ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СВІТОГЛЯДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКАХ
PDF

Ключові слова

світогляд
інтеграція
молодші школярі
освіта
початкова школа

Як цитувати

Шпачинський, І., & Бородина, Є. (2019). ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СВІТОГЛЯДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКАХ . Молодий вчений, 11 (75), 773-777. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-163

Анотація

У статті подано визначення «світогляду» за різними вченими-науковцями, теоретично окреслено специфіку інтегрованого підходу в освіті, зазначено зміст та основні функції інтегрованих уроків у молодших класах, представлено структуру інтегрованого уроку в початковій школі та наведено практичні поради, щодо формування основ світогляду молодших школярів на інтегрованих уроках. Під час інтеграції навчальних предметів, учні набувають навичок аналізу і синтезу, порівняння (зіставлення і протиставлення), класифікації, узагальнення, а також здійснюється розвиток інтелектуальних умінь, активізації образного, дієвого інтелекту і словесно-логічного мислення, завдяки чому дитина впевнено почне пізнавати довкілля, формуючи наукову картину світу і, набуваючи навичок життєдіяльності в ньому, що допомагає дітям сприймати важливі поняття через призму доступного, цікавого та зрозумілого.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-163
PDF

Посилання

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 376 с.

Калатоло В.В. Сучасна картина світу і світогляд людини. Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук. 2010. № 19. С. 156–160.

Крымский С.Б. Мировоззренческие категории в современном естествознании. Київ, 1983. 223 с.

Пятигорский А.М. Избранные труды. Москва, 1996. 590 с.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори у 5-ти томах. Київ : Рад. школа, 1983. Т. 3. 670 с.

Черноволенко В.Ф. Мировоззрение и научное познание. Київ, 1970. 250 с.

Швейцер А. Культура и етика: Пер. с нем. Москва, 1973. 344с.

Якименко С.І. Формування світогляду у старших дошкільників та молодших школярів в освітньо-інтегрованому середовищі: теорія та практика : монографія. Київ, 2017. 640 с.

Якименко С.І. Формування світогляду першокласників у інноваційному інтегрованому освітньому просторі нової української школи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2018. № 3(2). С. 358–363.

Шинкарук Володимир. Філософський енциклопедичний словник. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf (дата звернення: 26.09.2019).

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrayinskij pedagogichnij slovnik [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kiev: Libid, 376 p. (in Ukrainian)

Kalatolo, V.V. (2010). Suchasna kartina svitu i svitoglyad lyudini [Modern picture of the world and human view]. Almanac. Philosophical problems of the humanities, vol. 19, pp. 156–160.

Krymskij, S.B. (1983). Mirovozzrencheskie kategorii v sovremennom estestvoznanii [Worldview categories in modern science]. Kiev: Naukova dumka, 223 p. (in Ukrainian)

Pyatigorskij, A.M. (1996). Izbrannye trudy [Selected Works]. Moscow: Yazyki russkoj kultury, 590 p. (in Russian)

Suhomlinskij, V.O. (1977). Vibrani tvori u 5-ti tomah [Protect in 5 volumes]. Kiev: Rad. shkola, 670 p. (in Ukrainian)

Chernovolenko, V.F. (1970). Mirovozzrenie i nauchnoe poznanie [Worldview and scientific knowledge]. Kiev: Nauka, 250 p. (in Ukrainian)

Shvejcer, A. (1973). Kultura i etika [Culture and Ethics]. Moscow: Progress, p. 344. (in Russia).

Yakimenko, S.I. (2017). Formuvannya svitoglyadu u starshih doshkilnikiv ta molodshih shkolyariv v osvitno-integrovanomu seredovishi: teoriya ta praktika [Formation of outlook in senior preschoolers and younger students in an educationally integrated environment: theory and practice]. Kiev: Vidavnichij Dim «Slovo», p. 640. (in Ukrainian)

Yakimenko, S.I. (2018). Formuvannya svitoglyadu pershoklasnikiv u innovacijnomu integrovanomu osvitnomu prostori novoyi ukrayinskoyi shkoli [Forming the worldview of first-graders in the innovative integrated educational space of the new Ukrainian school]. Scientific Bulletin of the Mykolayiv National University named after VA Sukhomlinsky. Series: Pedagogical Sciences, vol. 3(2), pp. 358–363.

Shinkaruk Volodimir. Filosofskij enciklopedichnij slovnik [Encyclopedic Dictionary of Philosophy]. Available at: http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf (accessed 26 September 2019).