КУЛЬТОСВІТНІ ЗАКЛАДИ ПРИКАРПАТТЯ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 1953-1964 РР.
PDF

Ключові слова

культосвітні заклади
клуб
бібліотека
музей
кіно
художня самодіяльність
Прикарпаття

Як цитувати

Олексишин, О. (2019). КУЛЬТОСВІТНІ ЗАКЛАДИ ПРИКАРПАТТЯ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 1953-1964 РР. Молодий вчений, 11 (75), 759-764. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-160

Анотація

У статті розглядаються історичні аспекти діяльності культосвітніх закладів Прикарпаття в контексті розвитку української культури ХХ ст. Дослідження ґрунтується на аналізі широкого спектру історичних джерел і літератури та описує специфіку діяльності культурно-освітніх установ у Станіславській (з 1962 р. – Івано-Франківській) області періоду хрущовської «відлиги». «Відлига» ініціювала трансформацію всього радянського суспільства шляхом проведення деяких економічних, освітніх та культурних реформ. Висвітлено радянську офіційну стратегію, форми та зміст діяльності у сфері культосвіти. У статті розкрито динаміку розвитку клубних, бібліотечних, музейних закладів та кіномережі в прикарпатському регіоні 1950-1960-х років, а також проаналізовано кадрову політику партійно-радянських органів в галузі на території західних областях Україні. Виявлено досягнення та недоліки культосвітньої справи на Прикарпатті у період «відлиги». Проаналізовано ставлення радянських органів влади до працівників клубів, бібліотек, музеїв та кіно на Західній Україні, специфіку їх діяльності під контролем комуністичного режиму.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-160
PDF

Посилання

. Баран В. Україна: новітня історія (1945-1991 pp.). Львів, 2003. 670 с.

Генега Р. Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття. Український історичний журнал. 2011. № 2. С. 106–122.

Голоха Л. Державне управління бібліотечною справою в Україні: історичний аспект. Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. 2009. Вип. 1. С. 89–100.

Демеха І. Історичні аспекти формування мережі державних музеїв на Прикарпатті. Схід: аналіт.-інформ. журнал. 2013. № 4. С. 134–139.

Державний архів Івано-Франківської області. Ф. 1-П. Оп. 1. Спр. 592.

Державний архів Івано-Франківської області. Ф. 1-П. Оп. 1. Спр. 767.

Державний архів Івано-Франківської області. Ф. 1-П. Оп. 1. Спр. 2771.

Державний архів Івано-Франківської області. Ф. 1-П. Оп. 1. Спр. 2772.

Державний архів Івано-Франківської області. Ф. Р-96. Оп. 1. Спр. 112.

Державний архів Івано-Франківської області. Ф. Р-1149. Оп. 1. Спр. 124.

Державний архів Івано-Франківської області. Ф. Р-1431. Оп. 1. Спр. 29.

Державний архів Івано-Франківської області. Ф. Р.-1431. Оп. 1. Спр. 135.

Державний архів Івано-Франківської області. Ф. Р-1431. Оп. 1. Спр. 180.

Державний архів Івано-Франківської області. Ф. Р-1431. Оп. 1. Спр. 417.

Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. / НАН України; Інститут історії України / В.А. Смолій (відп. ред.). Київ, 2006. Т. 2. 653 с.

Кіно на селі. Прикарпатська правда. 1957. 31 березня. С. 1.

Народне господарство Івано-Франківської області за роки радянської влади. Ювілейний статистичний збірник. Івано-Франківськ, 1972. 260 с.

Охріменко Л., Даниленко М. Перший випуск керівників художньої самодіяльності. Прикарпатська правда. 1957. 17 травня. С. 3.

Шилюк О. Цензурування бібліотечних фондів у західноукраїнських областях (1939–1991 рр.). Науковий вісник Чернівецького університету: збірн. наук. праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. 2013. Вип. 676/677. С. 143–147.

Baran, V. (2003). Ukraina : novitnia istoriia (1945-1991 pp.) [Ukraine: Modern History (1945-1991 pp.)]. Lviv : Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies NAS of Ukraine. (in Ukrainian)

Heneha, R. (2011). Radianskyi kinematohraf u Lvovi v pershe povoienne desiatylittia [Soviet cinema in Lviv in the first postwar decade]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, no. 2, pp. 106–122.

Holokha, L. (2009). Derzhavne upravlinnia bibliotechnoiu spravoiu v Ukraini: istorychnyi aspekt [The public administration in library business of Ukraine : the historical aspect]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. Zbirnyk naukovykh prats, vol. 1, pp. 89–100.

Demekha, I. (2013). Istorychni aspekty formuvannia merezhi derzhavnykh muzeiv na Prykarpatti [Historical aspects of forming of state museum network in the Carpathians]. Skhid: analit.-inform. zhurnal, no. 4. pp. 134–139.

Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk region]. F. 1-R. Op. 1. Spr. 592.

Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk region]. F. 1-R. Op. 1. Spr. 767.

Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk region]. F. 1-R. Op. 1. Spr. 2771.

Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk region] . F. 1-R. Op. 1. Spr. 2772.

Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk region]. F. R-96. Op. 1. Spr. 112.

Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk region]. F. R-1149. Op. 1. Spr. 124.

Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk region]. F. R-1431. Op. 1. Spr. 29.

Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk region]. F. R-1431. Op. 1. Spr. 135

Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk region]. F. R-1431. Op. 1. Spr. 180.

Derzhavnyі arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk region]. F. R-1431. Op. 1. Spr. 417.

Smolii, V.A. (ed.). (2006). Istoriia ukrainskoho selianstva: Narysy v 2-kh t. [History of the Ukrainian Peasantry: Essays in 2 Vols.]. Kyiv: Nauk. dumka. (in Ukrainian)

Kino na seli [Cinema in the country]. (1957, 31 bereznia). Prykarpatska pravda, p. 1.

Ivano-Frankivske oblstatupravlinnia (1972). Narodne hospodarstvo Ivano-Frankivskoi oblasti za roky radianskoi vlady. Yuvileinyi statystychnyi zbirnyk. [The national economy of the Ivano-Frankivsk region during the years of Soviet power. Anniversary statistical collection]. Ivano-Frankivsk : Ivano-Frankivske oblstatupravlinnia. (in Ukrainian)

Okhrimenko, L., & Danylenko, M. (1957, 17 travnia). Pershyi vypusk kerivnykiv khudozhnoi samodiialnosti [The first issue of amateur theatre leaders]. Prykarpatska pravda, p. 3.

Shyliuk, O. (2013). Tsenzuruvannia bibliotechnykh fondiv u zakhidnoukrainskykh oblastiakh (1939-1991 rr.) [Censorship of Library Funds in Western Ukrainian Regions (1939-1991)]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zbirn. nauk. prats. Istoriia. Politychni nauky. Mizhnarodni vidnosyny, vol. 676/677, pp. 143–147.