ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА МОВЛЕННЯ І МИСЛЕННЯ
PDF

Ключові слова

мова
парадигма слова і думки
мовлення і мислення
людиноцентрична парадигма
мовно-мислительна особистість
діалог
комунікація в соціумі

Як цитувати

Шпачинський, І., & Корнієнко , М. (2019). ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА МОВЛЕННЯ І МИСЛЕННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 778-781. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-164

Анотація

У статті розкриваються деякі взаємозв’язки між мисленням і мовленням, вплив їх на розвиток особистості, її соціальну та особистісну культуру. Підкреслюється людиноцентричний характер досліджуваної проблеми, мовлення розглядається як особлива форма мислення суб’єкта і водночас засіб цілеспрямованого впливу на співрозмовника. Мислення розглядається як психічний акт особистості, що передбачає психічний характер мовлення, і дає привід говорити про лінгвопсихологічні чинники мови і думки. Зв’язок мислення і мовлення є основою активної пізнавально-творчої діяльності учасників спілкування. Людиноцентрична парадигма мовлення і мислення зумовлює формування мовно-мислительної особистості, здатної до самовизначення та пізнання об’єктивної дійсності. Слово як потужний енергетичний потенціал, забезпечує належний вплив на іншу людину чи суспільство загалом.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-164
PDF

Посилання

Бацевич Ф.С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень : підручник. Київ : ВЦ «Академія», 2008. 240 с.

Будянський В.І., Будянський Д.В. Мистецтво слова : навч. посібник. Суми : Вид-во «Корпункт», 2001. 196 с.

Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична неперервність. Неперервна професійна освіта : теорія і практика. 2001. Вип. 1. С. 73–85.

Калиновский С. Из «Философского курса…». Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н.П. Калениченко. Москва : Педагогика, 1988. С. 123–127.

Ткачук О.М. Наратологічний словник. Тернопіль : Астон, 2002. 173 с.

Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: проблема людини та її меж / під ред. Н. Хамітова : навч. посіб. Київ : Наукова думка, 2000. 273 с.

Юркевич П.Д. Идея // Философские произведения // сост. и подг. текста А.И. Абрамова и И.В. Борисовой. Вступ. ст. и прим. А.И. Абрамова. Москва : Изд-во «Правда», 1990. 672 с.

Batsevych, F.S. (2008). Filosofiia movy: Istoriia linhvofilosofskykh uchen: pidruchnyk [Philosophy of Language: a History of Linguistic and Philosophical Disciples: a textbook]. Kyiv : VTS «Akademiia», 240 p.

Budianskyi, V.I., & Budianskyi, D.V. (2001). Mystetstvo slova: navch. posibnyk [Art of the word: teach. manual]. Sumy : Vyd-vo «Korpunkt», 196 p.

Ziaziun, I.A. (2001). Tekhnolohizatsiia osvity yak istorychna neperervnist [Technologizing of education as a historical continuity]. Neperervna profesiina osvita : teoriia i praktyka, vyp. 1, pp. 73–85.

Kalynovskyi, S., sost. N.P. Kalenychenko (1988). Іz «Fylosofskoho kursa…». Antolohyia pedahohycheskoi mуslі Ukraynskoi SSR [From the "Philosophical Course ...". Anthology of pedagogical thought of the Ukrainian SSR]. Moscow : Pedahohyka, pp. 123–127.

Tkachuk, O.M. (2002). Naratolohichnyi slovnyk [Narratological dictionary]. Ternopil : Aston, 173 p.

Khamitov, N., Harmash, L., Krylova, S., pid red. N. Khamitova (2000). Istoriia filosofii: problema liudyny ta yii mezh : navch. posib [History of philosophy: the problem of man and his limits]. Kyiv: Naukova dumka, 273 p.

Iurkevych, P.D., sost. i podh. teksta. Abramova A.I. i Borysovoi Y.V. Vstup. st. y prym. Abramova A.Y. (1990). Іdeia [Idea]. Fylosofskie proizvedeniia [Philosophical Works]. Moscow: Іzd-vo «Pravda», 672 p.