МОТИВАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКТРИНИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІВ
PDF

Ключові слова

мотивація
управлінська доктрина
державотворчий патріотизм нації
мотиваційний механізм публічного управління
мотиваційні можливості
органи публічного управління та місцевого самоврядування

Як цитувати

Карпінський, Б., Гасюк, Р., & Базар, С. (2019). МОТИВАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКТРИНИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІВ. Молодий вчений, 11 (75), 804-808. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-169

Анотація

У статті розглянуто та деталізовано наукові підходи щодо удосконалення системи мотивації як сучасного концепту управлінської доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі публічних органів. Досліджено і визначено основні проблемні аспекти діагностики факторів мотивації державних службовців. Доведено необхідність формування мотиваційного механізму публічного управління для досягнення оптимальних результатів в інтересах соціально-економічного розвитку території. Базисом пропонованого механізму стає застосування інтегрального підходу до виділення й реалізації мотиваційних можливостей в органах публічного управління та місцевого самоврядування з врахуванням парадигми державотворчого патріотизму нації. Виділено проблемні питання проведення адміністративної реформи, яка призводить як до скорочення чисельності працівників в органах публічного управління, так і до змін у мотиваційній складовій праці в даних органах.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-169
PDF

Посилання

Артеменко Л.В. Мотиваційний механізм у державному управлінні: поняття та структура. Збірник наукових праць НАДУ. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2004. № 1. С. 98–109.

Артим І.І. Факторно-критеріальний підхід до оцінки ефективності державного управління. Ефективність державного управління: збірник наукових праць. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2003. № 3. С. 21–26.

Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта. Монографія. Львів : Колір ПРО, 2016. 534 с. (Серія «Держава і стратегіологія»).

Карпінський Б.А. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території. Монографія. Львів : Колір ПРО, 2017. 116 с. (Серія «Держава і стратегіологія»).

Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Карпінська О.Б. Ділове адміністрування : навчальний посібник / За ред. професора Б.А. Карпінського. Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. 412 с. (Серія «Держава і управління»).

Нечосіна О. Застосування різних типів мотивації в популістському управлінському впливі. Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. Одеса : ОРІДУ УАДУ. 2002. № 90. С. 159–167.

Поліщук Н. Актуальні питання щодо діагностики факторів мотивації державних службовців. Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. Одеса : ОРІДУ НАДУ. 2006. Вип. 3 (27). С. 248–253.

Artemenko, L.V. (2004). Motyvacijnyj mekhanizm u derzhavnomu upravlinni: ponjattja ta struktura [Motivational mechanism in the public administration: concept and structure]. Zbirnyk naukovykh prac NADU. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU, no. 1, pp. 98–109.

Artym, I.I. (2003). Faktorno-kryterialjnyj pidkhid do ocinky efektyvnosti derzhavnogho upravlinnja [Factor and criterion approach to assessment of efficiency of state management]. Efektyvnist derzhavnogho upravlinnja: zbirnyk naukovykh prac. Lviv: LRIDU NADU, no. 3, pp. 21–26.

Karpinskyj, B.A. (2016). Derzhavotvorchyj patriotyzm naciji: podatkova dominantа [State-creative patriotism of nation: dominant of investment growth]. Lviv: Kolir PRO. (Serija «Derzhava i strateghiolohija»). (in Ukrainian)

Karpinskyj, B.A. (2017). Neghatyvna synerghichnist: projav u finansovij produktyvnosti terytoriji [Negative sinergit: evidence of the financial performance of the territory]. Lviv : Kolir PRO. (Serija „Derzhava i strateghiolohija”). (in Ukrainian)

Karpinskyj, B.A., Hasiuk, R.V., & Karpinska, O.B. (2018). Dilove administruvannja [Business administration]. Za red. profesora B. A. Karpinskoho. Lviv: GhALYCh-PRES. (Serija «Derzhava i upravlinnja»). (in Ukrainian)

Nechosina, O. (2002). Zastosuvannja riznykh typiv motyvaciji v populistsjkomu upravlinsjkomu vplyvi [The use of different types of motivation in populist management impact]. Aktualjni problemy derzhavnogho upravlinnja: zbirnyk naukovykh prac. Odesa: ORIDU UADU, no. 90, pp. 159–167.

Polishhuk, N. (2006). Aktualjni pytannja shhodo diaghnostyky faktoriv motyvaciji derzhavnykh sluzhbovciv [Topical issues of diagnostics of factors of motivation of civil servants]. Aktualjni problemy derzhavnogho upravlinnja: zbirnyk naukovykh prac. Odesa: ORIDU NADU, vol. 3 (27), pp. 248–253.