ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
PDF

Ключові слова

державно-приватне партнерство
державний сектор
співпраця
інвестиції
механізми розвитку ДПП
суспільство
потреби
інтереси

Як цитувати

Комарницька , Г., & Кушвара , Н. (2019). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 813-816. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-171

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних проблем розвитку державно-приватного партнерства (далі – ДПП) в Україні. На сьогодні активізація державно-приватного партнерства в Україні є однією із головних завдань національних програм розвитку, що сприяє взаємодії держави та приватного бізнесу. Актуальність теми статті визначається об'єктивною необхідністю комплексного аналізу і теоретичного осмислення проблем, пов’язаних з інте-нсифікацією розвитку інституту ДПП в Україні, а також обґрунтування мето-дики активізації залучення приватного бізнесу до реалізації інвестиційних проектів масштабного характеру, які б сприяли інноваційному розвитку кра-їни. У даній статті висвітлено сутність і значення державно-приватного парт-нерства, особливості співпраці бізнесу та держави. Визначено найголовніші проблеми,що стримують розвиток державно-приватного партнерства. За-пропоновано основні шляхи для вдосконалення державно-приватного парт-нерства в Україні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-171
PDF

Посилання

Біла І.С. Світовий досвід державно-приватного парт-нерства. Економіка та управління національним господарством. 2018. № 21. С. 126–129. (дата звернення: 28.11.2019).

Ліснича В.М. Структурні засоби реалізації державно-приватного партнерства в постмодерній державі: зарубіжний до-свід. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1352 (дата звер-нення: 28.11.2019)

Філіпова Н.В. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні. Чернігівський науко-вий часопис. Серія 1. Економіка і управління. 2015. №1. С. 57–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2015_1_9 (дата звер-нення: 28.11.2019).

Апаров А.М. Державно-приватне партнерство як осо-блива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 4. С. 27–35. (дата звернення: 28.11.2019).

Маковська К.Л. Розвиток державно-приватного парт-нерства в Україні: проблеми і перспективи. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/83143988.pdf (дата звернення: 28.11.2019)

Дмитриченко Л., Брайловський І. Європейські орієн-тири розвитку державно-приватного партнерства в Україні. Віс-ник Тернопільського національного економічного університету. 2014. № 4. С. 122–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2014_4_14. (дата звернення: 28.11.2019).

Буквич А.А. ДПП в Україні: пореформуємо? Юридич-на газета. 2017. URL: http://www.kuluar.com.ua/2017/03/13/dpp-v-ukrajini-poreformujemo/ (дата звернення: 28.11.2019).

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17. (дата звернення: 28.11.2019).

Степанова О.В. Інституційні механізми розвитку дер-жавно-приватного партнерства в Україні. Ефективна економіка. 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1227 (да-та звернення: 28.11.2019).

Bila, І.S. (2018). Svitovii dosvid derzhavno-pryvatnoho partnerstva [World experience of public-private partnership]. Ekonomika ta upravlinnya natsionalnym hospodarstvom, vol. 21, pp. 126–129. (accessed 28 Nov 2019).

Lisnycha, V.M. (2018). Strukturni zasoby realizatsiyi derzhavno-pryvatnoho partnerstva v postmodernii derzhavi [Structural measures for implementation of the state-private partnership in the postmodern state]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok.2018.№ 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1352 (accessed 28 Nov 2019).

Filipova, N.B. (2015). Problemy ta perspektyvy rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini [Problems and prospects of public-private partnership development in Ukraine]. Chernihivskii naukovyi chasopys. Seriya 1. Ekonomika ta upravlinnya, vol. 1, pp. 57–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2015_1_9 (accessed 28 Nov 2019).

Aparov, A.M. (2015). Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak osoblyva pravova forma [Public-private partnership as a special legal form of cooperation between the state and private business]. Zovnishnya torhivlya: economika, finansy, vol. 4, pp. 27–35. (accessed 28 Nov 2019).

Makovska, K.L. (2017). Rozvytok derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini : problemy ta perspektyvy [Public Private Partnership Development in Ukraine: Challenges and Prospects]. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/83143988.pdf (accessed 28 Nov 2019).

Dmytrychenko, L., & Brailovskyi, I. (2014). Yevropeiski oriyentyry rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini [European guidelines for the development of public-private partnership in Ukraine]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 4, pp. 122–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2014_4_14. (accessed 28 Nov 2019).

Bukvych, A.A. (2017). DPP v Ukraini: poreformuyemo? [PPP in Ukraine: will we reform?]. Yurydychna hazeta. URL: http://www.kuluar.com.ua/2017/03/13/dpp-v-ukrajini-poreformujemo/ (accessed 28 Nov 2019).

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrainy (01.07.2010), vol. 2404-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17. (accessed 28 Nov 2019).

Stepanova, O.V. (2012). Instytutsiini mechanizmy rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini [Institutional mechanisms for the development of public-private partnership in Ukraine]. Efektyvna ekonomika. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1227 (accessed 28 Nov 2019).