ОЦІНКА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ ТА ПРОДУКТИВНИХ ОЗНАК МОЛОДНЯКУ АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ
PDF

Ключові слова

корови
бугайці
абердин-ангуська порода
відтворювальна здатність
жива маса
приріст

Як цитувати

Ткачук, В., Шуляр, А., & Андрійчук, В. (2019). ОЦІНКА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ ТА ПРОДУКТИВНИХ ОЗНАК МОЛОДНЯКУ АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ. Молодий вчений, 11 (75), 710-714. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-151

Анотація

Для оцінки корів абердин-ангуської породи за відтворювальною здатністю було сформовано 3 групи з різною живою масою. Встановлено, що дещо кращою відтворювальною здатністю характеризувалися корови ІІ групи, тому, певною мірою, їх живу масу (551-600 кг) можна вважати оптимальною у даному стаді. З метою проведення порівняльної оцінки продуктивних ознак було сформовано три групи бугайців, отриманих від матерів з різною живою масою. У 3, 6, 9, 12, 15 та 18 місяців високодостовірна різниця за живою масою встановлена між бугайцями І та ІІ, а також І та ІІІ груп (Р≥0,999). Бугайці ІІІ групи переважали за енергією росту тварин інших груп. У тварин І групи впродовж всього досліду (0-18 місяців) середньодобові прирости були нижчими, ніж у тварин ІІ та ІІІ груп. Кратність збільшення живої маси у бугайців абердин-ангуської породи ІІІ групи була дещо більшою, ніж у тварин І та ІІ груп. Коефіцієнти відносної інтенсивності росту бугайців усіх досліджуваних груп були найвищими у період від народження до 3-місячного віку. За період проведення досліду від бугайців ІІ групи одержано 259 кг додаткового приросту, від бугайців ІІІ групи – 477 кг додаткового приросту. Від тварин ІІІ дослідної групи одержано 1908 гривень додаткових коштів, від бугайців ІІ групи – 1036 гривень додаткових коштів. Це свідчить про доцільність використання для виробництва яловичини у даному господарстві тих бугайців абердин-ангуської породи, що отримані від матерів з вищою живою масою тіла.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-151
PDF

Посилання

Доротюк Е.М., Прудніков В.Г., Колісник О.І. Оцінка худоби створюваної нової української ангуської породи. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2012. Вип. 4, т. 2. С. 69–72.

Доротюк Е.М., Прудніков В.Г., Колісник О.І. Ріст і розвиток бичків різних генотипів створюваної української ангуської породи. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2012. № 14. С. 46–48.

Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. Москва : Колос, 1970. 423 с.

Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 256 с.

Попова В.О. Етологічні особливості тварин знам’янського типу поліської м’ясної породи при різних умовах утримання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. 2015. № 3 (63). Т. 15. С. 291–296.

Прудніков В.Г., Дидикіна А.І. Відтворна здатність корів м’ясних порід залежно від живої маси. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2017. Вип. 5 (1) (31). С. 148–151.

Ткачук В.П., Андрійчук В.Ф., Шуляр А.Л. Продуктивні ознаки бугайців різних генотипів. Розведення та селекція тварин: досягнення, проблеми, перспективи, присвяченій 25-річчю кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології Житомирського національного агроекологічного університету : мат. міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2018 р.: тези доп. Житомир : Полісся, 2018. С. 99–105.

Угнівенко А.М., Носевич Д.К., Мурашкіна С.В. Вивчення залежності між молочністю первісток і довічною продуктивністю корів абердин-ангуської породи. Наукові доповіді НУБіП. 2011. Вип. 7 (29). URL: http://nd.nubip.edu.ua/2011_7/11uam.pdf (дата звернення: 17.09.2019).

Dorotyuk, E.M., Prudnikov, V.H., & Kolisnyk, O.I. (2012). Otsinka khudoby stvoryuvanoyi novoyi ukrayinsʹkoyi anhusʹkoyi porody [Еvaluation of cattle created by new Ukrainian Angus beef breeds]. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorʺya, vol. 4/2, pp. 69–72. (in Ukrainian)

Dorotyuk, E.M., Prudnikov, V.H., & Kolisnyk, O.I. (2012). Rist i rozvytok bychkiv riznykh henotypiv stvoryuvanoyi ukrayinsʹkoyi anhusʹkoyi porody [Growth and development of bulls of different genotypes of the created Ukrainian Angus breed]. Visnyk Poltavsʹkoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 14, pp. 46–48. (in Ukrainian)

Merkurʹeva, E.K. (1970). Byometryya v selektsyy y henetyke selʹskokhozyaystvennykh zhyvotnykh [Biometry in breeding and in genetics of farm animals]. Moskva : Kolos, 423 p. (in Russian)

Plokhynskyy, N.A. (1969). Rukovodstvo po byometryy dlya zootekhnykov [Guide of biometry for zootechnics]. Moskva : Kolos, 256 p. (in Russian)

Popova, V.O. (2015). Etolohichni osoblyvosti tvaryn znamʺyansʹkoho typu polisʹkoyi mʺyasnoyi porody pry riznykh umovakh utrymannya [Ethological features of znamenskii type’s animal of south meat breed under different keeping conditions]. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy im. S.Z. Gzhytsʹkoho, vol. 3 (63), pp. 291–296. (in Ukrainian)

Prudnikov, V.H., & Dydykina, A.I. (2017). Vidtvorna zdatnistʹ koriv mʺyasnykh porid zalezhno vid zhyvoyi masy [Reproductive ability of meat breed cows depending on live weight]. Visnyk Sumsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu, vol. 5 (1/31), pp. 148–151. (in Ukrainian)

Tkachuk, V.P., Andriychuk, V.F., & Shulyar, A.L. (2018). Produktyvni oznaky buhaytsiv riznykh henotypiv [Productive characteristics of bulls of different genotypes]. Rozvedennya ta selektsiya tvaryn: dosyahnennya, problemy, perspektyvy, prysvyacheniy 25-richchyu kafedry rozvedennya, henetyky tvaryn ta biotekhnolohiyi Zhytomyrsʹkoho natsionalʹnoho ahroekolohichnoho universytetu : mat. mizhnar. nauk.-prakt. konf., 20 kvit. 2018 r. : tezy dop. Zhytomyr : Polissya, pp. 99–105. (in Ukrainian)

Uhnivenko, A.M., Nosevych, D.K., & Murashkina, S.V. (2011). Vyvchennya zalezhnosti mizh molochnistyu pervistok i dovichnoyu produktyvnistyu koriv aberdyn-anhusʹkoyi porody [Study of the relationship between first calving cows milk ability and lifelong productivity of cows Аberdeen-Аngus]. Naukovi dopovidi NUBiP. Vol. 7 (29). Available at: http://nd.nubip.edu.ua/2011_7/11uam.pdf. (accessed 17 September 2019). (in Ukrainian)