ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ
PDF

Ключові слова

особистісна зрілість
соціальна структура особистості
інтегративні властивості особистості

Як цитувати

Семенів , Н. (2019). ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ . Молодий вчений, 11 (75), 743-749. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-157

Анотація

Розглянуто сучасний стан психологічних досліджень особистісної зрілості у освітньому середовищі. Проаналізовано методики, які використовуються для вивчення специфіки, складності, формування соціальної толерантності у студентському середовищі. Виділено проблематику дослідження формування особистісної зрілості, як необхідної якості особистості майбутніх психологів. Вибрано методики емпіричного дослідження рівня особистісної зрілості. Виконано практичне дослідження рівня особистісної зрілості серед студентів Львівського державного університету внутрішніх справ. Здійснено аналіз отриманих результатів вивчення особистісної зрілості студентів, проведена статистична обробка результатів. Визначено перспективи подальших досліджень особистісної зрілості. Зроблено висновок про необхідність подальшого дослідження процесу формування рівня особистісної зрілості для розробки теоретичних та практичних засад підготовки майбутнього фахівця у сфері практичної психології.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-157
PDF

Посилання

Меднікова Г.І. Соціальна зрілість: сутність і критерії. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Психологія. 2012. Вип. 43. С. 179–186.

Комар Т.В. Соціальна зрілість особистості як чинник становлення професійної зрілості психолога. Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Іван Огієнка. 2016. Ч. 34. С. 200–210.

Лукасевич О.А. Особливості досягнення особистісної зрілості студентами вищого навчального закладу. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки. 2009. № 21 (45). С. 117–121.

Радул В. Соціальна зрілість як вершина акмеологічного розвитку особистості. Рідна школа. 2011. Вип. 3. С. 15–20.

Сухобская Г.С. Понятие «зрелость социально психологического развития человека» в контексте андрагогики. Новые знания. 2002. № 4. С. 17–20.

Черкашин А. Особливості формування особистісно-професійної зрілості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах: теоретичний аспект. Теорія управління соціальними системами. 2018. Вип. 1. С. 3–13.

Крюкова О.В. Соціальна зрілість особистості у сучасних психологічних дослідженнях. Проблеми сучасної психології Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Іван Огієнка. 2010. Ч. 10. С. 345–353.

Єфіменко С. Психологічні особливості студентського віку. Наукові записки Кіровоградського ДПУ імені Володимира Винниченко. Випуск 103. 2010. С. 140–149.

Johnson S., Blum. R. Adolescent Maturity and the Brain: The Promise and Pitfalls of Neuroscience Research in Adolescent Health Policy. Journal of adolescent health. 2008. Vol. 45. Pp. 216–221.

Wechsler D. Intellectual Development and Psychological Maturity. Child Development. 1950. Vol. 21. Pp. 45–50.

Fossas A. Psychological Maturity Predicts Different Forms of Happiness. Journal of happiness studies. 2019. Vol. 20. Pp. 1933–1952.

Vancea f. Psychological maturity and integrative three-dimensional structure anxiety. Scientific research and education in the air force. 2017. Pp. 235–240.

Camberis A., McMahon C., Gibson F., Boivin J. Maternal age and psychological maturity: preliminary findings regarding pregnancy adjustment and early parenting. Infant Mental Health Journal. 2010. Vol. 31. Pp. 261–271.

Nagra V. Social Maturity among Student Teachers. Іnternational Journal of Education and Psychological Research. 2013. Vol. 2. Pp. 10–16.

Mednikova, H.I. (2012). Sotsialna zrilist: sutnist i kryterii [Social maturity: nature and criteria]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S.Skovorody. Psykholohiia, 43, 179–186. (in Ukrainian)

Komar, T.V. (2016). Sotsialna zrilist osobystosti yak chynnyk stanovlennia profesiinoi zrilosti psykholoha [Social maturity of the individual as a factor in the development of professional maturity of the psychologist]. Problemy suchasnoi psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivan Ohiienka, 34, 200–210. (in Ukrainian)

Lukasevych, O.A. (2009). Osoblyvosti dosiahnennia osobystisnoi zrilosti studentamy vyshchoho navchalnoho zakladu [Features of attaining personal maturity by students of higher education]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Psykholohichni nauky, 21(45), 117–121. (in Ukrainian)

Radul, V. (2011). Sotsialna zrilist yak vershyna akmeolohichnoho rozvytku osobystosti [Social maturity as the apex of the acmeological development of the individual]. Ridna shkola, 3, 15–20. (in Ukrainian)

Sukhobskaia, H.S. (2002). Poniatie “zrelost sotsyalno psykholohycheskoho razvytiyia cheloveka” v kontekste andrahohyky [The concept of "maturity of social and psychological development of man" in the context of andragogy]. Novye znanyia, 4, 17–20. (in Russian)