ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ А. ЧАЙКОВСЬКОГО В КОЛОМИЇ (1919–1931 РР.)
PDF

Ключові слова

А. Чайковський
громадський діяч
Коломия
організація
філія
осередок

Як цитувати

Григорук , Н. (2019). ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ А. ЧАЙКОВСЬКОГО В КОЛОМИЇ (1919–1931 РР.). Молодий вчений, 11 (75), 754-758. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-159

Анотація

У статті на основі аналізу історіографічних матеріалів здійснено комплексне узагальнення громадської діяльності А. Чайковського в Коломиї у 1919–1931 роках. З’ясовано його особистий внесок у розвиток українського національного руху на Коломийщині, а також визначено його місце в цьому русі протягом зазначеного періоду. Розглянуто його участь у діяльності українських громадських організацій та окремих заходах, організованих переважно коломийськими українцями. Зазначено про діяльність А. Чайковського, як першого післявоєнного голови коломийської філії «Просвіти», коломийського осередку «Рідної школи» та делегатури Союзу українських адвокатів у Коломиї. Найрезонанснішим виявом громадської діяльності А. Чайковського у 1920-х рр. була його участь у протестаційній компанії проти так званої «латинізації» греко-католицької церкви. Літературна діяльність досить швидко із захоплення перетворилася на другу професію. А. Чайковського особливо у міжвоєнний період частіше називали письменником, а не адвокатом. Роботу над художніми творами А. Чайковський вважав різновидом громадської діяльності, адже він писав переважно для національного освідомлення свого народу. Як адвокат він також допомагав українському рухові: надавав юридичні консультації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-159
PDF

Посилання

1. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження: в 3 т. / Автор ідеї, головний упорядник і редактор Б.З. Якимович. Львів : ЛНУ імені І. Франка 2002. Т. 2. 468 с.
2. Ганкевич Л. Десятиліття Союзу Українських Адвокатів. Ювилейний Альманах Союзу Українських Адвокатів. Львів, 1934. С. 38–73.
3. Зубенко І. Андрій Чайковський (Жмут споминів замість вінка на могилу). Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. С. 152–162.
4. Мандзюк О. Андрій Чайковський. Коломийські сторінки життя і творчості 1919–1935 рр. Коломия : Вік, 2000. 29 с.
5. Москалюк М. Проблема целібату в християянсько-суспільному житті Галичини 20-х–30-х років XX століття. Галичина. Івано-Франківськ, 1997. Вип. 1. С. 58–62.
6. Слободян В. З діяльності «Каменярів» у Коломиї й повіті. Коломия й Коломийщина. Зб. споминів і статей про недавнє минуле. Філадельфія, 1988. С. 441–454.
7. Ставничий А. Спомини внука. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Наукова бібліотека, 2002. С. 102–110.
8. Листування з староствами, поліційними і військовими владами про політико-економічне положення і заходи по забезпеченню громадського порядку на території їх повітів. Центральний державний історичний архів України у Львові. Фонд 146. Опис. 8. Спр. 3831. 100 арк.
9. Протоколи засідань і загальних зборів членів філіалу в м. Коломия. Центральний державний історичний архів України у Львові. Фонд 146. Опис 10. Спр. 2943. 115 арк.
10. Листування з філіалом в м. Коломия про проведення зборів, нарад, затвердження статутів та інші організаційні питання. Центральний державний історичний архів України у Львові. Фонд 146. Опис 10. Спр. 2946. 169 арк.
11. Чайковський А. Вуйко. Львів, 1895. 16 с.
12. Чайковський А. Не треба зневірюватися! Український голос, 1922. Ч. 27. 2 липня.
13. Чайковський А. Нема причини до розпуки! Український голос, 1923. Ч. 16. 22 квітня.
14. Чайковський А. Чого в нас не повинно бути? Український голос, 1925. Ч. 12. 22 березня.
15. Чайковський А. Жонате чи безженне священство? (У відповідь на брошуру безженного священика «Жонатий клир а безженство клиру»). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, Наукова бібліотека, 2002. С. 366–388.
16. Чайковський А. Православіє на Покуттю. Український голос, 1928. Ч. 30. 22 липня.
17. Чайковський А. Чи плєбісцити багато поможуть до поширення тверезости? Відродження, 1932. Ч. 6. С. 82.
18. Ювілей Андрія Чайковського. Новий час. 1929. Ч. 32. 25 березня.

1. Andrii Chaikovskyi. Spohady. Lysty. Doslidzhennia: v 3 t. (2002). [Andrey Chaikovsky. Memoirs. Letters. Research: in 3 t.]. Lviv: LNU imeni I. Franka. (in Ukrainian)
2. Hankevych, L. (1934). Desiatylittia Soiuzu Ukrainskykh Advokativ [Decades of the Ukrainian Bar Association]. Lviv. (in Ukrainian)
3. Zubenko, I. (2002). Andrii Chaikovskyi (Zhmut spomyniv zamist vinka na mohylu) [A. Chaikovsky's (A shred of memories instead of a wreath on the grave)]. Lviv. (in Ukrainian)
4. Mandziuk O. (2000) Andrii Chaikovskyi. Kolomyiski storinky zhyttia i tvorchosti 1919–1935 rr. [A. Chaikovsky's. Kolomyia pages of life and creativity of 1919–1935]. Kolomyia. (in Ukrainian)
5. Moskaliuk, M. (1997). Problema tselibatu v khrystyiaiansko-suspilnomu zhytti Halychyny 20-kh–30-kh rokiv XX stolittia [The Problem of Celibacy in the Christian-Social Life of Galicia in the 1920s-1930s]. Ivano-Frankivsk. (in Ukrainian)
6. Slobodian, V. (1988). Z diialnosty «Kameniariv» u Kolomyi y poviti [From the activities of the Stonemasons in Kolomyia and the county]. Filadelfiia.
7. Stavnychyi, A. (2002). Spomyny vnuka [Remember your grandson]. Lviv: LNU im. I. Franka, Naukova biblioteka. (in Ukrainian)
8. Lystuvannia z starostvamy, politsiinymy i viiskovymy vladamy pro polityko-ekonomichne polozhennia i zakhody po zabezpechenniu hromadskoho poriadku na terytorii yikh povitiv [Correspondence with the Elders, Police and Military Authorities on Political and Economic Situation and Measures to Ensure Public Order in Their Territories] Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi. (in Ukrainian)
9. Protokoly zasidan i zahalnykh zboriv chleniv filialu v m. Kolomyia [Minutes of meetings and general meetings of the branch members in Kolomyia] Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi. (in Ukrainian)
10. Lystuvannia z filialom v m. Kolomyia pro provedennia zboriv, narad, zatverdzhennia statutiv ta inshi orhanizatsiini pytannia [Correspondence with the branch in Kolomyia on holding meetings, meetings, approval of charters and other organizational issues]. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi. (in Ukrainian)
11. Chaikovskyi, A. (1895). Vuiko [Uncle]. Lviv. (in Ukrainian)
12. Chaikovskyi, A. (1922). Ne treba zneviriuvatysia! [No need to despair!]. Ukrainskyi holos. Ch. 27. 2 lypnia. (in Ukrainian)
13. Chaikovskyi, A. (1923). Nema prychyny do rozpuky! [There is no reason for a crackdown!]. Ukrainskyi holos. Ch. 16. 22 kvitnia. (in Ukrainian)
14. Chaikovskyi, A. (1925). Choho v nas ne povynno buty? [What should we not have?]. Ukrainskyi holos. Ch. 12. 22 bereznia. (in Ukrainian)
15. Chaikovskyi, A. (2002). Zhonate chy bezzhenne sviashchenstvo? (U vidpovid na broshuru bezzhennoho sviashchenyka «Zhonatyi klyr a bezzhenstvo klyru») [Are you a married priesthood priest? (In response to the booklet of the unmarried priest, "The Married Clergy and the Clergylessness"]. Lviv: LNU im. I. Franka, Naukova biblioteka. (in Ukrainian)
16. Chaikovskyi, A. (1928). Pravoslaviie na Pokuttiu [Orthodoxy at the Sorrow]. Ukrainskyi holos. Ch. 30. 22 lypnia. (in Ukrainian)
17. Chaikovskyi, A. (1932). Chy pliebistsyty bahato pomozhut do poshyrennia tverezosty? [Will plebiscites help a lot to spread sobriety?]. Vidrodzhennia. Ch. 6. S. 82. (in Ukrainian)
18. Yuvilei Andriia Chaikovskoho (1929). [Anniversary of Andrei Chaikovsky]. Novyi chas. Ch. 32. 25 bereznia. (in Ukrainian)