ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ МИСЛИТЕЛІВ ХІХ-ХХ СТ. ВИКЛАДАЧАМИ КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА У 60-70 РР. ХХ СТ.
PDF

Ключові слова

Київська філософська школа
марксистсько-ленінська філософія
історія української філософії
філософський ревізіонізм
радянська філософія

Як цитувати

Ярмоліцька, Н. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ МИСЛИТЕЛІВ ХІХ-ХХ СТ. ВИКЛАДАЧАМИ КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА У 60-70 РР. ХХ СТ. Молодий вчений, 11 (75), 782-788. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-165

Анотація

У статті проаналізовано філософські дослідження викладачів Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка періоду радянської доби. Головний акцент зроблено на дослідженні київської філософської традиції в 60-70 рр. ХХ ст., здійснено спробу окреслити проблематику та з’ясувати специфіку Київської філософської школи цього періоду для відтворення цілісної картини розвитку української філософії. Встановлено, що викладачі Київського університету намагались об’єктивно висвітлювати вітчизняну філософську та соціально-політичну думку, досліджували праці українських мислителів минулого, які розробляли філософські проблеми природознавства, гносеології, наукового пізнання. Також було встановлено, що наукові розвідки київських філософів стосувались філософського теїзму, досліджувалась ідеологія українського націоналізму (переважно це була його критика). Незважаючи на часи панування партійних ідеологічних меж, викладачам Київського державного університету вдалось відкрити нові сторінки в освоєнні вітчизняної філософської традиції.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-165
PDF

Посилання

Конверський А.Є., Бичко І.В., Огородник І.В. Філософська думка у Київському університеті: історія і сучасність. За заг. ред. проф. А.Є. Конверського. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 336 с.

Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Київ : Вища школа : Т-во «Знання», 1999. 543 с.

Пашкова А.А. Философская мысль в Киевском университете в дооктябрьский период. Философские науки. 1984. № 5. С. 101–108.

Пашкова А.А. Мировоззрение П.А.Грабовского: автореф. дис. на соискание уч. степени кандидата филос. наук. Київ, 1955. 15 с.

Пашкова А. Світогляд П.А.Грабовського. Київ : Вид-во Політичної літератури України, 1964. 78 с.

Дмитриченко В.С. Нариси з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР доби феодалізму. Київ : Вид-во Київського університету, 1961. 159 с.

Дмитриченко В.С. Общественно-политические и философские взгляды Я.П. Козельского : автореф. дис. на соискание уч. степени кандидата филос. наук. Київ, 1955. 22 с.

Дмитриченко В.С., Рудько М.П. Соціалістичні погляди М.П.Драгоманова в період демократичного піднесення 70-х років ХІХ ст. Український історичний журнал. 1966. № 9. С. 36–45.

Сундирєва М.І. З історії боротьби матеріалізму з ідеалізмом у вітчизняному природознавстві ХІХ ст. Київ : Вид-во Київського університету, 1964. 143 с.

Загороднюк П.О. Філософська дискусія наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. та деякі питання боротьби комуністичної партії проти філософського ревізіонізму на Україні. Вісник Київського університету. Серія Історія. Київ, 1962. Вип. 2. № 5. С. 71–81.

Загороднюк П.А. Борьба за ленинское философское наследие на Украине (20-ые – начало 30-х гг. ХХ в. : автореф. дис. на соискание уч. степени кандидата филос. наук. Киев, 1965. 18 с.

Загороднюк П.А., Левинский Г.А. Критика идеологии украинского буржуазного национализма (20-30-е гг.). Проблемы философии. Из истории развития философской мысли на Украине. Киев : Из-во при Киевском государственном университете издательского объединения «Вища школа», 1982. Вып. 56. С. 47–53.

Konverskyj, A.Ye., Bychko, I.V., & Ogorodnyk, I.V. (2005). Filosofska dumka u Kyyivskomu universyteti: istoriya i suchasnist [Philosophical Thought at Kyiv University: History and Modernity]. Za zag. red. prof. A.Ye. Konverskogo. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury, 336 p. (in Ukrainian)

Ohorodnyk, I.V., Ohorodnyk, V.V. (1999). Istoriia filosofskoi dumky v Ukraini [History of philosophical thought in Ukraine]. Kyiv: Vyshcha shkola: T-vo «Znannia», 543 р. (in Ukrainian)

Pashkova, A.A. (1984). Filosofskaya mysl' v Kievskom universitete v dooktyabr'skij period [Philosophical thought at Kiev University in the pre-October period]. Filosofskie nauki, no. 5, рр. 101–108.

Pashkova, A.A. (1955). Mirovozzrenie P.A.Grabovskogo [The worldview of P.A. Grabovsky]: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kandidata filos. nauk. Kyiv, 15 р.

Pashkova, A. (1964). Svitohliad P.A.Hrabovskoho [Worldview PA Grabovsky]. Kyiv: Vyd-vo Politychnoi literatury Ukrainy, 78 р. (in Ukrainian)

Dmytrychenko, V.S. (1961). Narysy z istorii suspilno-politychnoi ta filosofskoi dumky narodiv SRSR doby feodalizmu [Essays on the History of Socio-Political and Philosophical Thought of the Peoples of the USSR during the Feudalism]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, 159 р.

Dmitrichenko, V.S. (1955). Obshchestvenno-politicheskie i filosofskie vzglyady Ya.P. Kozel'skogo [Socio-political and philosophical views of J.P. Kozelsky]: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kandidata filos. nauk. Kyiv, 22 р.

Dmytrychenko, V.S., & Rudko, M.P. (1966). Sotsialistychni pohliady M.P.Drahomanova v period demokratychnoho pidnesennia 70-kh rokiv ХІХ st. [M.P. Drahomanov's socialist views in the period of the democratic uprising of the 1970 s.]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, no. 9, рр. 36–45.

Sundyrieva, M.I. (1964). Z istorii borotby materializmu z idealizmom u vitchyznianomu pryrodoznavstvi ХІХ st. [From the history of the struggle of materialism with idealism in the natural science of the nineteenth century]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, 143 р. (in Ukrainian)

Zahorodniuk, P.O. (1962). Filosofska dyskusiia naprykintsi 20-kh – na pochatku 30-kh rr. ta deiaki pytannia borotby komunistychnoi partii proty filosofskoho revizionizmu na Ukraini [Philosophical discussion in the late 20's – early 30's and some issues of the Communist Party's struggle against philosophical revisionism in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho universytetu. Seriia Istoriia, no. 5 (2), рр. 71–81.

Zagorodnyuk, P.A. (1965). Bor'ba za leninskoe filosofskoe nasledie na Ukraine (20-ye – nachalo 30-h gg. ХХ v. [The struggle for Lenin's philosophical heritage in Ukraine (20-s - early 30-s. XX century]: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kandidata filos. nauk. Kyiv, 18 р.

Zagorodnyuk, P.A., & Levinskij, G.A. (1982). Kritika ideologii ukrainskogo burzhuaznogo nacionalizma (20-30-e gg.) [Criticism of the ideology of Ukrainian bourgeois nationalism (20-30-s)]. Problemy filosofii. Iz istorii razvitiya filosofskoj mysli na Ukraine. Kyiv: Iz-vo pri Kievskom gosudarstvennom universitete izdatel'skogo obedineniya «Vishcha shkola», no. 56, рр. 47–53.