КОЛЕКЦІЙНИЙ ФОНД ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У КРЕМЕНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ
PDF

Ключові слова

лікарські рослини
інтродукція
Кременецький ботанічний сад
клас
порядок
родина
рід
вид
сорт

Як цитувати

Рахметов , Д., & Мельничук , О. (2019). КОЛЕКЦІЙНИЙ ФОНД ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У КРЕМЕНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ. Молодий вчений, 11 (75), 706-709. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-150

Анотація

Колекційна робота – основна робота ботанічних садів – має свою специфіку. Серед колекційних фондів ботанічних садів України особливу групу становить колекції лікарських рослин, що з практичної точки зору є цінними для життя людства. Збираючи у колекцію ці рослини, закладаємо основу розвитку країни, будуємо підвалини майбутнього науки та виробництва. Щоб знати більше про ці групи рослин, потрібно розширювати їх колекції, залучати нові, та не забувати про старі, давно знані рослини. Актуальність дослідження зумовлена тим, що лікарські рослини посідають важливе місце в житті людини – передусім медичній галузі, а також у косметології, харчуванні. Усі нові дослідження та розробки потребують наявності рослинного матеріалу, що зберігається у колекційних фондах наукових установ, зокрема ботанічних садів. Колекційний фонд лікарських рослин Кременецького ботанічного саду представлені двома класами, 31 порядком, 36 родинами, 118 родами, 154 видами. За кількістю видів домінуюче місце займає клас Magnoliopsida, який представлений 150 (97,4 %) видами, а клас Liliopsida – 4 (2,6 %) видами. Проблематика роботи полягає у виявленні особливостей, можливих недоліків у формуванні, підтримані колекції, у потребі внесення певних змін асортименту та особливостей вирощування та утримання нових видів. Вперше представлено видовий склад колекції лікарських рослин Кременецького ботанічного саду. Визначено систематичне положення видів, значення, походження. Дано характеристику таксономічному складу за життєвими формами К. Раункієра, еколого-морфологічною класифікацією І.Г. Сєрєбрякова, напрямками господарсько використання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-150
PDF

Посилання

Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. Київ : Фітосоціоцентр, 2000. 240 с.

Іваницький Р.С., Ліснічук А.М., Кубінський М.С. та ін. Каталог рослин Кременецького ботанічного саду. Кременець, 2015. 160 с.

Определитель высших растений Украины / отв. ред. Ю.Н. Прокудин. Київ : Наук. думка, 1987. 548 с.

Порада О.А. Методика формування та ведення колекцій лікарських рослин. Березоточча, 2007. 50 с.

Серебряков И.Г. Основные направления эволюции жизненных форм у покрытосеменных растений. «Бюлл. МОИП», отд. биол. 1955. Т. 60 (3). С. 71.

Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. Л. : Наука, 1987. 439 с.

Raunkiaer C. Life formas of plants and statistical plant geography. New York, London, 1936. 352 p.

Serebrjakov I.G. Ekologicheskaia morfologiia rastenii. Moskva: Vysshaia shkola, 1962. 378 р.

Takhtajan A. Diversity and classification of flowering plants. – New York: Columbia University Press, 1997. – 620 p. ISBN: 978-0-231-10098-4.

The Plant List. URL: http://www.theplantlist.org

Hryhora, I.M., & Solomakha, V.A. (2000). Osnovy fitotsenolohii [Fundamentals of phytocenology]. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 240 p.

Ivanytskyi, R.S., Lisnichuk, A.M., Kubinskyi, M.S., ta in. (2015). Kataloh roslyn Kremenetskoho botanichnoho sadu [Catalog of plants of Kremenets Botanical Garden]. Kremenets, 160 p.

Dobrochaeva, D.N., Kotov, M.Y., Prokudyn, Yu.N. ta in. (1987). Opredelytel vusshykh rastenyi Ukraynu [Determination of higher plants of Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka, 548 p.

Porada O.A. (2007). Metodyka formuvannya ta vedennya kolekcij likarskyx roslyn [Methods of forming and maintaining collections of medicinal plants]. Berezotoccha, 50 p.

Serebriakov, Y.H. (1955). Osnovnue napravlenyia evoliutsyy zhyznennukh form u pokrutosemennukh rastenyi [The main directions of evolution of life forms at angiosperms]. «Biull. MOYP», otd. byol. T. 60. Vyp. 3, p. 71.

Takhtadzhian, A.L. (1987). Systema mahnolyofytov [Magnoliophyte syste8]. L.: Nauka, 439 p.

Raunkiaer, C. (1936). Life formas of plants and statistical plant geography. New York, London. 352 p.

Serebrjakov, I.G. (1962). Ekologicheskaia morfologiia rastenii. Moskva: Vysshaia shkola, 378 р.

Takhtajan A. Diversity and classification of flowering plants. – New York: Columbia University Press, 1997. – 620 p. ISBN: 978-0-231-10098-4.

The Plant List. URL: http://www.theplantlist.org