. 840 с.

Легенький Ю.Г. Философия моды ХХ столетия. Киев : КНУКиМ, 2003.300 с.

Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 347 с.

Урри Д. Взгляд туриста и глобализация / пер. с англ. А. Шередеги // Массовая культура: современные западные исследования / пер. с англ. отв. ред. и послесловие В.В. Зверевой. Москва : Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2005. С. 136–152.

Barna, N.V. (2015). Dyzain u konteksti khudozhnoi kultury KhKh – KhKhI stolit [Design in the Context of Art Culture of the XX-XXI Centuries[. Kyiv: “Ukraine University” (in Ukrainian)

Bauman, Z. (2008). Ot piligrima k turistu, ili kratkaya istoriya identichnosti [From a pilgrim to a tourist, or a brief history of identity]. URL: http://www.leg-urbanistes.blogsport.com/2008/11/blog-post.html (in Russian)

Bychkov, V., Mankovskaya, N., & Ivanov, V. (2012). Trialog [Trialogue]. Moscow: Progress – Tradition. (in Russian)

Legenky, Yu.G. (2003). Filosofiya modyi HH stoletiya [Fashion philosophy of the twentieth century]. Kiev: KNUKіM. (in Russian)

Mankovskaya, N.B. (2000). Estetika postmodernizma [Aesthetics of postmodernism]. St. Petersburg: Aletheia. (in Russian)

Urry, D. (2005). Vzglyad turista i globalizatsiya [The view of the tourist and globalization]. Mass Culture: Modern Western Studies. Moscow: Foundation for Scientific Research “Pragmatics of Culture”, рр. 136–152. (in Russian)