УПРАВЛІНСЬКА ДОКТРИНА ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРСОНАЛУ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ: ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ
PDF

Ключові слова

корпоративна культури
професійна компетентність
державні службовці
вітчизняний та зарубіжний досвід

Як цитувати

Карпінський , Б., & Кметь, С. (2019). УПРАВЛІНСЬКА ДОКТРИНА ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРСОНАЛУ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ: ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ . Молодий вчений, 11 (75), 809-812. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-170

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання щодо управлінської доктрини формування корпоративної культури персоналу в державних органах. Поступово в державних органах починається формуватися нова культура та новий стиль роботи органів державної влади, орієнтованих на підвищення ефективності й покращення своєї діяльності. Мова йде переважно про цінності та культурні чинники, а не за бюрократичні правила й норми. Досліджено проблеми та перешкоди ефективного розвитку корпоративних цінностей та культурних домінант. Корпоративна культура виступає як інструмент підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб. На основі аналізу досвіду європейських країн, сучасних тенденцій в економічній науці та кращих вітчизняних і зарубіжних практик підготовлено пропозиції щодо перспектив розвитку корпоративної культури персоналу в умовах модернізації державного управління в Україні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-170
PDF

Посилання

Аверин А.В. Социально-экономические основания развития современной корпоративной культуры, Сборник статей «Век книги – 3», Москва-Ставрополь, 2005. С. 12–14.

Андреева О.Д. Технологии корпоративной культуры, 2007. 309 с.

Досвід професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / за ред. Т.В. Мотренка, С.М. Серьогіна, 2010. 235 с.

Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI. / Верховна Рада України.

Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI. / Верховна Рада України.

Про правила етичної поведінки: Закон України від 17 травня 2012 року № 4722-VI. / Верховна Рада України.

Захарчин Г.М. Корпоративна культура : навчальний посібник / ред.: Г.М. Захарчин, Львів, 2011. 344 с.

Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта інвестиційного зростання. Монографія. Львів : Колір ПРО, 2018. 480 с. (Серія «Держава і стратегіологія»).

Карпінський Б.А. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території. Монографія. Львів : Колір ПРО, 2017. 116 с. (Серія «Держава і стратегіологія»).

Лепейко Т. І., Лукашев С.В., Миронова О.М. Організаційна поведінка : навчальний посібник, 2013. 156 с.

Серьогін С.М., Антонова О.В., Хожило І.І., Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід : монографія / за ред. проф. С.М. Серьогіна, 2007. 290 с.

Наказ Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384.

Понеділко В.Г. Підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів: теорія і практика (Особливості організації та методичного забезпечення навчального процесу у системі підвищення кваліфікації управлінських кадрів) : навч. посіб., Запоріжжя, 2007. 294 с.

Семикіна М.В. Феномен корпоративної культури в системі соціальних важелів якісного розвитку трудового потенціалу. Управління економікою: теорія та практика. Другі Чумаченківські читання: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки пром.-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), Л.Г. Червова та ін. Донецьк, 2013. С. 343–353.

Толкованов В. Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях: українська практика та європейський досвід. Київ, 2008. 212 с.

Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки: Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45 / Президент України. 2012.

Averyn, A.V. (2005). Sotsyalno-Ekonomycheskye Osnovanyia Razvytyia Sovremennoi Korporatyvnoi Kultury [Socio-economic bases of development of modern corporate culture]. Moskva-Stavropol : «Vek knyhy – 3», pp. 12–14.

Andreeva, O.D. (2007). Tekhnolohyy korporatyvnoi kultury [Corporate Culture Technologies], 309 p.

Motrenka, T.V., & Serohina, S.M. (2010). Dosvid profesiinoi pidhotovky derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Experience in training civil servants and local government officials]. DRIDU NADU, 235 p.

Zakon Ukrainy (2011). «Pro derzhavnu sluzhbu» [«About the Civil Service»] № 4050-VI.

Zakon Ukrainy (2011). «Pro zasady zapobihannia i protydii koruptsii» [«On the Principles of Preventing and Combating Corruption»] № 3206-VI.

Zakon Ukrainy (2012). «Pro pravyla etychnoi povedinky» [«On the rules of ethical behavior»] № 4722-VI.

Zakharchyn, H.M. (2011). Korporatyvna kultura : navchalnyi posibnyk [Corporate culture: a textbook]. Novyi svit, 344 p.

Karpinskyi, B.A. (2018). Derzhavotvorchyi patriotyzm natsii: podatkova dominanta investytsiinoho zrostannia. Monohrafiia [National patriotism of the nation: the tax dominance of investment growth]. Lviv, 480 p. (Seriia «Derzhava i stratehiolohiia»).

Karpinskyi, B.A. (2017). Nehatyvna synerhichnist: proiav u finansovii produktyvnosti terytorii. Monohrafiia [Negative synergies: a manifestation of the financial productivity of the territory]. Lviv, 116 p. (Seriia „Derzhava i stratehiolohiia”).

Lepeiko, T.I., Lukashev, S.V., & Myronova, O.M. (2013). Orhanizatsiina povedinka : navchalnyi posibnyk [Organizational Behavior: A Textbook]. KhNEU, 156 p.

Serohin, S.M., Antonova, O.V., Khozhylo, I.I. ta in.; za zah. nauk. red. prof. S.M. Serohina (2007). Moralno-etychni zasady rozvytku derzhavnoi sluzhby Ukrainy: yevropeiskyi ta vitchyznianyi dosvid : monohrafiia [Moral and ethical principles of civil service development in Ukraine: European and national experience]. DRIDU NADU, 290 p.

Nakaz Holovnoho upravlinnia derzhavnoi sluzhby Ukrainy vid 4 serpnia 2010 roku № 214 «Pro zatverdzhennia Zahalnykh pravyl povedinky derzhavnoho sluzhbovtsia», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 11 lystopada 2010 roku za № 1089/18384.

Ponedilko, V.H. (2007). Pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavno-upravlinskykh kadriv: teoriia i praktyka [Improvement of the skills of public-administrative personnel: theory and practice] (Osoblyvosti orhanizatsii ta metodychnoho zabezpechennia navchalnoho protsesu u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii upravlinskykh kadriv), Drukarskyi svit, 294 p.

Semykina, M.V. (2013). Fenomen korporatyvnoi kultury v systemi sotsialnykh vazheliv yakisnoho rozvytku trudovoho potentsialu [The phenomenon of corporate culture in the system of social levers of qualitative development of labor potential]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka. Donetsk, pp. 343 –353.

Tolkovanov, V. (2008). Vprovadzhennia standartiv publichnoi etyky na mistsevomu i rehionalnomu rivniakh: ukrainska praktyka ta yevropeiskyi dosvid [Implementation of Public Ethics Standards at Local and Regional Levels: Ukrainian Practice and European Experience]. Kyiv : «Kramar», 212 p.

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 1 liutoho 2012 roku № 45 «Pro Stratehiiu derzhavnoi kadrovoi polityky na 2012 – 2020 roky».