ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ МАРИНИ І МОРСЬКОГО ПЕЙЗАЖУ У СВІТОВОМУ Й ЄВРОПЕЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ
PDF

Ключові слова

пейзаж
марина
морський пейзаж
мариністика
живопис
мариніст

Як цитувати

Вітер , І. (2019). ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ МАРИНИ І МОРСЬКОГО ПЕЙЗАЖУ У СВІТОВОМУ Й ЄВРОПЕЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ. Молодий вчений, 11 (75), 835-838. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-177

Анотація

У статті досліджено історію виникнення та художні особливості зображення марини і морського пейзажу. Проведено детальний аналіз робіт відомих художників світового і європейського мистецтва, що працювали у жанрах морський пейзаж і марина. Вивчаючи риси даного жанру розвиток і трансформації у різні епохи на прикладах робіт відомих художників світового й європейського мистецтва, виявлено, що твори живопису жанру марина і морський пейзаж, можна класифікувати за сюжетом, стилем написання. Так морський пейзаж дуже часто ототожнюють з мариною, проте, при аналізі пейзажів з зображенням моря та систематизувавши їх за тематикою, можна зробити висновок, що марина та морський пейзаж різні за головним предметом і сюжетом зображення. Як морський пейзаж, так і марину, доцільніше виокремити як піджанри в жанрі пейзаж. Так, у марині головним і основним сюжетом виступає зображення моря й атмосферні явища над ним, на відміну від морського пейзажу, де море є другорядним, на фоні кораблів, архітектури, людей чи подій, що із ними трапляються.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-177
PDF

Посилання

Берницева В.А. Голландская гравюрная марина XVII века : дис. канд. мистецтвознавства : 17.00.04. Санкт-Петербург, 2011. 324 с.

Бондарчук Н.О. Пейзаж у живописі кримських художників ХХ ст. : дис. канд. мистецтвознавства : 17.00.05. Харків, 2017. 471с.

Бородина С. Маринистика в изобразительном искусстве морских держав XVII. Мир искусств. 2018. URL: http://int-ant.ru/news/news-culture/art_k/marinistic-in-fine-art-maritime-powers-of-the-seventeenth-century/ (дата звернення: 20.11.2019).

Голландцы и вода станут героями выставки в Национальной галерее в Вашингтон // Артхив. URL: https://artchive.ru/news/3391~Gollandtsy i voda_stanut_gerojami_vystavki_v_Natsional'noj_galeree_v_Vashingt (дата звернення: 20.11.2019).

Грошева А. Марина. Живопись среди волн. Артхив. 2019. URL:https://artchive.ru/encyclopedia/2041~Marina (дата звернення: 19.11.2019).

Пейзажний жанр у живописі: історичний аспект. Внесок голландських та російських митців у розвиток пейзажного жанру. 2017. URL: http://www.startpedahohika.com/sotems-1465-1.html (дата звернення: 18.11.2019).

Терещенко Е.Ю. Искусство в системе морской культуры. Общество: философия, история, культура. 2016. №2. С. 108–111.

Якоб ван Рёйсдал. 2018. URL: https://www.wm-painting.ru/Rr/p2_articleid/1684 (дата звернення: 22.11.2019).

Bernitseva, V.A. (2011). Gollandskaya gravyurnaya marina XVII veka [17th century Dutch engraving marina]. (PhD Thesis) Sankt-Peterburg.

Bondarchuk, N.O. (2017). Peizazh v zhyvopysi krymskykh khudozhnykiv XX stolittya [Landscape in painting of Crimean artists of the twentieth century]. (PhD Thesis) Kharkiv.

Borodyna, S. (2018). Marynystyka v yzobrazytelnom yskusstve morskykh derzhav XVII [Marinistics in the fine arts of sea counties XVII]. Myr yskusstv [World of art]. Availeble at: http://int-ant.ru/news/news-culture/art_k/marinistic-in-fine-art-maritime-powers-of-the-seventeenth-century/ (accessed 20 November 2019)

Hollandtsy y voda stanut heroiamy vystavky v Natsyonalnoi haleree v Vashynhton. [Dutch and water will be the heroes of the exhibition at the National Gallery in Washington]. Artkhyv [Artkhyv]. Availeble at: https://artchive.ru/news/3391~Gollandtsy_i_voda_stanut_gerojami_vystavki_v_Natsional'noj_galeree_v_Vashingtone (accessed 20 November 2019)

Hrosheva, A. (2019). Maryna. Zhyvopys sredy voln [Painting among the waves]. Artkhyv [Artkhyv]. Availeble at: https://artchive.ru/encyclopedia/2041~Marina (accessed 19 November 2019)

Peizazhnyi zhanr u zhyvopysi: istorychnyi aspekt. Vnesok hollandskykh ta rosiiskykh myttsiv u rozvytok peizazhnoho zhanru [Landscape genre of painting: historical aspect. An extraterrestrial Hollandian and Russian cape at the landscape] startpedahohika [start pedagogy] Availeble at: http://www.startpedahohika.com/sotems-1465-1.html (accessed 18 November 2019)

Tereshchenko, E.Iu. (2016). Yskusstvo v systeme morskoi kultury. [Art in the system of marine culture] Obshchestvo: fylosofyia, ystoryia, kultura [Society: philosophy, history, culture], no. 2, pp. 108–111.

Iakob van Rёisdal (2018). Sovremennaya i mirovaya zhivopis [modern and world painting]. Availeble at: https://www.wm-painting.ru/Rr/p2_articleid/1684 (accessed 22 November 2019)