СИСТЕМА ВІБРОДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДМОВ ТА ОЦІНКИ СТАНУ ТУРБОАГРЕГАТУ
PDF

Ключові слова

вібродіагностика
турбоустановка
обмін даними
прогнозування несправностей
предиктивний аналіз

Як цитувати

Резник, Д., Поліщук, І., & Костанецький , К. (2019). СИСТЕМА ВІБРОДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДМОВ ТА ОЦІНКИ СТАНУ ТУРБОАГРЕГАТУ. Молодий вчений, 11 (75), 694-697. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-147

Анотація

Досліджено особливості та проблематика обслуговування турбоустановок. До-сліджено основні методи вібродіагностики турбоустановок. Досліджено перелік несправностей турбоустановок згідно отриманих даних з датчиків вібрації. До-сліджено основні проблеми обміну, обробки та збереження інформації в існую-чих системах вібродіагностики. Розроблено сервер обміну інформацією системи вібродіагностики турбоустановки по універсальному протоколу обміну даними Modbus TCP для можливості передавати данні системи у хмарне сховище або систему предиктивного аналізу, що дасть можливість зберігати значно більші масиви даних більш ефективно обробляти дані, попереджувати аварійні ситуа-ції, економити кошти не проводячи планово-періодичне обслуговування турбо-установки, що займає значний проміжок часу та заміну і ремонт справного об-ладнання, а замість цього проводити ремонтні роботи при завчасному попере-дженні предиктивної системи діагностики про можливу аварійну ситуацію.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-147
PDF

Посилання

Шульженко М. Мєтєльов Л. Єфремов Ю. Технологія оцінювання розвитку вібронебезпечних дефектів турбоагрегату. Машинознавство. 2011. №11–12. C. 173–174.

Петрухин В.В., Петрухин С.В. Основы вибродиагностики и средства изме-рения вибрации. Москва, 2010. 30 с.

Shulzhenko, M. Mietielov, L. & Yefremov, Yu. (2011). Tekhnolohiia otsini-uvannia rozvytku vibronebezpechnykh defektiv turboahrehatu [Technology of estimation of development of vibration-dangerous defects of the turbine unit]. Mashynoznavstvo, no. 11–12, pp. 173–174. (in Ukrainian)

Petruhin, V.V., & Petruhin, S.V. (2010). Osnovy vibrodiagnostiki i sredstva izmerenija vibracii [Fundamentals of vibration diagnostics and vibration measuring instruments]. Moskow: Infra-Engineering, 30 p. (in Russian)