РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НАЦИСТСЬКОЮ ВЛАДОЮ ХАРКОВА В 1941-1943 РР.
PDF

Ключові слова

Друга світова війна
Третій райх
окупаційний режим
соціальний захист
суспільна опіка

Як цитувати

Скрипниченко, Ю. (2019). РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НАЦИСТСЬКОЮ ВЛАДОЮ ХАРКОВА В 1941-1943 РР. Молодий вчений, 11 (75), 765-767. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-161

Анотація

Дослідження присвячене соціальній політиці, яку запроваджувала гітлерівська влада на Харківщині в 1941-1943 рр. На основі наукових праць вітчизняних науковців, матеріалів державного архіву Харківської області розглянуто діяльність відділу суспільної опіки Харківської міської управи, а саме кроки, які запроваджувала нацистська влада щодо регулювання питань соціально захисту місцевого населення. Визначені причини, які суттєво впливали на повноцінну роботу харківського окупаційного відділу суспільної опіки. Для більш кращого розкриття теми даного дослідження були застосовані принципи: історизму, істинності, принцип спирання на історичні джерела; методи – проблемно-науковий, історико-генетичний (ретроспективний) та інші. На основі проведеного дослідження удалося прийти до висновку: політику, яку запроваджувала нацистська влада з соціального захисту населення на Харківщині в 1941-1943 рр., була малоефективною.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-161
PDF

Посилання

Перехрест О.Г. Українське село в 1941-1945 рр.: економічне та соціальне становище: монографія. Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2011. 668 с.

Перехрест О.Г. Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.). Київ : Інститут історії України, 2010. 150 с.

Гандрабура Н.Я. Село генеральної округи «Дніпропетровськ» (1941 – 1944 рр.): визиск, виснаження та наслідки.: дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Миколаїв. національний університет ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв, 2017. 263 с.

Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941–1944) [Текст]. Мюллер. Москва, 1974. 386 с.

Гончаренко О.М., Куницький М.П., Лисенко О.Є. Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату «Україна» та «військової зони». 1941–1944 рр. НАН України. Ін-т історії України. Київ. 2014. 151 с.

Лобода М.К. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941-1950). Ін-т історії України НАН України. Київ. 2012. 206 с.

Полуда В.А. Становище військовополонених у нацистських таборах на території рейхскомісаріату «Україна» та в зоні німецької військової адміністрації (1941 – 1944 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / НДІ українознавства. Київ, 2017. 241 с.

Скоробогатов Анатолій Васильович. Харків у роки німецької окупації (1941-1943) : Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01. Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків. 2006. 412 с.

Гончаренко О.М., Куницький М.П., Лисенко О.Є. Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату «Україна» та «військової зони». 1941–1944 рр. НАН України. Ін-т історії України. Київ. 2014. 151 с.

Салата А.А. Формирование немецкого информационного пространства в рейхскомиссариатe «Украина» и в зоне военной администрации (июнь 1941944 гг.) : монография. Донецк : Норд-Пресс, 2010. 361 с.

Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.0. Київ. 2007. 297 с.

ДАХО. Ф. 2982. Оп. 4. Спр. 426.

Там же. Ф. 2982. Оп. 4. Спр. 822.

ЦДАГО України Ф. 1. Оп. 23. Спр. 548. Арк. 64; 65.

Perekhrest, O.H. (2011). Ukrainske selo v 1941–1945 rr: ekonomichne ta sotsialne stanovyshche [Ukrainian village in 1941–1945: economic and social situation]. National Academy of Sciences of Ukraine. Ukrainian Institute of History, 668 p. (in Ukrainian)

Perekhrest, O.H. (2011). Ukrainske selo v 1941–1945 rr: ekonomichne ta sotsialne stanovyshche [Ukrainian village in 1941–1945: economic and social situation]. National Academy of Sciences of Ukraine. Ukrainian Institute of History. 668 p. (in Ukrainian)

Handrabura, N.Ya. (2017). Selo heneralnoi okruhy «Dnipropetrovsk» (1941-1944 rr.): vyzysk, vysnazhennia ta naslidky [Village of the general district «Dnipropetrovsk» (1941–1944): visit, exhaustion and consequences]. Candidate’s thesis. Mykolaiv. (in Ukrainian)

Miuller, N. (1974). Vermakht i okkupatsyia (1941–1944). Moscow. (In Russian)

Honcharenko, O.M., Kunytskyi, M.P., & Lysenko, O.Ie. (2014). Systema orhaniv mistsevoho upravlinnia na terytorii raikhskomisariatu «Ukraina» ta «viiskovoi zony» 1941–1944 rr. [The system of local government bodies on the territory of the regional assembly «Ukraine» and «military zone». 1941–1944]. National Academy of Sciences of Ukraine. Ukrainian Institute of History, 151 p. (in Ukrainian)

Loboda, M.K. (2012) Trudovi resursy u vazhkiy promyslovosti Ukrainy pid chas natsystskoyi okupatsiyi ta u vidbudovny period (1941–1945) [Labour resources in the Ukrainian heavy industry during the nazi occupation and the recovery period (1941–1945)]. Institute of History of Ukraine NAS, Kyiv. (in Ukrainian)

Poluda, V.A. (2017). Stanovyshche viiskovopolonenykh u natsystskykh taborakh na terytorii reikhskomisariatu «Ukraina» ta v zoni nimetskoi viiskovoi administratsii (1941–1944 rr.) [The status of prisoners of war in Nazi camps on the territory of the Reichscommissariat «Ukraine» and in the zone of the German military administration (1941–1944)]. Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Skorobohatov, A.V. (2006). Kharkiv u roky nimetskoi okupatsii (1941–1943) [Kharkiv during the German occupation (1941–1943)]: Dys... d-ra ist. nauk: 07.00.01 / Anatolii Vasylovych Skorobahatov; Kharkivskyi natsionalnyi un-t im. V.N. Karazina. Kh. (in Ukrainian)

Honcharenko, O.M., Kunytskyi, M.P., & Lysenko, O.Ie. (2014). Systema orhaniv mistsevoho upravlinnia na terytorii raikhskomisariatu «Ukraina» ta «viiskovoi zony» 1941–1944 rr. [The system of local government bodies on the territory of the regional assembly «Ukraine» and «military zone». 1941–1944]. National Academy of Sciences of Ukraine. Ukrainian Institute of History, 151 p. (in Ukrainian)

Salata, A.A. (2010). Formyrovanye nemetskoho informatsyonnoho prostranstva v reikhskomyssaryate «Ukraina» y v zone voennoi admynystratsyy (yiun 1941-1944 hh.). Donetsk: Nord-Press. (in Russian)

Vlasenko, S.I. (2007). Ahrarna polityka nimetskykh okupatsiinykh vlastei na terytorii viiskovoi zony Ukrainy [Agrarian policy of the German occupation authorities on the territory of the military zone of Ukraine]. Candidate' thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Fond 2982. Unit 426. State Archive of Kharkiv Region, Kharkiv, Ukraine. (in Ukrainian)

Fond 2982. Unit 4. 822. State Archive of Kharkiv Region, Kharkiv, Ukraine. (in Ukrainian)

CDAGO Ukrayiny. F. 1. Unit. 23. 548. Ark. 64; 65. Centralnij derzhavnij arhiv gromadskih ob’yednan Ukrayiny. (in Ukrainian)