ОГЛЯД НАУКОВИХ РОБІТ, СТАТЕЙ, МОНОГРАФІЙ ТА ІНШИХ ТЕМАТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРИВІТАЛЬНОЇ ЛИСТІВКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
PDF

Ключові слова

привітальна листівка
відкритий лист
поштівка
кінець ХІХ – початок ХХ століття
засіб комунікації
колекція

Як цитувати

Давидова, К. (2019). ОГЛЯД НАУКОВИХ РОБІТ, СТАТЕЙ, МОНОГРАФІЙ ТА ІНШИХ ТЕМАТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРИВІТАЛЬНОЇ ЛИСТІВКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Молодий вчений, 11 (75), 839-843. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-178

Анотація

Проведено огляд наукових робіт (публікацій) останніх років в контексті розвитку поштової привітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття. Розкрито зміст, проблематику та основні напрямки наукових досліджень авторів видань, присвячених розвитку та становленню привітальної поштової листівки не тільки як засобу комунікації, але і як об’єкту культурної спадщини, об’єкту колекціонування та філологічного аналізу. Висвітлюється різноманітність напрямків наукових досліджень, в яких поштова листівка, зокрема і вітальна, розглядається і в контексті історичного аспекту (історія виникнення та розвитку листівки), і як джерело вивчення культурного розвитку відповідної епохи (розгляд листівки як феномену художньої культури), і як об’єкт колекціонування (пропонуються основні принципи класифікації, створюються методики атрибуції та науковий опис, розглядаються різні підходи до експонування колекцій листівок за тематичними збірками з точки зору мистецтвознавців, філокартистів). Також в статті наведено наукові публікації авторів, які досліджували не лише лицьову сторону поштової листівки, яка містить художнє (графічне) зображення, а й зворотній бік, на якому розміщений текст, поштові штемпелі, країна походження, дати відправлення (виготовлення), тощо. Акцентовано увагу на роботі, де автор вперше здійснив аналіз основних напрямків використання текстів відкритих листів та розробив методичні рекомендації по їх вивченню.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-178
PDF

Посилання

Бутильська Л.В. Пасхальная поздравительная открытка как лингвокультурный феномен. Забайкальский государственный университет. 2014. № 7. С. 159–163.

Вікулова Л.Г., Пятницька А.Є. «История поздравительной открытки». Московский городский педагогический университет. 2014. №4. С. 155–164.

Гребенникова, Т.Г. Коллекции поздравительных открыток в собрании Алтайского государственного краеведческого музея: аналитический обзор. Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. №30. С. 192–198.

Гребенникова, Т.Г. Новогодние и рождественские открытки в собрании Алтайского государственного краеведческого музея. Актуальные вопросы истории Алтая: сб. науч. ст. Барнаул, 2017. С. 235–237.

Ларіна А.Н. Документальная открытка конца XIX-начала XX вв. как источник по истории и культуре Москвы. Дис. канд. исторических наук. Москва, 2004. 213 с.

Ларина А.Н. Иллюстрированная открытка: вопросы атрибуции. Вестник РГГУ: научный журнал. Москва, 2012. № 6. С. 214–224.

Мозохина Н.А. Открытки Общины св. Евгении как художественный проект мастеров объединения «Мир искусства». Проблемы истории и художественной практики: дис. канд. Искусствоведения / Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. Москва, 2009. 185 с.

Паур І.В. Поштова листівка як джерело дослідження соціокультурного середовища та історичної топографії Кам'янця-Подільського (кінець XIX – початок XX ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Паур Ірина Василівна ; НАН України, Ін-т історії України. Київ, 2015. 20 с.

Родионова А.Е. Открытка как феномен художественной культуры (на материале русской открытки конца XIX – начала XX в.): дис. канд. философских наук / Российский институт работников искусств, культуры и туризма. Москва, 1995. 186 с.

Самбур М.В. Визитная карточка времени. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 5 (43). С. 97–101.

Самбур М.В. Интерпритация открыток в выставочном пространстве. Химкинская картинная галерея имени С.Н. Горшина. 2014. № 2-1 (40). С. 161–164.

Самбур М.В. Открытка в контексте культуры: атрибуция, научное описание, экспонирование: дис. канд. исторических наук / Московский город ской педагогический университет. Москва, 2014. 186 с.

Самбур М.В. (2013). Почтовая открытка как источник информации по истории и культуре. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. № 4(54). С. 65–69.

Соковиков С.С., Ткаченко С.О. Открытка в зеркале научных исследований: состояние и перспективы. Вестник культуры и искусств. 2019. № 2 (58). С. 63–70.

Чапкіна М.Я. Русская рождественская и новогодняя открытка 1898-1918. Изд-во Захаров. Москва, 2012. 336 с.

Чорбачиди С.А. Художественные открытки в фонде Иконографического отдела РГБИ: описание коллекции: дипломная работа. Москва, 2011. 152 с.

Шарков И.Г., Симонян Л.Г. Религиозный аспект филокартии в художественной культуре на примере русских и зарубежных пасхальных открыток эпохи модерна. Синергия наук. 2017. № 13. С. 488–498.

Butil's'ka, L.V. (2014) Pashal'naja pozdravitel'naja otkrytka kak lingvokul'turnyj fenomen [Easter greeting card as a linguocultural phenomenon]. Zabajkal'skij gosudarstvennyj universitet, no. 7, pp. 159–163.

Vіkulova, L.G., & Pjatnic'ka, A.E. (2014). Istorija pozdravitel'noj otkrytki. [History of a greeting card]. Moskovskij gorodskij pedagogicheskij universitet, no. 4, pp. 155–164.

Grebennikova, T.G. (2018). Kollekcii pozdravitel'nyh otkrytok v sobranii Altajskogo gosudarstvennogo kraevedcheskogo muzeja: analiticheskij obzor [Collection of greeting cards in the collection of the Altay State Museum of Local History: analytical review]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologija i iskusstvovedenie, no. 30, pp. 192–198.

Grebennikova, T.G. (2017). Novogodnie i rozhdestvenskie otkrytki v sobranii Altajskogo gosudarstvennogo kraevedcheskogo muzeja Aktual'nye voprosy istorii Altaja [New Year and Christmas cards in the collection of the Altay State Museum of Local History]. Topical issues of the history of Altai: sb. nauch. st. Barnaul, pp. 235–237.

Larіna, A.N. (2004). Dokumental'naja otkrytka konca XIX-nachala XX vv. kak istochnik po istorii i kul'ture Moskvy [Documentary postcard of the late 19th-early 20th centuries as a source on the history and culture of Moscow. yew. edging. Historical sciences]. Moscow, 213 p.

Larina, A.N. (2012). Illjustrirovannaja otkrytka: voprosy atribucii [ Illustrated postcard: attribution issues]. Vestnik RGGU: nauchnyj zhurnal. Moskva, no 6, pp. 214–224.

Mozohina, N.A. (2009) Otkrytki Obshhiny sv. Evgenii kak hudozhestvennyj proekt masterov obedinenija "Mir iskusstva". Problemy istorii i hudozhestvennoj praktiki [Postcards of St. Eugenie s Community as an artistic project of the masters of the association World of Art. Problems of history and art practice]. dis. kand. Iskusstvovedenija / Nauchno-issledovatel'skij institut teorii i istorii izobrazitel'nyh iskusstv Rossijskoj akademii hudozhestv. Moskva, 185 p.

Paur, I.V. (2015). Poshtova lystivka jak dzherelo doslidzhennja sociokul'turnogo seredovyshha ta istorychnoi' topografii' Kam'jancja-Podil's'kogo (kinec' XIX – pochatok XX st.) [A post card as a source of a research sociocultural the environment and historical topography of Kamyanets-Podilsky (the end of XIX - the beginning of the 20th century)] [Text]: abstract. yew. edging. ist. sciences: 07.00.06 / Paur I. V.; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of history of Ukraine. Kiev, 20 p.

Rodionova, A.E. (1995). Otkrytka kak fenomen hudozhestvennoj kul'tury (na materiale russkoj otkrytki konca XIX – nachala XX v.) [Postcard as a phenomenon of artistic culture (on the material of the Russian postcard of the late 19th – early 20th century): dis. edging. Philosophical Sciences/Russian Institute of Arts, Culture and Tourism Workers]. Moscow, 186 p.

Sambur, M.V. (2014). Interpritacija otkrytok v vystavochnom prostranstve [Interpreteration of cards in the exhibition space]. Khimkin Art Gallery named after S.N. Gorshin, no. 2-1 (40), pp. 161–164.

Sambur, M.V. (2014). Otkrytka v kontekste kul'tury: atribucija, nauchnoe opisanie, jeksponirovanie [ Postcard in the context of culture: attribution, scientific description, exposure: dis. Edging]. Historical Sciences / Moscow City Pedagogical Unversional. Moscow, 186 p.

Sambur, M.V. Pochtovaja otkrytka kak istochnik informacii po istorii i kul'ture [Sambur M.V. Postcard as a source of information on history and culture]. Messenger Moscow State University of Culture and Arts, no. 4(54), pp. 65–69.

Sambur, M.V. (2011). Vizitnaja kartochka vremeni. Vesnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Business time card]. Messenger Moscow State University of Culture and Arts, no. 5 (43), pp. 97–101.

Sokovikov, S.S., & Tkchenko, S.O. (2019). Otkrytka v zerkale nauchnyh issledovanij: sostojanie i perspektivy [Postcard in the mirror of scientific research: state and prospects]. Journal of Culture and Arts, no. 2 (58), pp. 63–70.

Chapkіna, M.Ja. (2012). Russkaja rozhdestvenskaja i novogodnjaja otkrytka 1898-1918 [Russian Christmas and New Year card 1898-1918]. Zakharov. Moscow, 336 p.

Chorbachidi, S.A. (2011). Hudozhestvennye otkrytki v fonde Ikonograficheskogo otdela RGBI: opisanie kollekcii [Art postcards at the Foundation of the Iconographic Department of the WGBI: description of the collection]. Diplomnaja rabota. Moskva, 152 p.

Sharkov, I.G., & Simonjan, L.G. (2017). Religioznyj aspekt filokartii v hudozhestvennoj kul'ture na primere russkih i zarubezhnyh pashal'nyh otkrytok jepohi moderna [Religious aspect of philocartia in artistic culture on the example of Russian and foreign pasha cards of the modern era]. Sinergija nauk, no. 13, pp. 488–498.