ТЕХНІКА ЯК ФАКТОР ВІДЧУЖЕННЯ
PDF

Ключові слова

техніка
технологія
філософія техніки
відчуження
самотність

Як цитувати

Малімон, В. (2019). ТЕХНІКА ЯК ФАКТОР ВІДЧУЖЕННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 768-772. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-162

Анотація

У статті на матеріалі переосмислення наукових філософських праць виокремлено сутнісні характеристики феномена відчуження. Проаналізовано сутність техніки в її гуманітарному вимірі та взаємозв’язку з різними формами людської життєдіяльності на основі концепцій Л. Мамфорда, X. Ортеґи-і-Ґассета, М. Гайдеґґера, Г. Маркузе, Д. Нейсбіта. Особливу увагу присвячено взаємозв’язку техніки і мислення людини. Встановлено, що осмислення феномена техніки як висвітлення суті буття стає одним із ключових концептуальних топосів, який уможливлює підійти до осмислення проблеми людини. На підставі наведених аргументів зроблено висновок про обмеженість суто прагматичного тлумачення техніки і наголошено на важливій ролі техніки в питанні посилення відчуження людини в епоху постмодерну.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-162
PDF

Посилання

Баркит Б. Гуманітарна філософія техніки. URL: http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/Filos_visnyk_14/11.pdf. (дата звернення: 25.11.2019)

Блюменберг Х. Жизненный мир и технизация с точки зрения феноменологии. Вопросы философии. 1993. № 3. С. 64–93.

Винник У.Р. Людиновимірне розуміння техніки M. Гайдеґґером. Антропол. виміри філос. дослідж. : зб. наук. пр. 2013. Вип. 4. С. 83–90.

Мамфорд Л. Миф машины. Москва : Сигма Логос, 2001. 416 c.

Маркович М. Маркс об отчуждении. Вопросы философии. 1989. № 9. С. 36–51.

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. Москва : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1956. С. 517–642.

Маркузе Г. Одномерный человек. Исследования идеологии Развитого Индустриального Общества / [Пер. А. Юдина]. Москва : REEL-book, 1994. 368 с.

Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность : Технологии и наши поиски смысла. Пер. с англ. А. Н. Анваера. Москва : ACT : Траюиткнига, 2005. 381 c.

Олійник Ю. Філософ в опозиції. URL: https://dt.ua/ART/filosof-v-opoziciyi-304328_.html. (дата звернення: 27.11.2019).

Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. Москва : Весь Мир, 1997. 704 c.

Степанов А.О. Поліваріантність відчуження як феномену кризової культури. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/10/24.pdf. (дата звернення: 30.10.2019)

Терешкун О.Ф. Наука і техніка як ідеологія сучасного суспільства. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5096/1/10%20-%204(8)%20-%2020.pdf. (дата звернення: 28.11.2019)

Хайдеггер М. Вопрос о технике. Хайдеггер М. Время и бытие. Москва, 1993. С. 221–238.

Чайковський Я. Р. Проблема відчуження людини в гуманітарних науках. З питань стану досліджень. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. 2012. № 9/2. Т. 20. С. 264–269.

Чаплигін О.К., Сук О.Є. Відповідальність як складова етики техніки та технології. URL: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/5022/2/205-211.pdf. (дата звернення: 25.11.2019)

Чурсінова О. Феномен техніки і перспективи її розвитку у філософському дискурсі ХХ ст. URL: http://vlp.com.ua/files/24_35.pdf. (дата звернення: 27.11.2019)

Эпштейн М. Техника – религия – гуманистика. Вопросы философии. 2009. № 12. С. 19–29.

Ясперс К. Современная техника. Ясперс К. Новая технократическая волна на Западе [пер. с нем. М. И. Левиной]. Москва : Прогресс, 1986. С. 119–146.

Tuveson E. Alienation in Christian Theology. Dictionary of The History of Ideas : Studies of Selected Pivotal Ideas. 5 vols. New York : Charles Scribner’s Sons, 1974. Vol. 1. P. 34–37.

Barkyt, B. (2011). Humanitarna filosofiia tekhniky. URL: http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/Filos_visnyk_14/11.pdf. (accessed 25.11.2019) (in Ukrainian)

Bliumenberh, Kh. (1993). Zhyznennii mir i tekhnizatsyia z tochky zreniia fenomenolohii. Voprosy fylosofii, no. 3, pp. 64–93. (in Russian)

Vynnyk, U.R. (2013). Liudynovymirne rozuminnia tekhniky M. Haideggerom. Antropol. vymiry filos. doslidzh.: zb. nauk. pr. Vyp. 4, pp. 83–90. (in Ukrainian)

Mamford, L. (2001). Myf mashyny. Moskva : Sihma Lohos, 416 p. (in Russian)

Markovich, M. (1989). Marks ob otchuzhdenii. Voprosy filosofii, no. 9, pp. 36–51. (in Russian)

Marks, K. (1956). Ekonomichesko-fylosofskiie rukopysy 1844 hoda. Marks K., Enhels F. Iz rannikh proizvedenii. Moskva : Hos. izd-vo polit. lit-ry, pp. 517–642. (in Russian)

Markuze, H. (1994). Odnomernyi chelovek. Issledovanyia ideolohii Razvytoho Industryalnoho Obshchestva / [Per. A. Yudyna]. Moskva : REEL-book, 368 p. (in Russian)

Neisbit, D. (2005). Vysokaia tekhnolohyia, hlybokaia humannost : Tekhnolohii i nashi poisky smysla. Per. s anhl. A.N. Anvaera. Moskva: AST: Traiuytkniha, 381 p. (in Russian)

Oliinyk, Yu. (2019). Filosof v opozytsii. URL: https://dt.ua/ART/filosof-v-opoziciyi-304328_.html. (accessed 27.11.2019) (in Ukrainian)

Orteha-i-Hasset, Kh. (1997). Izbranniie trudy. Moskva : Ves Mir, 704 p. (in Russian)

Stepanov, A.O. (2016). Polivariantnist vidchuzhennia iak fenomenu kryzovoi kultury. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/10/24.pdf. (accessed 30.10.2019) (in Ukrainian)

Tereshkun, O.F. (2010). Nauka i tekhnika iak ideolohiia suchasnoho suspilstva. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5096/1/10%20-%204(8)%20-%2020.pdf. (accessed 28.11.2019) (in Ukrainian)

Khaidehher, M. (1993). Vopros o tekhnike. Khaidehher M. Vremia i bytie. Moskva, pp. 221–238. (in Russian)

Chaikovskyi, Ya.R. (2012). Problema vidchuzhennia liudyny v humanitarnykh naukakh. Z pytan stanu doslidzhen. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia : Filosofiia. Sotsiolohiia. Politolohiia, no. 9/2, T. 20, pp. 264–269. (in Ukrainian)

Chaplyhin, O.K., & Suk, O.Ye. (2017). Vidpovidalnist iak skladova etyky tekhniky ta tekhnolohii. URL: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/5022/2/205-211.pdf. (accessed 25.11.2019) (in Ukrainian)

Chursinova, O. (2009). Fenomen tekhniky i perspektyvy ii rozvytku u filosofskomu dyskursi XX st. URL: http://vlp.com.ua/files/24_35.pdf. (accessed 27.11.2019) (in Ukrainian)

Epshtein, M. (2009). Tekhnika – relihiia – humanistyka. Voprosy filosofii, no. 12, pp. 19–29. (in Russian)

Yaspers, K. (1986). Sovremennaia tekhnika. Yaspers K. Novaia tekhnokratycheskaia volna na Zapade [per. s nem. M.Y. Levinoi]. Moskva : Prohress, pp. 119–146. (in Russian)

Tuveson, E. (1974). Alienation in Christian Theology. Dictionary of The History of Ideas : Studies of Selected Pivotal Ideas. 5 vols. New York : Charles Scribner’s Sons. Vol. 1. P. 34–37.