НАТЮРМОРТ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ
PDF

Ключові слова

натюрморт
етюд
композиція
колорит
рисунок
жанри живопису

Як цитувати

Балута, О. (2019). НАТЮРМОРТ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ. Молодий вчений, 11 (75), 833-834. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-176

Анотація

У статті висвітлюються особливості українського «натюрморту» як жанру образотворчого мистецтва. До уваги беруться його розквіт в різні періоди в різні періоди століть та його становлення як самостійний жанр в образотворчому мистецтві. Розглядаються особливості застосування різних технік та новітніх впроваджень. Досліджуються активні пошуки в області композиції, кольору, форми. Натюрмортом заведено називати зображення неживих предметів, об’єднаних в єдину композиційну групу. Походження слова «натюрморт» французьке – nature morte – «мертва природа». Спеціальна організація мотиву (постановка) – один з основних компонентів образної системи жанру натюрморту. Натюрморт може виступати як один із жанрів станкового живопису, проте може бути й частиною композиції жанрової картини, портрета-картини. У такому разі натюрморт виконує значну роль у розкритті змісту композиції та сюжету картини.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-176
PDF

Посилання

Алпатов М.В. Искусство, 1969. 148 с.

Білецький П. Мова живописних мистецтв. Київ : Рад. шк., 1973. 74 с.

Блюміна І. Визначний художник-реаліст. Образотворче мистецтво. Київ : Мистецтво, 1973. 56 с.

Енциклопедія сучасної України. Київ : Наукова думка, 2014. 202 с.

Мурашко О. Альбом. Київ : Мистецтво, 1980. 30 с.

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Фонд 86, № 14.

Панкова Є.В., Науменко В. Український історичний журнал, 1998, 136 с.

Шовкуненко О., Упор. І. Блюміна. Київ : Мистецтво, 1994. 168 c.

Alpatov, M.V. (1969) Art, 148 p.

Biletsky, P. (1973) The language of fine arts. Kyiv: I'm glad. Shk., 74 p.

Blumin, I. (1973) Distinguished artist-realist. Fine arts. Kyiv: Art, 56 p.

Encyclopedia of modern Ukraine. (2014) Kyiv: Scientific Thought, 202 p.

Murashko, O.(1980) Album. Kyiv: Art, 30 p.

National Library of Ukraine named after Vernadsky. Foundation 86, No. 14.

Pankova ,E.V., Naumenko, V. (1998) Ukrainian Historical Journal, 136 p.

Shovkunenko, O., Emphasis, I. Blumina (1994) Kyiv: Art, 168 p