РОЛЬ ЕКОМИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
PDF

Ключові слова

мистецтво
екомистецтво
культура
екологія
екологічна свідомість

Як цитувати

Антипіна , Н. (2019). РОЛЬ ЕКОМИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ. Молодий вчений, 11 (75), 830-832. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-175

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування екомистецтва як окремого напряму творчої діяльності. Мистецтво охарактеризовано як форма суспільного буття, що полягає у формуванні ціннісних орієнтирів суспільства на кожному з етапів його розвитку. Сьогодення створює умови для появи нового напряму в мистецтві, який буде стимулювати суспільство до роздумів про життя планети. Представлено аналіз теоретичних здобутків науковців та практиків щодо визначення ролі і місця екомистецтва в просторі сучасної культури. Здійснено спробу узагальнення глобальних екологічних викликів, що «сприяли» появі мистецьких творів означеного напряму. За результатами вивчення світових та вітчизняних зразків екомистецтва виявлено різноманітність засобів впливу екомистецтва на формування суспільної свідомості.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-175
PDF

Посилання

Arendt P. Can artists save the world? The Guardian. 2009. URL: https://www.theguardian.com/culture/2009/jul/05/can-artists-save-the-world.

Tugend A. Can Art Help Save the Planet? The New York Times. 2019. URL: https://www.nytimes.com/2019/03/12/arts/art-climate-change.html.

Soloviy V. When science is not enough, could arts save the planet? Sustainability Times. 2018. URL: https://www.sustainability-times.com/expert-opinions/when-science-is-not-enough-could-arts-save-the-planet/

Eco-Art: Sculptures to save the Planet the Sculpture park. 2019. URL: https://www.thesculpturepark.com/eco-art/.

Cape Farewell changes the way we think about climate change URL: https://capefarewell.com/about.html.

The Art of Beeing Tackling the extinction crisis one wall at a time URL: http://louismasai.com/projects/the-art-of-beeing/.

Людина на повідку та дівчина-Земля, яку вбивають: у Вінниці відбулася виставка-перформанс «Обличчя людства». Veжа. 2019. URL: https://vezha.vn.ua/lyudyna-na-povidku-ta-divchyna-zemlya-yaku-vbyvayut-u-vinnytsi-vidbulasya-vystavka-performans-oblychchya-lyudstva-fotoreportazh/.

Н. Філяніна Екологічна естетика. Осягнення екологічних криз в антропологічному вимірі. Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди «Філософія». 2014. №43. С. 189–202.

Левченко В.В. Філософсько-психологічні аспекти дослідження екологічного мислення Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. 2014. №1. С. 212–218. Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Arendt, P. (2009). Can artists save the world? The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/culture/2009/jul/05/can-artists-save-the-world.

Tugend, A. (2019). Can Art Help Save the Planet? The New York Times. Available at: https://www.nytimes.com/2019/03/12/arts/art-climate-change.html.

Soloviy, V. (2018). When science is not enough, could arts save the planet? Sustainability Times. Available at: https://www.sustainability-times.com/expert-opinions/when-science-is-not-enough-could-arts-save-the-planet/

(2019) Eco-Art: Sculptures to save the Planet the Sculpture park. Available at: https://www.thesculpturepark.com/eco-art/.

Cape Farewell changes the way we think about climate change. Available at: https://capefarewell.com/about.html.

The Art of Beeing Tackling the extinction crisis one wall at a time. Available at: http://louismasai.com/projects/the-art-of-beeing/.

(2019) Liudyna na povidku ta divchyna-Zemlia, yaku vbyvaiut: u Vinnytsi vidbulasia vystavka-performans «Oblychchia liudstva» [A man on a leash and a girl-Earth being killed: an exhibition-performance "The Face of Humanity" was held in Vinnitsa]. Vezhа. Availeble at: https://vezha.vn.ua/lyudyna-na-povidku-ta-divchyna-zemlya-yaku-vbyvayut-u-vinnytsi-vidbulasya-vystavka-performans-oblychchya-lyudstva-fotoreportazh/.

Filianina, N. (2014). Ekolohichna estetyka. Osiahnennia ekolohichnykh kryz v antropolohichnomu vymiri [Ecological aesthetics. Understanding of ecological crises in anthropological dimension]. Visnyk KhNPU imeni H.S.Skovorody «Filosofiia», no. 43, pp. 189–202.

Levchenko, V.V. (2014). Filosofsko-psykholohichni aspekty doslidzhennia ekolohichnoho myslennia [Philosophical and psychological aspects of the study of environmental thinking]. Teoretychni i prykladni problemy psykholohii: zbirnyk nauk. prats SNU im. V. Dalia, no. 1, pp. 212–218.