МЕДІАТЕКА ЯК НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПРОСТІР
PDF

Ключові слова

інтерактивний простір
медіатека
науково-освітній простір

Як цитувати

Хрущ , С. (2019). МЕДІАТЕКА ЯК НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПРОСТІР. Молодий вчений, 11 (75), 821-823. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-173

Анотація

Розглянуто особливості функціонування сучасних світових медіатек, їхнє призначення, структуру та роль у формуванні сучасного суспільства. Приділено особливу увагу трансформації українських бібліотек і створенню на їхній базі навчально-освітніх медійних центрів. Проаналізовано проблему впливу віртуалізації на формування культурних цінностей молоді та використання інформаційних технологій у створенні медіатек як для навчання, так і для організації концептуально нового підходу в організації доступу до літературного фонду бібліотек.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-173
PDF

Посилання

Бабуров В. Раздвигая границы. Медиатека – шаг в новое информационное пространство. Библиотечное дело. 2007. № 1. С. 34–35.

Воскобойнікова-Гузєва О. Наукова бібліотека XXI століття в європейському соціокультурному вимірі. Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2010. Вип. 5. С. 173–177.

Давидова І.О. Сучасний стан цифрової модернізації бібліотек України. Молодий вчений. 2018. Вип. 11(2). С. 1001–1005.

Зуева Е.М. Библиотека-медиатека (библиотечный мультимедиа-центр). Медиатека и мир. 2009. № 1. С. 18–21.

Медиатека. Учиться на собственный манер. URL: https://www.goethe.de/ins/de/ru/kuv/med.html (дата обращения: 25.11.2019).

Медіатека – простір для навчання й обміну думками. URL: https://studway.com.ua/mediateka/ (дата звернення: 26.11.2019).

Мироненко В.П. Медіатека – «сучасна бібліотека». Приклади закордонних бібліотечно-інформаційних центрів. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. 2009. № 9. С. 49–58.

Почепцов Г.Г. Від людини розумної до людини розслабленої. Як на наших очах відбувається трансформація людства. URL: https://www.academia.edu/39331632/Від_людини_розумної_до_людини_розслабленої._Як_на_наших_очах_відбувається_трансформація_людства?auto=download (дата звернення: 25.11.2019).

Соловяненко Д. Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління. Бібліотечний вісник. 2007. № 5. С. 10–20.

Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Понедельник начинается в субботу. Москва : АСТ. 1965. 320 с.

Юмашева Ю.Ю. Медиатека-библиотека. Библиотековедение: Научно-практический журнал. 2004. № 5. С. 51–56.

Baburov, V. (2007). Pushing the Borders: Media Library is a step into a new information space. Library Affairs, 1, 34–35. (in Russian)

Voskoboinikova-Guzeva, О. (2010). Scientific library of the 21st century in the European socio-cultural dimension. Bulletin of the University of Lviv. Series: Book Science, Library Science and Information Technology, 5, 173–177. (in Ukrainian)

Davydova, I. (2018). The current state of digital modernization of libraries of Ukraine. Young Scientist, 11 (2), 1001–1005. (in Ukrainian)

Zueva, Е. (2009). Media Library (Library Multimedia Center). Media Library and the World, 1, 18–21. [(in Russian)

Media library. Learn in your own way (2017). Retrieved from https://www.goethe.de/ins/de/ru/kuv/med.html (in Russian)

Media library is a space for learning and sharing (2014). Retrieved from https://studway.com.ua/mediateka/ (in Ukrainian)

Myronenko, V. (2009). Media Library is a «modern library». Examples of foreign library and information centers. Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts. Art Studies. Architecture, 9, 49–58. (in Ukrainian)

Pochepcov, G. (2019). From a reasonable person to a relaxed person. How in our eyes is the transformation of humanity. Retrieved from https://www.academia.edu/39331632/Від_людини_розумної_до_людини_розслабленої._Як_на_наших_очах_відбувається_трансформація_людства?auto=download (in Ukrainian)

Solovyanenko, D. (2007). Library-2.0: second generation library concept. Library Bulletin, 5, 10–20. (in Ukrainian)

Strugackiy, A.N., & Strugackiy, B.N. (1965). Monday begins on Saturday. Moscow: AST. (in Russian)

Yumasheva, Yu. (2004). Media Library-Library. Library Science: Scientific and Practical Journal, 5, 51–56. (in Russian)