СПОРТИВНА МЕДІАКОМУНІКАЦІЯ В ЧАСИ ПАНДЕМІЇ: КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ АСПЕКТ
PDF

Ключові слова

комунікація
спортивна комунікація
медіакомунікація
спортивний коментар
спортивний дискурс

Як цитувати

Гаврилюк, О., Нікіфорова, Є., & Павліченко, Л. (2021). СПОРТИВНА МЕДІАКОМУНІКАЦІЯ В ЧАСИ ПАНДЕМІЇ: КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ АСПЕКТ. Молодий вчений, 1 (89), 87-93. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-19

Анотація

У статті розглядається аналіз спортивної медіакомунікації в часи пандемії у рамках комунікативно-дискурсивного аспекту. Визначено, що ця епідеміологічна ситуація суттєво вплинула на спортивну сферу, запроваджені обмежувальні заходи прискорили цифровізацію спортивного бізнесу і реалізували проекти, які базуються на онлайн-технологіях. Головною метою є дослідження спортивної медіакомунікація в часи пандемії в рамках комунікативно-дискурсивного аспекту. В процесі аналізу наукової літератури було обґрунтовано спортивний дискурс та його жанри, а саме: новина, репортаж, хроніка, аналітична стаття, інтерв‘ю, книги науково- чи художньо-публіцистичного стилю, ліричні жанри, повідомлення спортсменів у соціальних мережах та мікроблогах, телевізійні та радіопередачі, музичні твори та кінематограф, реклама. На основі проведеного аналізу коментар є найбільш важливим жанром спортивного інтернет-дискурсу, оскільки здійснює емоційний вплив. Детально проаналізовано комунікативні стратегії і тактики, які використовуються у спортивному дискурсі, а саме спортивному коментарі. Головними визначено інформаційно-інтерпретаційну стратегію та стратегію формування емоційного стану адресата, що спрямовані на формування, зміну психологічного стану реципієнтів. Проаналізовано відповідні тактики їх реалізації. Доведено, що поява медіатексту допомогла побудувати нову систему функціонування ЗМІ. З поширенням епідемії стався перерозподіл ролей між мас-медіа та відбулося зміщення властивої спортивному дискурсу інформаційної спрямованості з позиції коментування спортивних подій, до посилення розважального начала й створення нових гібридних типів тексту. Доведено, що у жанровій системі спортивного інтернет-дискурсу коментар посідає важливе місце, якому властиві три головні цілі: інформування, окреслення та оцінювання спортивної події. Було доведено, що віртуальна реальність під час спалаху коронавірусу відіграла вагому роль у процесі комунікації та задоволенні власних потреб, користувачі мають змогу відвідувати футбольні, баскетбольні та інші матчі і спортивні змагання в онлайн режимі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-19
PDF

Посилання

Гусєв А.В. Історія та функціонально-типологічні особливості спортивної медіакомунікації : дис. … канд. наук із соц. ком : 27.00.04. Дніпропетровськ, 2016. 194 с.

Дубчак И.Е. Жанры спортивного дискурса в интернет-коммуникации. Культура народов Причерноморья. 2007. № 110, Т. 2. С. 353–356.

Дубчак І.Є. Спортивний дискурс в російському масмедійному комунікативному просторі : дис. … канд. філол. наук: 10.02.02. Київ, 2008. – 21с.

Казеннова О.А. Функционирование фразеологизмов в устном дискурсе: на материале спортивных репортажей : дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01. Москва, 2009. 136 с.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2002. 477 с.

Котенко В.Л. Жанрові характеристики іспанськомовного спортивного дискурсу. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2015. Вип. 27. С. 187–198.

Панкратова О.А. Спортивный дискурс как предмет лингвистического исследовании. Языковая личность: проблемы когниции и коммуникации. Волгоград : «Колледж», 2001. С. 214–218.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля, 2006. 716 с.

Скляр К.О. Специфіка спортивної комунікації в інформаційному просторі Іспанії. Масова комунікація у глобальному і національному вимірах. Дніпропетровськ, 2016. Вип. 6. С. 132–136.

Шарафутдинова С.В. Формирование социальной оценки в дискурсе СМИ (на материале спортивного дискурса) : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Ижевск, 2010. 28 с.

Billings A., Butterwort M., Turman P. Communication and Sport: Surveying the Field. Los Angeles : SAGE Publications Ltd, 2018. 361 p.

Hambrick M. Sport communication research: A social network analysis. Sport Management Review. 2017. Vol. 20. No. 2. P. 170–183. doi: 10.1016/j.smr.2016.08.002.

Pedersen P. Routledge Handbook of Sport Communication. New York : Routledge, 2015. 528 p.

Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/22/657374/ (22.02.2020).

Евро-Футбол онлайн: URL: https://www.euro-football.ru/article/31/1004348485_messi_i_ronaldu_dali_v_10_raz_bolshe_samogo_bogatogo_kluba_francii_kto_i_skolko_vyidelil_deneg_na_borbu_s_koronavirusom#ixzz6jsoEqPvy (25.03.2020).

Ліга Націй UEFA. URL: https://footballua.tv/ua/news/93787-uaf-nazvala-imena-igrokov-sbornoy-ukrainy-zarazivshihsya-koronavirusom (13.11.2020).

Михаил Рахлин: «Наш спорт после пандемии избавится от лишнего». URL: https://spbdnevnik.ru/news/2020-06-15/mihail-rahlin-nash-sport-posle-pandemii-izbavitsya-ot-lishnego (15.06.2020).

Сегодня. URL: https://sport.segodnya.ua/ua/sport/football/koronavirus-protiv-sporta-v-rezhime-onlayn-smert-perenosy-i-vyzdorovleniya-1413902.html (22.04.2020).

Сегодня. URL: https://sport.segodnya.ua/ua/sport/football/futbolist-italyanskogo-kluba-povtorno-zabolel-koronavirusom-1430892.html (15.04.2020)

Спорт Риа Новости. URL: https://rsport.ria.ru/20200312/1568493901.html (12.03.2020).

Факторы устойчивости населения к экономическим потрясениям во времена Covid-19: что показал опрос европейцев и американцев. URL: https://www.eulerhermes.com/ru_RU/latest-news/ehru_new_opros_vliyanie_covid19.html (01.12.2020).

Футбол. URL: https://football.ua/countrieselse/419728-koronavirus-poslednie-novosti-o-covid-19.html (06.06.2020).

Husiev A.V. (2016) Istoriia ta funktsionalno-typolohichni osoblyvosti sportyvnoi mediakomunikatsii [History and Functional-Typological Features of Sports Media Communication] (PhD Thesis), Dnipropetrovsk, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University.

Dubchak Y.E. (2007) Zhanru sportyvnoho dyskursa v ynternet-kommunykatsyy [Genres of sports discourse in Internet communication] (PhD Thesis), Black Sea region: Culture of the peoples of the.

Dubchak I.Ye. (2008) Sportyvnyi dyskurs v rosiiskomu masmediinomu komunikatyvnomu prostori [Sports Discourse in the Russian Mass Media Communicative Space] (PhD Thesis), Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Kazennova O.A. (2009) Funkcionirovanie frazeologizmov v ustnom diskurse: na materiale sportivnyh reportazhej [Functioning of Phraseology in Oral Discourse: on the Material of Sports Reports] (PhD Thesis), Moscow: Federal State Institution of Science Russian Language Institute V.V. Vinogradov of the Russian Academy of Sciences.

Karasik V.I. (2002) Jazykovoj krug: lichnost', koncepty, diskurs [Language Circle: Personality, Concepts, Discourse]. Volgograd: Peremena. (in Russian).

Kotenko V.L. (2015) Problemy semantyky, prahmatyky ta kohnityvnoi linhvistyky [Problems of semantics, pragmatics and cognitive linguistics] (in Ukrainian).

Pankratova O.A. (2001) Sportivnyj diskurs kak predmet lingvisticheskogo issledovanii [Sports Discourse as a Subject of Linguistic Research]. Jazykovaja lichnost': problemy kognicii i kommunikacii [Linguistic Personality: Problems of Cognition and Communication]. Volgograd: «Kolledzh», pp. 214–218.

Selivanova O.O. (2006) Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern Linguistics: Terminological Encyclopedia]. Poltava: Dovkillia. (in Ukrainian)

Skliar K.O. (2016) Spetsyfika sportyvnoi komunikatsii v informatsiinomu prostori Ispanii [The Specifics of Sports Communication in the Information Space of Spain]. Masova komunikatsiia u hlobalnomu i natsionalnomu vymirakh [Mass Communication in the Global and National Dimensions]. Dnipropetrovsk, vol. 6, pp. 132–136.

Sharafutdinova S.V. (2010) Formirovanie social'noj ocenki v diskurse SMI (na materiale sportivnogo diskursa) [Formation of Social Assessment in the Media Discourse (on the Material of Sports Discourse)] (PhD Thesis), Izhevsk: Udmurt State University.

Billings A., Butterwort M., Turman P. (2018) Communication and Sport: Surveying the Field. Los Angeles : SAGE Publications Ltd., 361 p.

Hambrick M. (2017) Sport communication research: A social network analysis. Sport Management Review, vol. 20, no. 2, pp. 170–183. doi: 10.1016/j.smr.2016.08.002.

Pedersen P. (2015) Routledge Handbook of Sport Communication. New York : Routledge.

Economic truth. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/22/657374/ (22 February, 2020).

Euro-Football online: URL: https://www.euro-football.ru/article/31/1004348485_messi_i_ronaldu_dali_v_10_raz_bolshe_samogo_bogatogo_kluba_francii_kto_i_skolko_vyidelil_deneg_na_borbu_s_koronavirusom#ixzz6jsoEqPvy (25 March, 2020).

League of Nations UEFA. URL: https://footballua.tv/ua/news/93787-uaf-nazvala-imena-igrokov-sbornoy-ukrainy-zarazivshihsya-koronavirusom (13 November, 2020).

Mikhail Rakhlin: "After the pandemic, our sport will get rid of unnecessary things". URL: https://spbdnevnik.ru/news/2020-06-15/mihail-rahlin-nash-sport-posle-pandemii-izbavitsya-ot-lishnego (15 June, 2020).

Segodnya. URL: https://sport.segodnya.ua/ua/sport/football/koronavirus-protiv-sporta-v-rezhime-onlayn-smert-perenosy-i-vyzdorovleniya-1413902.html (22 April, 2020).

Segodnya. URL: https://sport.segodnya.ua/ua/sport/football/futbolist-italyanskogo-kluba-povtorno-zabolel-koronavirusom-1430892.html (15 April, 2020).

Sport Ria New. URL: https://rsport.ria.ru/20200312/1568493901.html (12 March, 2020).

Factors of population resilience to economic shocks during Covid-19: what a survey of Europeans and Americans showed. URL: https://www.eulerhermes.com/ru_RU/latest-news/ehru_new_opros_vliyanie_covid19.html (1 December, 2020).

Football. URL: https://football.ua/countrieselse/419728-koronavirus-poslednie-novosti-o-covid-19.html (6 June, 2020).