ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ПАМ’ЯТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТВОРЧИХ ІГОР
PDF

Ключові слова

пам’ять
опосередкована пам’ять
розвиток пам’яті
ігрова діяльність
творча гра

Як цитувати

Мельник , І., & Река, О. (2019). ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ПАМ’ЯТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТВОРЧИХ ІГОР. Молодий вчений, 11 (75), 733-737. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-155

Анотація

У статті описано емпіричне дослідження проблеми психологічного супроводу опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного віку у процесі творчих ігор. Визначено психологічні особливості взаємозв’язку рівня розвитку опосередкованої пам’яті дітей та рівня розвитку їх творчої ігрової діяльності. За результатами дослідження виокремлено декілька підгруп дітей з різними рівнями розвитку пам’яті та ігрової діяльності. У статті також подані елементи розробленої комплексної системи роботи з розвитку опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного віку у творчій ігровій діяльності, що довела свою ефективність при впровадженні у практику роботи дошкільного закладу освіти. Описані рекомендації для вихователів з проблеми психологічного супроводу опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного віку у процесі творчих ігор. Виокремлено основні перспективи дослідження з даної проблематики.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-155
PDF

Посилання

. Максименко С.Д., Терлецька Л.Г., Главник О.П. Пам’ять дитини. Київ : Главник, 2004. 112 с.

Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Загальна психологія : підручник. Київ : Либідь, 2005. 464 с.

М’ясоїд П.А. Загальна психологія : навч. посібник, 3-тє вид., випр. Київ : Вища школа, 2004. 487 с.

Максименко С.Д. Загальна психологія : підручник, 2-ге вид., переробл. і доп. Вінниця : Нова книга, 2004. 704 с.

Павелків Р.В., Цигипайло О.П. Дитяча психологія : навч. посібник. Київ : Академ-видав, 2008. 432 с.

Запорожец А.В. Основы дошкольной педагогики / за ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. Москва : Академия, 1980. С. 17-28.

Солнцева О.А. Граємо в сюжетні ігри. Дошкільне виховання. 2005. №4. С. 33–37.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Академвидав, 2006. 456 с.

Maksimenko, S.D., Terletska, L.G., & Glavnik, O.P. (2004). Pamyat dytyny [Baby's memory]. Kyiv: Glavnik, 112 p.

Skrypchenko, O.V., Dolynska, L.V., Ogorodniychuk, Z.V. and others (2005). Zahalna psykholohiya [General psychology]: a textbook. Kyiv: Lybid, 464 p.

M'yasoyid, P.A. (2004). Zahalna psykholohiya [General psychology]: textbook, 3rd edition, ed. Kyiv: Vyshcha shkola, 487 p.

Maksimenko, S.D. (2004). Zahalna psykholohiya [General psychology]: textbook, 2nd ed., revised and ext. Vinnitsa: Nova knyga, 704 p.

Pavelkov, R.V., Tsigipalo, O.P. (2008). Dytyacha psykholohiya [Child psychology]: a teaching tool. Kyiv: Akademvydav. 432 p.

Zaporozhets, A.V. (1980). Osnovy doshkilʹnoyi pedahohiky [Fundamentals of Preschool Pedagogy]. Moscow: Akademiya. pp. 17-28.

Solntseva, O.A. (2005). Hrayemo v syuzhetni ihry [We play story games]. Preschool education, no. 4, pp. 33–37.

Ponymanskaya, T.I. (2006). Doshkilʹna pedahohika [Preschool pedagogy]: a textbook for students of higher education. Kyiv: Akademvydav. 456 p.