ІСТОРІЯ ПОЛТАВСЬКОГО ТЕАТРУ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (СТОРІНКАМИ МАЛОВІДОМИХ АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ)
PDF

Ключові слова

«Державний театр музичної драми»
Полтавський музично-драматичний театр
театральний сезон
драматична студія

Як цитувати

Литвиненко, А. (2019). ІСТОРІЯ ПОЛТАВСЬКОГО ТЕАТРУ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (СТОРІНКАМИ МАЛОВІДОМИХ АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ). Молодий вчений, 11 (75), 854-857. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-181

Анотація

У статті розкрито маловідомі сторінки діяльності Полтавського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя упродовж 30-х років ХХ століття. Схарактеризовано репертуарну політику театру, оприлюднено статистичні данні про діяльність полтавської трупи упродовж театральних сезонів 1936–1941 років. До наукового обігу введено маловідомі імена режисерів-постановників, оперних співаків, артистів балету, драматичних акторів та музикантів оркестру. Доведено, що Полтавський музично-драматичний театр 1930-х років розгортав свою діяльність відповідно до загальних тенденцій багатожанрового національного музичного та театрального мистецтва в Україні. Репертуар театру характеризувався активним розумінням української спадщини, прагненням створити органічні вистави, зв’язком із традиціями національного реалістичного театру.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-181
PDF

Посилання

Данилова Е.Л. Музыкальная жизнь Полтавщины в ХІХ – первой половине ХХ столетия : дипломная работа / Киевская гос. Ордена Ленина Консерватория им. П.И. Чайковского ; руководитель Н.Н. Михайлов. Киев, 1963. 198 с. // Архив НМАУ им. П. И. Чайковского. Инв. № 92. 181 д. р.

Державний архів Полтавської області. Ф. Р. 8626. Оp. 1. Спр. 27. Арх. № 2. Полтавский областной Украинский драматический театр им. Н. В. Гоголя Областного отдела по делам искусства, гор. Полтава. Дело Историческая справка о деятельности театра за период с 1936 по 1948 годы / [подготовил секретарь парторганизации И.С. Лопатниченко]. Полтава, 1962. 33 л.

Історія української музики : в 6 т. Т. 4 : 1917–1941 / ред. кол. Л.О. Пархоменко, О.У. Литвинова, Б.М. Фільц. Київ : Наук. думка, 1997. С. 465–466.

Полтавщина: Енциклопедичний довідник / За ред. А.В. Кудрицького. Київ : Українська енциклопедія, 1992. 1024 с.

Danylova E.L. The musical life of the Poltava region of the 19th – the first half of the twentieth century: thesis / Kyiv State Order of Lenin Conservatory named after P. I. Chaikovskyi; supervisor N.N. Mykhailov. Kyiv, 1963. 198 p. // Archive NMAU named after P. I. Chaikovskyi. Inv. № 92. 181 d. р.

State archive of the Poltava region. F. R. 8626. Оr. 1. Spr. 27. Arch. № 2. Poltava Regional Ukrainian Drama Theatre named after M. V. Gogol Regional Department of Arts, Poltava. The case Historical background of the theatre's activities from 1936 to 1948 / [prepared by the secretary I. S. Lopatnychenko]. Poltava, 1962. 33 p.

The history of Ukrainian music : in 6 v. V. 4 : 1917–1941 / ed. collegia L.O. Parkhomenko, O.U. Lytvynova, B.M. Filts. Kyiv: Scientific thought, 1997. P. 465–466.

Poltava region: Encyclopedic reference book / Ed. A.V. Kudritsky. Kiev: Ukrainian Encyclopedia, 1992. 1024 p.