КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР В УПРАВЛІННІ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
PDF

Ключові слова

громада
комунікація
діджиталізація
інтернет
веб-сайт
електронне врядування
публічна бібліотека

Як цитувати

Герасименко , О., & Семен, І. (2019). КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР В УПРАВЛІННІ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. Молодий вчений, 11 (75), 800-803. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-168

Анотація

Розвиток комунікації сьогодні надважливий у житті сучасної людини. Використання окремих або усіх засобів масової комунікації є передовим кроком для розвитку активного соціуму. Люди, споживаючи інформацію, навчаються аналізувати її на предмет об’єктивності й нейтральності. Сьогодні в об’єднаних територіальних громадах активно розвивається публічність у соціальних мережах, відкритість на інтернет-сайтах та в газетах, а також загалом створюється певна концепція комунікації громади із засобами масової інформації. У статті розкривається зміст комунікації новостворених об’єднаних територіальних громад, постають комунікативні завдання територіальної громади у процесі здійснення її самостійної діяльності в мережі Інтернет. Також розглядаються питання формування та реалізації державної інформаційної політики, створення інформаційного суспільства, виробництва інформаційних продуктів і послуг.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-168
PDF

Посилання

Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. : Вид. Паливода А.В., 2008. С. 40–43.

Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні». URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80 (дата звернення: 29.10.2019).

Електронне урядування у територіальних громадах: збірник матеріалів Полтава, 2013. URL: http://www.esoc.org.ua/attachments/article/83/Книга%20e-урядування.pdf (дата звернення: 2.11.2019).

Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування. Посібник для муніципальних посадовців. Івано-Франківськ : ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи», 2009. С. 40–43.

Комунікації. Онлайн підручник для студентів, 2015-2019. URL: https://stud.com.ua/31819/menedzhment/komunikatsiya (дата звернення: 3.11.2019).

Кузнецова О. Д. Основи масової комунікації : навч. посіб. Львів : Ред.-видавн. відділ Львів. ун-ту. С. 47–56.

Лопушинський І. Електронна демократія та електронне урядування: досвід для України. 2011. № 2(6). С. 60–68. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/putp/20112/doc/2/03.pdf (дата звернення: 28.10.2019).

Луговий В.І. Десять років становлення (досвід досліджень, розробок і впроваджень у сфері державного управління). Вид-во НАДУ, 2005. С. 156–179.

Терещенко Д.А. Організаційно-правове забезпечення комунікативної діяльності місцевих органів влади, 2009. 20 с.

Palivoda, A.V. (2008). Konstytutsiia Ukrainy: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. [Constitution of Ukraine: Legislation in force as amended], pp. 40–43.

Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini» [Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the Concept of Development of E-Governance in Ukraine». URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80 (accessed: 29.10.2019).

Collection of materials Poltava (2013). Elektronne uriaduvannia u terytorialnykh hromadakh [EGovernment in Territorial Communities], URL: http://www.esoc.org.ua/attachments/article/83/Книга%20e-урядування.pdf (accessed: 02.11.2019).

Private Initiative Development Agency (2009). Informatsiina vidkrytist orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Information openness of local self-government bodies]. Ivano-Frankivsk, pp. 40–43.

Online tutorial for students (2015-2019). Komunikatsii [Communications], URL: https://stud.com.ua/31819/menedzhment/komunikatsiya (accessed: 3.11.2019).

Kuznetsova, O.D. (2010). Osnovy masovoi komunikatsii: [Fundamentals of Mass Communication] : A Textbook. Lviv, pp. 47–56.

Lopushynskyi, I. (2011). Elektronna demokratiia ta elektronne uriaduvannia: dosvid dlia Ukrainy. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka [E-democracy and e-Governance: An Experience for Ukraine]. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/putp/20112/doc/2/03.pdf (accessed: 28.10.2019).

Luhovyi, V. I.(2005). Desiat rokiv stanovlennia (dosvid doslidzhen, rozrobok i vprovadzhen u sferi derzhavnoho upravlinnia) [Ten years of formation (experience of research, development and implementation in public administration)], pp. 156–179.

Tereshchenko, D.A. (2009). Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia komunikatyvnoi diialnosti mistsevykh orhaniv vlady [Organizational and Legal Support of Communication Activities of Local Authorities], 20 p.